Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko
Výpočtové stredisko

Výpočtové stredisko Strojníckej fakulty STU v Bratislave vzniklo v roku 1978 pôvodne ako Ústav výpočtovej techniky SVŠT. Pôvodný zámer vzniku Výpočtového strediska bolo zvýšiť záujem o výpočtovú techniku vo vyučovacom procese. Poskytovalo služby servisného charakteru pre pedagogický proces jednotlivých katedier.

Do roku 1989 bola výuka z výpočtovej techniky sústredená na Katedre kybernetiky a informatiky, ktorá zapezpečovala v základných ročníkoch výuku programovacích jazykov a aplikovanie výpočtovej techniky v predmetoch Kybernetika a Základy kybernetiky. Tieto predmety absolvovali poslucháči všetkých fakúlt - Elektrotechnickej, Chemicko-technologickej, Stavebnej a Strojníckej pri SVŠT. Po roku 1989 Katedra Kybernetiky zanikla a jednotlivé spomínané predmety sa presunuli na jednotlivé fakulty, ktoré si zabezpečovali výuku týchto predmetov. Čo sa týka Strojníckej fakulty, predmet výuky Programovacích jazykov prešiel na Katedru matematiky a predmet Základy kybernetiky prešiel na katedru Automatizácie a merania.

V roku 1992 bol na Strojníckej fakulte prijatý nový štatút Výpočtového strediska. Výpočtové stredisko bolo zaradené medzi základné pracoviská fakulty. Okrem zabezpečovania servisu prebralo Výpočtové stredisko aj výuku predmetov z oblasti výpočtovej techniky a aplikácie na strojárske predmety v základných ročníkoch.

Výuka bola zabezpečovaná v týchto oblastiach:

  • oblasť programovacích jazykov
  • oblasť textových editorov, tabuľkových a databázových procesorov
  • oblasť CAD/CAM technológií.

V roku 1993 boli na pôde Výpočtového strediska etablované autorizované školiace pracoviská firmy Microsoft a Autodesk. Toto školiace stredisko poskytovalo školenia nielen pre vlastných zamestnancov, ale aj pre rôzne vonkajšie inštitúcie ako boli rôzne podniky, banky a súkromné firmy.

Výpočtové stredisko ďalej technicky zabezpečovalo prevádzku fakultnej siete a fakultného informačného systému (ISF). Prostredníctvom ISF poskytovalo dekanátu, ako aj jednotlivým katedrám fakulty,  informácie o rozpočte, došlých faktúrach, vystavených objednávkach i podnikateľskej činnosti. Ďalej zabezpečovalo chod www stránok a e-mailové schránky fakulty a katedier. Koordinovalo nákup, inštaláciu a prevádzku počítačov na fakulte, spolupracovalo s ostatnými katedrami fakulty pri inštalácii a servise lokálnych počítačových sietí a zabezpečovalo plynulý chod pegagogického procesu.

Od septembra 2002 došlo k jednej podstatnej zmene - vyčlenil sa z tohto strediska vyučovací proces a Výpočtové stredisko sa orientovalo na poskytovanie servisných služieb v prostredí informačného systému Magion, MIS - registratúrny poriadok a ostatnej počítačovej vybavenosti na Strojníckej fakulte STU.

Knižnica

Úsek budovania informačných fondov

* získava a doplňuje knižničné a informačné fondy v súlade s profiláciou fakulty * vedie centrálnu evidenciu fondov KIS * buduje centrálnu databázu knižnižných fondov v systéme OLIB

Úsek sprístupňovania a organizácie informačných fondov

* poskytuje výpožičné služby na základe kategorizácie používateľov * zabezpečuje stálu konzultantskú službu * zabezpečuje ochranu knižničného fondu a platňuje ich správnu organizáciu

Úsek rešeršný

* v plnom rozsahu spracúva publikačnú činnosť a citácie pracovníkov fakulty na PC v databázovom prostredí * využíva dostupné bázy dát pre informačné a rešeršné zabezpečenie požiadaviek v súlade s vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou fakuly (literárne a patentové rešerše on-line) * eviduje a sprístupňuje informačné fondy v oblasti patentovej dokumentácie zamestnancov fakulty.

* od roku 2015 prechod na nový knižničný systém ARL na STU v Bratislave