Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Pre zabezpečenie experimentálnych a laboratórnych cvičení sú na Katedre automatizácie a merania k dispozícii tieto laboratóriá:

 • L1 Laboratórium automatizačnej techniky
 • Sú v ňom inštalované laboratórne zariadenia na demonštráciu dynamických charakteristík spojitých regulátorov, regulovaných sústav a regulačných obvodov. Realizujú sa v ňom najmä cvičenia z predmetov Automatické riadenie I, Regulácia vykurovacích a vzduchotechnických zariadení.

 • L2 Laboratórium automatického riadenia
 • Umiestnené sú v ňom laboratórne fyzikálne modely (počet 11), predstavujúce statické, astatické, kmitavé sústavy, takisto aj jednorozmerové, viacrozmerové a rozložené sústavy, 5 počítačov na riadenie osadené laboratórnymi kartami firmy Advantech resp. prevodníkmi typu CTRL a 4 analógové počítače MEDA T50.

  Active Vibration Control Experimental Device (Currently under construction)

   

 • L3 Laboratórium experimentálnej a senzorovej techniky
 • Laboratórium experimentálnej a senzorovej techniky je zamerané hlavne na prezentáciu priemyselnej inteligentnej senzorovej techniky a prínosy jej použitia v priemyselnej automatizácii ako aj na návrh a realizáciu technických experimentov s využitím štandartných prostriedkov. Svojím vybavením je zamerané na oblasti:

 • priemyselné inteligentné senzory,
 • manažment prístrojov a zariadení,
 • návrh a realizácia experimentu,
 • programovanie meracích kariet a prevodníkov,
 • Technické vybavenie laboratória pozostáva z senzorov, prístrojov, meracích kariet a zariadení firiem Emerson, Honeywell, Endress+Hauser, JSP a Advantech. Laboratórium je tiež vybavené počítačovou technikou, rozvodom tlakového vzduchu a jednosmerného napätia 24V.

 • L4 Laboratórium informačných a riadiacich systémov
 • Laboratórium informačných a riadiacich systémov prezentuje prostriedky priemyselnej automatizácie s dôrazom na aplikácie v strojárstve. Svojím vybavením je zamerané na oblasti:

 • priemyselné riadiace systémy,
 • systémy pre ovládanie a vizualizáciu,
 • priemyselné komunikačné zbernice,
 • decentralizované periférie,
 • pohony a frekvenčné meniče,
 • procesná prístrojová technika.
 • Vybavenie laboratória pozostáva zo súboru komponentov, prístrojov a zariadení renomovaných firiem, ktorých vlastnosti a aplikačné možnosti využitia je možné skúmať a prezentovať prostredníctvom modulárnych demonštračných pracovísk.

 • L5 Laboratórium elektroniky a mikropočítačovej techniky
 • Laboratórium je vybavené číslicovými riadiacimi prostriedKAIPTi firmy Trellis, a.s. Vybavenie tvoria mikropočítačové regulátory KRGN 90, MSV01, nadradený počítač s programovým vybavením RIX 2.0 a uzol distribuovanej počítačovej siete pre riadenie vykurovacieho systému STU. Uvedene prostriedky sa využívajú pre laboratórne cvičenia v predmetoch Projektovanie informačných a riadiacich systémov, Navrhovanie a prevádzka informačných a riadiacich systémov, Lokálne počítačove siete, Regulácia vykurovacích a vzduchotechnických zariadení.

 • L6 Laboratórium meracej techniky
 • Nachadzajú sa v ňom prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín - využívajú sa pre laboratórne cvičenia v predmetoch Meranie technických veličín I, Meranie technických veličín II, Technické meranie (bakalárske štúdium)

 • L7 Laboratórium metrológie a merania
 • Obsahuje prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín pomocou osobného počítača, zariadenie pre statistické riadenie vyroby DIGIMATIC. Využíva sa v obdobných predmetoch ako Laboratórium L6.

 • Virtuálne laboratórium merania
 • Štátne metrologické stredisko zriadené na SjF STU pre overovanie bytových vodomerov
 • Štátne metrologické stredisko Laboratórium vodomerov pri Katedre automatizácie a merania je súčasťou Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
  Jeho prostredníctvom sa Strojnícka fakulta STU podieľa na riešení hospodárskych úloh v oblasti metrológie a meracej techniky. Konkrétne je Laboratórium vodomerov určené pre overovanie meradiel pretečeného množstva pre teplú a studenú úžitkovú vodu z prietokom do 3 m3/hod.
  Laboratórium získalo autorizáciu 4. júna 1993. Od vtedy v ňom bolo overených približne 26 000 meradiel.
  Toto pracovisko využíva katedra tiež v pedagogickej činnosti, pre zabezpečenie praktických cvičeni z metrologických predmetov.