Prejsť na obsah
štúdium

Bc. štúdium 

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Profil štúdia:

 • študijný program vychádza zo základnej odbornej orientácie ústavu
 • zameranie na získanie teoretických poznatkov a praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania v oblasti energetických strojov a zariadení
 • učebné plány a obsahová náplň jednotlivých predmetov odrážajú súčasný stav vedy v oblasti energetických strojov a zariadení
 • priestor pre rozvoj tvorivých schopností študentov a samostatné riešenie technických problémov
 • uplatnenie na trhu práce, alebo pokračovanie v štúdiu na druhom - inžinierskom stupni

Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky.

Absolvent 1. stupňa štúdia (Bc) so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania a riadenia je schopný pôsobiť v každej sfére národného hospodárstva v oblastiach súvisiacich s výrobou, výstavbou a prevádzkou energetických systémov, strojov a zariadení. Je schopný robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a úpravy energetických strojov a zariadení.

 

Výhody a špecifiká študijného programu:

 • absolventi získajú vedomosti o energetických premenách, distribúcii a spotrebe energie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja
 • získajú vedomosti a zručnosti priamo požadované praxou
 • možnosť práce v atraktívnej a dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti hospodárstva na Slovensku, ale aj v zahraničí
 • možnosť uplatnenia sa v energetike, tepelnom hospodárstve, rôznych odvetviach priemyslu a službách
 • uplatnenie v najrôznejších energetických prevádzkach a projekčných útvaroch v energetickom, plynárenskom a chemickom priemysle, ako aj komunálnej sfére
 • absolventi získajú predpoklady pre inžinierske štúdium
Ing. štúdium
 
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
 
Profil štúdia:
 • študijný program vychádza z tradičných oblastí strojárstva, v ktorých fakulta dlhodobo pôsobí a rozvíja ich
 • reflektuje najnovšie smery rozvoja vedy a techniky ako aj štrukturálne zmeny v odvetviach slovenskej ekonomiky
 • získavanie teoretických poznatkov a praktických schopností a zručností potrebných na výkon inžinierskych profesií
 • rozvoj tvorivých schopností študentov a samostatné riešenie aj zložitejších technických problémov
 • uplatnenie na trhu práce, alebo pokračovanie v štúdiu

Absolvent 2. stupňa štúdia (Ing.) nadobudne kompetenciu pre systémový prístup k riešeniu problémov v oblasti technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom moderné výpočtové metódy. Uplatní sa nielen vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú, skúšajú alebo prevádzkujú.

Absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu z procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a regenerovateľných druhov energií. Získa tiež súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov odboru.

Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre výskum, vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra energetiky (tepelná energetika, hydroenergetika, hydrostatické a pneumatické mechanizmy, čerpacia technika, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, kotolne, výhrevne, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie).

 
Výhody a špecifiká študijného programu:
 • uplatnenie absolventov nielen doma, ale prakticky na celom európskom trhu práce
 • vysoký dopyt po absolventoch daného študijného programu
 • požiadavka priemyslu po absolventoch prevyšuje dopyt - rýchle získanie zamestnania
 • absolventi nájdu uplatnenie pri činnostiach súvisiacich s výrobou, výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov a so znižovaním ich energetickej náročnosti

• ČO SÚ ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA? •

 
PhD. štúdium
 
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
 
Profil štúdia:
 • nadväznosť študijného programu na inžiniersky študijný program Energetické stroje a zariadenia
 • štruktúra programu umožňuje absolventom každého inžinierskeho študijného programu pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia
 • orientácia na prehĺbenie a rozšírenie teoretických poznatkov získaných v predchádzajúcom štúdiu
 • osvojenie si vedeckých metód práce a experimentálnych návykov a zručností potrebných pri vedeckej práci
 • výber odborných predmetov sa uskutočňuje s ohľadom na tému dizertačnej práce

Absolvent 3. stupňa štúdia (PhD.) má schopnosť rozvíjať teoretické znalosti v odbore, samostatne tvorivo pracuje, analyzuje a rieši na vysokej teoretickej a praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu z okruhu vedeckých problémov týkajúcich sa procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a obnoviteľných druhov energií.

V rámci dizertačnej práce absolvent vyrieši špeciálny vedecký problém so zodpovedajúcim vedeckým prínosom vo vybranej oblasti zo širokého spektra energetiky (efektívna premena energie, tepelná energetika, hydroenergetika, čerpacia technika, hydrostatické a pneumatické mechanizmy, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, výhrevne, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie).

 
Výhody a špecifiká študijného programu:
 • uplatnenie vo výskumno-vývojovej základni energetického strojárstva, v priemyselnej praxi
 • pokračovanie vo vedecko-pedagogickej kariére na fakulte alebo v zahraničí
 • bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach
 • zvýšená potreba absolventov z oblasti energetiky