Prejsť na obsah
Výskum

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 6, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika pre Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore aplikovaná mechanika,

-          akademický titul PhD. v odbore aplikovaná mechanika,

-          zameranie na oblasť: kinematika a dynamika strojov,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika pre Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore aplikovaná mechanika,

-          akademický titul PhD. v odbore aplikovaná mechanika,

-          zameranie na oblasť: únava, životnosť a experimentálna mechanika,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.2.29 energetika pre Ústav tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického smeru,

-          akademický titul PhD. v odbore energetika, alebo príbuznom odbore

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          znalosť anglického jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor telesná výchova pre Centrum jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore učiteľstvo - telesná výchova,

-          zameranie na oblasť: futbal,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          publikačná činnosť,

-          účasť na výskumných úlohách,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor telesná výchova pre Centrum jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore telesná výchova a šport,

-          zameranie na oblasť: vodné športy a turistika,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          publikačná činnosť,

-          účasť na výskumných úlohách,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

2 miesta vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov pre odbor 5.2.50 výrobná technika pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického smeru (strojnícka fakulta),

-          akademický titul PhD. v odbore výrobné stroje a zariadenia, resp. výrobná technika

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály pre Ústav technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického smeru,

-          akademický titul PhD. v odbore strojárske technológie a materiály,

-          predpoklady pre vedecko-pedagogickú činnosť,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,

-          čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad doterajšej praxe.

 

Termín nástupu:  1.9.2013

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 27.05.2013 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

dekan fakulty

výberové konanie v pdf