Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Knižničný poriadok

Knižnica Strojníckej fakulty predstavuje okrem priameho pedagogického procesu jeden zo základných zdrojov poskytovania informácií pre technické vzdelávanie a pre výskumnú činnosť doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty. Knižnica SjF vytvára predpoklady pre adresné a cielené fungovanie a poskytovanie informačných potrieb so zameraním na budovanie knižných a časopiseckých fondov a poskytovanie vedeckých informácií zo svetových databáz (projekt NISPEZ a ostatné databázy zakúpené STU Bratislava) v súlade s profilom peda­go­gického a výskumného procesu Strojníckej fakulty STU. 

Služby pre študentov, doktorandov, pedagogických a vedecko - výskumných pracovníkov

Knižnica zabezpečuje všetky knižničné procesy centrálne na celofakultnej úrovni
a poskytuje širokú škálu služieb užívateľom, pričom pre pedagógov, výskumných
pracovníkov a doktorandov poskytuje adresné služby podľa ich odbornej špecializácie:

  • zabezpečenie komfortného a nepretržitého prístupu do zahraničných databáz
  • zabezpečenie bezplatných skúšobných prístupov do zahraničných databáz
  • sledovanie ohlasov pedagogických a výskumných pracovníkov v citačných databázach
  • poskytovanie rešerší k výskumným úlohám a grantom
  • poskytovanie rešerší k medzinárodným projektom
  • zasielanie adresných mailov o nových odborných publikáciách, časopisoch, databázach a informačných zdrojoch podľa špecializácie
  • školenia pre študentov PhD štúdia, pedagogických a výskumných pracovníkov o možnostiach získavania informácií, rešerší a plných textov publikácií prostredníctvom elektronických databáz a služieb poskytovaných knižnicou Strojníckej fakulty
  • organizovanie odborných výstav publikácií vydavateľstiev podľa špecializácie
  • elektronické doručovanie dokumentov – Document Delivery Service
  • organizovanie odborných prezentácií databáz priamo prostredníctvom zahraničných školiteľov


Vo vedomostnej spoločnosti neustále narastajú nároky na získavanie kvalitných a relevantných odborných informácií. Knižnica a informačné stredisko SjF sprístupňuje pre študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov fakulty tituly odborných časopisov  (slovenská a česká proveniencia) a zahraničné časopisy spolu s plným textom sú zastúpené v odborných databázach rôznych providerov. Veľmi využívané sú najmä elektronické príručky Knovel, ktoré umožňujú interaktívne výpočty grafické výstupy priamo v príručkách.
SJF sprístupňuje aj širokú škálu titulov zahraničných odborných databáz a elektronických informačných zdrojov on-line naprieč IP adresám celej STU. Medzi najdôležitejšie tituly databáz patria: Web of Science, EngineeringVillage2, CRC Netbase, EBSCO, Springer Link, Science Direct, ProQuest 5000 International, Knovel Library, SCOPUS, ACM Digital Library, a mnoho ďalších odborných databáz.