Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Prevádzkový poriadok
v miestnostiach Výpočtového a informačného strediska 

Článok 1

a.      Miestnosti sú v správe Výpočtového a informačného strediska Strojníckej fakulty STU.

b.      Výpočtové a informačné stredisko zodpovedá za bezporuchový chod siete, hardvéru a softvéru.

Článok 2

a.      Prevádzkový čas miestností je daný rozvrhom.

b.      Výnimku pre prácu mimo rozvrhu povoľuje vedúci VIS.

 Článok 3

Učitelia a študenti sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho VIS a dozoru v miestnostiach, ktorú vykonávajú službukonajúci operátori.

a.      Vstup do miestností je umožnený študentom len v prítomnosti vyučujúceho.

b.      O vstup do miestnosti musí požiadať vyučujúci službukonajúceho operátora.

c.      Učiteľ svojim podpisom do knihy preberá hmotnú zodpovednosť za majetok učebne  počas cvičenia.

d.      Učiteľ po skončení cvičenia bezodkladne nahlási vzniknutú poruchu softvéru alebo hardvéru operátorom.

e.       Po skončení vyučovania odovzdá učiteľ učebňu službukonajúcemu operátorovi a odpíše sa z knihy hmotnej zodpovednosti.

 Článok 4

Študentom a učiteľom sa zakazuje:

a.      meniť konfigurácie inštalovaného softvéru v laboratóriu.

b.      premiestňovať jednotlivé komponenty výpočtovej techniky, (myši, klávesnice, ...).

c.      inštalovať akýkoľvek vlastný softvérový prostriedok.

d.       akýmkoľvek spôsobom poškodzovať výpočtovú techniku a iné príslušenstvo v miestnosti, (napr. podložky mýší, stoličky).

Článok 5

Práva a povinnosti študentov :

a.      vrchné ošatenie (kabáty, vetrovky) a tašky (vaky, ruksaky) si musia odkladať do šatne.

b.      nesmú do miestnosti vstupovať bez dozoru, konzumovať jedlo, piť alebo fajčiť.

c.       nesmú v priebehu cvičenia používať mobilné telefóny, počas cvičenia ich musia mať vypnuté.

d.      musia pracovať len s programom, ktorý je určený pre potreby cvičenia.

e.       nesmú počas cvičenia vstupovať do ďalších programových prostriedkov, ktoré sú určené pre výučbu.

f.       výsledky cvičenia môžu ukladať len na vyhradené miesto na HD, ktoré im určí vyučujúci.

g.      musia vopred skontrolovať antivírovým programom svoje usb klúče, ktoré chcú používať.

h.      sú povinní ohlásiť poruchu na technickom alebo programovom prostriedku výpočtovej techniky vyučujúcemu.  

 Článok 6

Pokiaľ študent nedodrží predpísaný poriadok :

a.      bude vylúčený zo všetkých priestorov VIS, bez ohľadu na to, aké dôsledky to bude mať na jeho ďalšie štúdium.

b.      ak spôsobí škodu na majetku Výpočtového a informačného strediska, bude od neho požadovaná náhrada finančných nákladov spojených s odstránením vzniknutých škôd.

 

Bratislava, 2017                                                                                                    vedúci   VIS