Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Ako správne citovať?

Súčasťou každej odbornej, vedeckej, záverečnej či kvalifikačnej práce sú citácie a odkazy na použité zdroje. Práve táto oblasť citovania a vytvárania odkazov nie je vôbec jednoduchá. Musia sa dodržiavať presné pravidlá, ktoré určujú platné normy. Konkrétne, ktoré údaje vyberieme, akú budú mať formu zápisu a aké bude ich poradie. Je dôležité, aby ste v celom dokumente používali len jednu techniku citovania.

Platné normy: 

  • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. Nahrádza ČSN 010197,
  • STN ISO 690-2:2001, Informácie a dokumentácia - Bibliografické citácie - Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. 

Najrozšírenejšie metódy citovania:

  1. metóda číselných odkazov (tzv.numerický systém),
  2. metóda priebežných poznámok,
  3. metóda prvého údaja a dátumu (tzv. Harvardský systém).

Odporúčame Vám nasledovné pomôcky:


Techniky citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2    (otvorí sa v novom okne) 

Tento dokument obsahuje stručné spracovanie príkladov pre všetky metódy citovania.


Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2    (otvorí sa v novom okne) 

Tento dokument sa podrobne venuje spracovaniu citácií od základnej terminológie, cez pravidlá zápisu až po praktické príklady jednotlivých metód citovania.

Metodika tvorby bibliografických citací    (otvorí sa v novom okne)
Profesionálna plnotextová elektronická publikácia, ktorá obsahuje množstvo komplexných informácií týkajúcich sa tvorby citácií podľa rôznych štýlov, vrátane normy ISO 690. Táto užitočná elektronická publkiácia bola ocenená Cenou INFORUM 2011.        


Ako správne napísať odbornú prácu?

Pri písaní vysokoškolských prác všetkých typov - seminárnych, ročníkových, záverečných, kvalifikačných a iných platia presne stanovené pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Každý typ odbornej práce má svoju vlastnú charakteristiku, formálnu úpravu aj štruktúru.

Odporúčame Vám nasledovné pomôcky: 

  • Metodika písania záverečných a kvalifikačných prác

V dokumente na stiahnutie sú podrobne spracované všetký dôležité informácie o metodike písania vysokoškolských a kvalifikačných prác.

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác na stiahnutie    

  • Akademická príručka

Publikácia obsahuje charakteristiky všetkých typov odborných prác a publikácií, tipy pre obhajobu školských a záverečených prác a odporúčané komunikačné zručnosti pri prezentáciách. Publikácia je dostupná vo výpožičnom oddelení a na prezenčné štúdium v študovni KIC SvF STU. 

MEŠKO D. et al. 2005. Akademická príručka : 2., upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

  • Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Príručka sa venuje problémom, s ktorými sa autori stretávajú pri písaní záverečných bakalárskych, diplomových, seminárnych, ročníkových a iných prác. Obsahuje odporúčania a kroky, ktoré vedú k úspešnému koncu napísania kvalitnej práce. Príručka nehovorí čo písať, ale ako písať. Príručka je dostupná vo výpožičnom oddelení a na prezenčné štúdium v študovni knižnici SjF STU. 

KATUŠČÁK D. 2008. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 5. vyd. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.

  • Metodické usmernenia

Metodické usmernenie

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2