Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Centrum neštandardných meraní

Ponuka hospodárskej činnosti na UAMAI
  • Modelovanie a návrh distribuovaného riadenia kontinuálnych technologických procesov (analýza kvality monitorovania a riadenia technologických procesov, návrhy alternatív zlepšenia, riadenie veličinových polí, adaptívne algoritmy s priebežnou identifikáciou, návrhy nových koncepcií podľa technicko-ekonomických požiadaviek, pripomienkovanie kontraktov s dodávateľmi a projekčnými subjektami riadiacich systemov).
  • Aplikácia číslicových informačných, riadiacich a komunikačných systémov a konfigurácie algoritmov v procesnej ale aj nadradenej úrovni riadenia, využitie znalostných (expertných) systémov v automatickej diagnostike a prevádzke technologických komplexov.
  • Počítačová podpora projektovania a prevádzky technologických procesov (automatizovaná synteéza regulačných obvodov /CACSD/, výber metód a matematických modelov údržby a prípravy vstupných údajov pre minimalizáciu súhrnných nákladov na prevádzku procesov pracujúcich v podmienkach vyššej neurčitosti).
  • Poradenská, konzultačná, projektová a vzdelávacia činnosť v oblasti merania, skúšania a zabezpečenia kvality produkcie a služieb (vyhodnocovanie meraní, metodika neistôt pri meraní, kalibrácii, skúšani, akreditácia, príručka zabezpečenia kvality, štatistické metódy pri riadení kvality, moderné metódy spracovania dát, kalibrácia mnohokomponentných snímačov, testovanie proximitných snímačov).
  • Metodika stanovenia neistôt meraní a skúšok (vypracovanie metodík a postupov určenia neistôt pri meraní, kalibrácii a skúšaní, výpočet neistôt, vypracovanie softvéru).systémy so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom v prostredí MATLAB®
  • V poslednom období sa venuje velká pozornosť otázKAIPT vyšetrovania dynamiky pohybu hmoty na zložitých oboroch definície. Deje sa tak napríklad za pomoci softvérových balíkov ANSYS, FLUENT, FEMLAB, PDETOOL, MODFLOW, ... KAIPTerovými metódami merania, senzorovými poliami mikrosnímačov, atď. Získané dynamické charakteristiky sa využívajú k interpretácii činností strojov a zariadení prakticky vo všetkých oblastiach inžinierskej praxe, pričom je paradoxné, že pre účely riadenia sa využívajú iba v minimálnej miere.
  • Náš tím, pôsobiaci na Katedre automatizácie a merania Strojníckej fakulty STU v Bratislave ponúka metódy, algoritmy a softvérovú podporu pre riadenie pohybu hmoty - systémov s rozloženými parametrami na zložitých oboroch definície prakticky vo všetkých oblastiach inžinierskej praxe. Softvérové riešenie je pritom MATLAB kompatibilné.
  • LDSystems ďalej ponúka konzultačnú podporu a off-line riešenie modelových úloh riadenia systémov s rozloženými parametrami na zložitých oboroch definície cez INTERNET.