Prejsť na obsah
Pracoviská

CNM bolo zriadené 15. novembra 2005 zmluvou, ktorú podpísali riaditeľ ÚM SAV prof. Ing. I. Frollo, DrSc., dekan FEI STU prof. Ing. F. Janíček, PhD. a dekan SjF STU doc. Ing. K. Jelemenský, PhD.

 

Zodpovednými pracovníkmi CNM sú:

RNDr. Karol Karovič, DrSc., ÚM SAV, ktorý bude po zriadení CNM zodpovedať za jeho činnosť,

prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Katedra merania FEI STU,

prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky SjF STU.

           

Cieľom činnosti CNM je aktívna spolupráca vedeckých pracovníkov a pedagógov pri riešení neštandardných problémov merania napr. v oblasti geometrických veličín, v medicíne, biológii, štandardizácii, etalonáži a pri výchove nových vedeckých pracovníkov. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti CNM bude organizovanie spoločných odborných seminárov, navrhovanie a predkladanie spoločných vedeckých projektov a podieľanie sa na doktorandskom štúdiu. Prioritou CNM je zintenzívnenie spolupráce pedagógov z STU a vedeckých pracovníkov z SAV.

 

Odborné semináre

Vedné odbory meracia technika a metrológia sa neustále rozvíjajú. Je to predovšetkým vďaka zvyšujúcim sa nárokom vedeckých experimentov na zlepšenie neistoty merania a rozvojom technológií, ktoré vyžadujú meranie doteraz neuvažovaných parametrov. Odborné semináre budú zamerané na rozširovanie vedomostí metrológov a doktorandov.

 

b)  Spoločné projekty

Úspešnosť projektov predkladaných skupinou riešiteľov pochádzajúcich z rôznych kmeňových organizácií, je v grantových agentúrach a nadáciách väčšia, pretože skúsenosti jednotlivcov z rôznych organizácií môžu výrazne prispieť k návrhu meracích metód a systémov pre definovaný neštandardný problém.

 

c)  Výchovno-vzdelávacie aktivity

Ťažisko pedagogickej činnosti bude zamerané na doktorandské štúdium. Obe fakulty, FEI STU a SjF STU, sú akreditované na doktorandské štúdium v študijných programoch meracia technika a metrológia.

 

Doktorandské štúdium je v súčasnosti finančne pokryté grantom European Social Fonds na projekt "Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výchovu, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky" (ESF  SORO/JPD3-48/2004, reg. číslo: 0701/2005, názov projektu: MERTECH).

 

CNM sa uchádza o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ 2007-2013 z Národného strategického referenčného rámca 2007-2013, špecifická priorita Výskum a vývoj, operačná priorita 2.3.3 Výskumom hnaný prenos poznatkov a technológií do praxe projektom s názvom Budovanie technickej a personálnej štruktúry "Centra neštandardných meraní" so zreteľom na riešenie problémov merania v priemysle.