Prejsť na obsah
Fakulta

- Aktualizácia organizačnej štruktúry fakulty
- Rozvoj ľudských zdrojov, pracovno-právna oblasť
- Mzdová oblasť a oceňovanie pracovníkov
- Investičné činnosti a koordinácia ich realizácií
- Informatizácia fakulty a zavádzanie nových funkcionalít AIS
- Reorganizácia Pavilónu laboratórií
- Príprava vnútorných predpisov upravujúcich chod fakulty (organizačný poriadok, ....)