Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Dnes všetky vyspelé krajiny venujú mimoriadnu pozornosť rozvoju merania vzhľadom na jeho vplyv na rozvoj hospodárstva krajiny.

Meraním rozumieme súbor činností, ktorých cieľom je stanovenie hodnoty veličiny. Do merania zahŕňame súbor experimentálnych postupov aj rôzne výpočtové práce. Uvedené činnosti sa môžu vykonávať aj automaticky.

Náuku o meraní nazývame metrológiou . Metrológia zahŕňa všetky teoretické aj praktické aspekty súvisiace s meraním, s ich neistotami vo všetkých oblastiach vedy a techniky.

Vo vyspelých krajinách v súčasnosti sa na meranie vynakladá 6 % hrubého národného produktu. Meranie sa stalo súčasťou každodenného života.

Moderné meracie metódy a systémy sú čoraz viac sofistikované. Ich rozvoj je podmienený spoluprácou odborníkov rôzneho zamerania. Moderná veda a technologické procesy prinášajú mnohé problémy merania, či už z hladiska metód, alebo meracích systémov.

Vzdelávanie a výskum a vývoj musí reagovať na najdôležitejšie hospodárske výzvy a prispievať k ekonomickému rastu. Preto je potrebné v oblasti výskumu a vývoja zabezpečiť aktívne prepojenie medzi akademickým sektorom a inštitúciami slúžiacimi podnikatelskému sektoru, okrem iného aj vo forme spolupráce pri zabezpečovaní štúdia.

Portál virtuálneho labaratória merania