Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje konkurz pre :
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
v počte 3 vysokoškolských učiteľov na funkčné miesto – odborný asistent

1 miesto pre predmet- fyzika
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie magisterské alebo technického zamerania
- prax min 5 rokov
- aktívna znalosť jazykov
- práca na počítači

2 miesta pre predmet- telesná výchova
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie magisterské
- pedagogická prax v odbore min. 5 rokov
- športová špecializácia- volejbal,netradičné športy
- práca na počítači- Word, Exel

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na
Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych činností
Nám. slobody 17.

do 15.9.2007. Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk