Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Článok 1   
Základné ustanovenie

1. Knižnica je  súčasťou vytvoreného Ústavu VIS a vedeckovýskumnej základne fakulty.

2. Svojimi knižničnými a informačnými fondami, knihovníckou a bibliografickou a informačnou činnosťou pomáha  plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným a odborným pracovníkom fakulty, študentom i ostatným  používateľom služieb VIS. 

Článok 2
Fondy

1.  Knižničné a informačné fondy a ostatné zariadenia sú národným  majetkom.  
     Výdavky na činnosť knižnice sa hradia z rozpočtu fakulty . 

2.  Fondy knižnice sa budujú v súlade s profiláciou fakulty z týchto zdrojov : učebnice, monografie, skriptá, vysokoškolské príručky, výskumné správy, kandidátske a doktorské dizertačné práce, diplomové práce, zborníky, normy, rešerše, slovníky, príručky, patenty a vynálezy, periodická literatúra, informačné fondy na nových nosičoch.

Článok 3  
Používatelia služieb

1.  Knižnica poskytuje svoje služby používateľom na základe kategorizácie  
      a) pedagogickým, vedecko-výskumným  a odborným pracovníkom SjF
 
      b) študentom denného štúdia 
 
      c) ostatným pracovníkom SjF
 
      d) pracovníkom ostatných fakúlt STU 
 
      e) knižniciam všetkých typov (externe cestou MVS)

 Článok 4 
Práva a povinnosti používateľov

1.    Používatelia sú povinní dodržiavať Knižničný poriadok vo všetkých  prevádzkových priestoroch knižnice
2.    Ak používateľ nedodržiava zásady Knižničného poriadku môže byť dočasne, alebo trvale pozbavený  práva využívať služby knižnice. Tým však nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobenú škodu, ani zodpovednosti  podľa platných smerníc. 
 
3.    Používatelia knižnice majú voľný prístup k čitateľským katalógom, príp. iným nosičom zaznamenávajúcich  fondy, do požičovní a študovní VIS. 
 
4.    Používatelia knižnice majú právo využívať všetky služby, ktoré VIS  poskytuje. 
 
5.    Používateľ sa zaregistrovaním vo VIS a prevzatím čitateľského preukazu  zaväzuje, že bude dodržiavať  ustanovenia Knižničného poriadku. 
 
5.1  Čitateľský preukaz sa vyhotovuje štátnym občanom SR po predložení  občianskeho preukazu. Cudzím  štátnym príslušníkom sa preukaz vydáva po predložení  platného cestovného pasu a povolenia k pobytu. 
 
5.2    Čitateľský preukaz sa vydáva na dobu štúdia a pracovného pomeru na fakulte. Je neprenosný a za jeho zneužitie zodpovedá  majiteľ. 
 
5.3   
 Pri zmene mena, príp. názvu, je používateľ povinný túto zmenu nahlásiť  do 14 dní vo VIS. 

Článok 5  
Služby VIS

VIS poskytuje svoje služby bezplatne. Za niektoré osobitné služby môže účtovať poplatky podľa osobitných predpisov a pokynov. 

 

VÝPOŽIČNÉ  SLUŽBY

1.  VIS požičiava používateľom svoje informačné fondy v stanovenom výpožičnom čase, ktorý je zverejnený v požičovni a študovni. Požiadavky na výpožičky sa vybavujú okamžite, príp. v následnom dni.

2.  Dokumenty sa požičiavajú na  
         a) dobu 1 roka : pedagogickým, vedecko-výskumným a odborným  pracovníkom fakulty 
 
         b) na dobu 1 semestra: študentom fakulty 
 
         c) na dobu 1 mesiaca: ostatným používateľom 
 
     Jednotlivé čísla bežného ročníka časopisov a novín, viazané ročníky časopisov, ako i  zahraničné tituly časopisov a všetky fondy študovne sa požičiavajú výlučne prezenčne. 

3 . Výpožičná doba môže byť predĺžená dvakrát, ak určený dokument nežiada iný používateľ. V odôvodnených  prípadoch sa môže výpožičná doba skrátiť, príp.  žiadať o bezodkladné vrátenie dokumentov. 

4.  Ak používateľ nevrátil vypožičaný dokument v stanovenom termíne, systém OLIB generuje automaticky upomienky,  pričom používateľ je povinný zaplatiť výdavky spojené s upomínaním a to 
             za 1. upomienku        0.70 € 

             za 2. upomienku        1.30

             za 3. upomienku        1.70

5.   Stratu, príp. poškodenie zapožičaného dokumentu je povinný používateľ  nahradiť v stanovenej lehote. Spôsob náhrady určuje vedúci VIS. Ako  náhrada sa vyžaduje ten istý titul, príp. jeho fotokópia. V prípadoch, že  stratený  dokument stratil v dobe požičania svoju informačnú hodnotu, môže sa požadovať ako náhrada aj iný titul. 

6.   Študenti, ktorí končia, príp. prerušujú štúdium a pracovníci, ktorí rozväzujú  pracovný pomer na fakulte, sú povinní vrátiť všetku požičanú literatúru. 

7.   Študentom sa požičiava literatúra do vyššieho ročníka až po vrátení požičanej  literatúry z nižšieho ročníka.

 

PORIADOK  ŠTUDOVNE

1.  Prístup do študovne je povolený len po predložení čiatateľského preukazu .  
2.  Používatelia študovne sú povinní odložiť si kabáty a tašky na určené miesto (skrinky na chodbe ). Do priestorov študovne sa nesmú prinášať tekutiny a potraviny. 
 
3.  Používatelia študovne majú právo využívať všetky dokumenty, ktoré sa  uchovávajú v študovni. Spôsob  výpožičiek je výlučne prezenčný. 
 
 
 

Článok 6  
Záverečné ustanovenie

1.  Knižničný poriadok sa stáva súčasťou Organizačného poriadku VIS. 
2.  Knižničný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Organizačného  poriadku  VIS.