Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Logistika výkonného podniku

ALÁČ, Patrik - ALTUFJEVA, L.A. - BOŽEK, Pavol - BOŽEKOVÁ, Jana - BUCHARBAJEVA, L.J. - CIBULKA, Viliam - DRAHŇOVSKÝ, Juraj - FIDLEROVÁ, Helena - FILIPPOVA, A.A. - FILIPPOV, D.V. - GLOS, František - HAJNIK, Bartolomej - HRDINOVÁ, Gabriela - CHUDOBA, Štefan - HYBEN, Tomáš - JERZ, Vladimír - KLIMOVA, N.I. - KŇAŽÍK, Marek - KOVAĽOVÁ, Marcela - KUBIŠ, Juraj - LENORT, Radim - PRACHAŘ, Jan - RAŠNER, Jaroslav - RYBANSKÝ, Rudolf - SABLIK, Jozef - SAKÁL, Peter - SRNKA, Peter - SYČ, Marek - MAKYŠOVÁ, Helena [Vidová] - WAGNER, Alfred P. - ZÁVADSKÝ, Ján - MALINDŽÁK, Dušan.

Abstrakt:

Monografia je určená pre študentov a doktorandov univerzít predovšetkým technického zamerania, ale aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, ktorí si chcú doplniť vedomosti z logistiky priemyselného podniku a spoločensky zodpovedného podnikania a získať tak prehľad o možnostiach na zvýšenie výkonnosti svojej práce.

Citácia publikácie: ALÁČ, Patrik - ALTUFJEVA, L.A. - BOŽEK, Pavol - BOŽEKOVÁ, Jana - BUCHARBAJEVA, L.J. - CIBULKA, Viliam - DRAHŇOVSKÝ, Juraj - FIDLEROVÁ, Helena - FILIPPOVA, A.A. - FILIPPOV, D.V. - GLOS, František - HAJNIK, Bartolomej - HRDINOVÁ, Gabriela - CHUDOBA, Štefan - HYBEN, Tomáš - JERZ, Vladimír - KLIMOVA, N.I. - KŇAŽÍK, Marek - KOVAĽOVÁ, Marcela - KUBIŠ, Juraj - LENORT, Radim - PRACHAŘ, Jan - RAŠNER, Jaroslav - RYBANSKÝ, Rudolf - SABLIK, Jozef - SAKÁL, Peter - SRNKA, Peter - SYČ, Marek - MAKYŠOVÁ, Helena [Vidová] - WAGNER, Alfred P. - ZÁVADSKÝ, Ján - MALINDŽÁK, Dušan. Logistika výkonného podniku. 1. vyd. Trnava : SP SYNERGIA, 2009. 633 s. ISBN 978-80-254-5754-2


Operačná analýza v praxi manažéra II

Peter Sakál, Vladimír Jerz.

Abstrakt:

Monografia je určená pre študentov a doktorandov univerzít predovšetkým technického, ale aj iného zamerania, rovnako ako aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, ktorí si chcú doplniť vedomosti a získať prehľad o možnostiach využitia exaktných metód na zvýšenie efektívnosti svojej práce. Cieľom je poskytnúť uvedeným cieľovým skupinám v čo najprehľadnejšej podobe informáciu o vybraných metódach a postupoch operačnej analýzy, k čomu má prispieť forma výkladu aj rad ilustratívnych príkladov k jednotlivým témam. V rámci jednotlivých kapitol je podaná problematika teórie systémov a systémovej analýzy, štruktúrnej analýzy, metód na riešenie dopravných úloh a modelov zásob.

Citácia publikácie: SAKÁL, Peter - JERZ, Vladimír. Operačná analýza v praxi manažéra II : Systémová a operačná analýza. 1. vyd. Trnava : SP SYNERGIA, 2006. 335 s. ISBN 80-969390-5-X


Operačná analýza v praxi manažéra

Peter Sakál, Vladimír Jerz.

Abstrakt:

Publikácia je určená pre študentov univerzít predovšetkým technického, ale aj iného zamerania, rovnako ako aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, ktorí si chcú doplniť vedomosti a získať prehľad o možnostiach využitia exaktných metód na zvýšenie efektívnosti svojej práce. Cieľom je poskytnúť uvedeným cieľovým skupinám v čo najprehľadnejšej podobe informáciu o vybraných metódach a postupoch operačnej analýzy, k čomu má prispieť forma výkladu aj rad ilustratívnych príkladov k jednotlivým témam. V rámci jednotlivých kapitol je podaná problematika matematických základov lineárneho programovania, lineárneho programovania, dynamického programovania, teórie grafov a sietí, modelov sieťovej analýzy, sekvenčných modelov, modelov hromadnej obsluhy, simulačných modelov, teórie hier, modelov ponuky a modelov obnovy.

Citácia publikácie:


Performance Evaluation of Bearings.

CHAUAN, A. - SEHGAL, Rakesh - NACHIMOWICZ, J. - JALBRZYKOWSKI, M. - ŠOOŠ, Ľubomír - DANYLUK, M. - DHINGRA, A. - HUANG, J. - AZUKUZAWA, T. - YAMAMOTO, S. - KOZANECKA, D. - JEONG, H.H. - YUN, S.N. - YANG, J.H.

Abstrakt:

Bearings (both plain and rolling element) are used as important supporting elements for locating rotating components and confining their motion in desired direction. In order to ensure their operational reliability and desired life, these need to be properly designed/selected for an application more so because of ever increasing operational speeds. This requires the careful performance evaluation of different types of bearings considering aspects such as thermal stability, lubrication, contaminants in lubricants and controlling mechanism etc. The title of this book was specifically chosen as Performance Evaluation of Bearings. The present book is a compilation of different aspects contributing towards the performance evaluation of plain bearings (both journal and thrust), rolling element bearings and magnetic bearings.

Citácia publikácie:CHAUAN, A. - SEHGAL, Rakesh - NACHIMOWICZ, J. - JALBRZYKOWSKI, M. - ŠOOŠ, Ľubomír - DANYLUK, M. - DHINGRA, A. - HUANG, J. - AZUKUZAWA, T. - YAMAMOTO, S. - KOZANECKA, D. - JEONG, H.H. - YUN, S.N. - YANG, J.H. Performance Evaluation of Bearings. 1st. ed. Rijeka : InTech, 2012. 240 s. ISBN 978-953-51-0786-6.


Termo - hydrochemické spracovanie nástrojových materiálov.

SHMATOV, Alexander - ŠOOŠ, Ľubomír - KRAJNÝ, Zdenko.

Abstrakt:

Hlavným cieľom práce je zvýšenie prevádzkovej trvanlivosti nástrojových materiálov termohydrochemickým sracovaním (THChO) vo vododisperzných sústavách. V práci bola urobená analýza podmienok prác rôznych nástrojov a požiadaviek na nástrojové materiály. Je definovaná morfológia, opotrebenie a tribotechnické vlastnosti rôznych nástrojových materiálov podrobených THChO vo vododisperzných prostrediach na základe žiaruvzdorných zlúčenín, uhlíka a keramických materiálov. S pomocou technológie syntézy boli vykonávané počítačové simulácie procesov THChO, čo môže opotrebovaniu povrchu v dôsledku nedostatku maziva. Bola vyvinutá jednoduchá neelektrolytická metóda termohydrochemického opracovania, čo umožňuje zvýšiť odolnosť nástrojov vyrobených z rôznych materiálov viac ako 1,8 krát v porovnaní so štandardom. Technológia môže byť široko používaná pre spevnenie rýchlo opotrebovaných nástrojov a technických parametrov používaných v stavebníctve, strojárstve, leteckom priemysle, priemysle plynu, ropy, energie a ďalších oblastiach. V záverečných kapitolách sú uvedené aplikácie technológie pre nástroje briketovacích strojov a dýzy pre vysokotlakový vodný lúč.

Citácia publikácie:SHMATOV, Alexander - ŠOOŠ, Ľubomír - KRAJNÝ, Zdenko. Termo - hydrochemické spracovanie nástrojových materiálov. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 103 s., 41 obr., 11 tab., [7,47] AH. ISBN 978-80-227-4253-5.


Design of CNC machine tools.

MAREK, Jiří - BLECHA, Petr - BŘEZINA, Tomáš - DOBŘICKÝ, Josef - DVOŘÁK, Roman - KRÁL, Milan - MRKVICA, Ivan - NOVOTNÝ, Lubomír Walter - SULITKA, Matěj - SVOBODA, Jan - ŠOOŠ, Ľubomír - UČEŇ, Oldřich.

Abstrakt:

The development, manufacture and assembly of the CNC Machine Tool represent one side of thing: however the other side of thing is to have under the control the processes thanks to which work is unabled. In addition to the detailed description of part which such a product consists of, this book has also the effort to refer to this processes. The whole thing is watched comprehensively as the house having its foundations, perimeter walls and the roof. Machine tools are working (manufacturing) machines specified to create workpieces with a particular shape, with particular dimensions and the machining quality. It follows from this machine tool definition that the essential machine tool function is to make generating workpiece surfaces with the required geometry and with the required surface quality under the economically efficient conditions. In order to comply with this essential requirement, the necessary condition is to create cutting motions which consist of the mutual coupling of vectors of the rotary motion and of the translation motion.

Citácia publikácie: MAREK, Jiří - BLECHA, Petr - BŘEZINA, Tomáš - DOBŘICKÝ, Josef - DVOŘÁK, Roman - KRÁL, Milan - MRKVICA, Ivan - NOVOTNÝ, Lubomír Walter - SULITKA, Matěj - SVOBODA, Jan - ŠOOŠ, Ľubomír - UČEŇ, Oldřich. Design of CNC machine tools. 1st. ed. Praha MM publishing 2015. 727 s. ISBN 978-80-260-8637-6.


Konstrukce CNC obráběcích strojů III.

MAREK, Jiří - BLECHA, Petr - BŘEZINA, Tomáš - DOBŘICKÝ, Josef - DVOŘÁK, Roman - KRÁL, Milan - MRKVICA, Ivan - NOVOTNÝ, Lubomír Walter - SULITKA, Matěj - SVOBODA, Jan - ŠOOŠ, Ľubomír.

Abstrakt:

Monografia si stavia za cieľ oboznámiť strojársku technickú verejnosť a študentov študujúcich predovšetkým odbor Výrobná technika s problematikou stavby CNC obrábacích strojov. Znalosti a informácie obsiahnuté v posudzovanej publikácii zabezpečujú možnosť optimalizácie konštrukcie obrábacieho stroja. V publikácii sú prehľadne usporiadané výsledky vlastnej výskumnej činnosti jednotlivých autorov a hlavne myslím si hlavného koordinátora a autora – prof. Mareka, ktorý sa danou problematikou zaoberá dlhodobo. Práca je efektívnym vyústením doterajšieho pôsobenia všetkých ostatných takto odborne zameraných autorov. Problematiku považujem za odborne značne náročnú, vyžadujúcu dobré znalosti z tejto širokej oblasti. Publikácia poslúži predovšetkým technikom, ktorí sa problematikou stavby výrobnej techniky profesijne zaoberajú, resp. doktorandom, ktorí danú oblasť rozvíjajú vo svojich prácach, či študentom vysokých škôl.

 

 

Citácia publikácie: ŠOOŠ, Ľubomír. Vretenník obrábacieho stroja. In MAREK, Jiří.Konstrukce CNC obráběcích strojů III. 1. vyd. Praha : MM Publishing, 2014, s. 182-209. ISBN 978-80-260-6780-1.


Proces lisovania drevného odpadu

Doc. Ing. Peter Križan, PhD.

Abstrakt:

Monografia je venovaná výskumu procesu zhutňovania a návrhu matematického modelu opisujúceho proces jednoosového lisovania borovicových pilín do kompaktných výliskov. V publikácii je vypracovaný návrh experimentu na zistenie vplyvu jednotlivých parametrov na výslednú hustotou výliskov. Taktiež je opísaný návrh a montáž experimentálneho lisovacieho stendu, ktorý umožňuje vykonať experimenty pre zistenie vplyvu zmien niektorých technologických, materiálových a konštrukčných parametrov na výslednú hustotu výliskov. V práci boli špecifikované parametre a určený ich vplyv na kvalitu výlisku. Tento vplyv bol experimentálne overený a vyjadrený prostredníctvom navrhnutého matematického modelu. Navrhnutý matematický model procesu lisovania slúži na predikciu hodnôt výslednej hustoty výliskov pri konkrétnych podmienkach lisovania. Sú tu zadané hodnoty lisovacích teplôt, lisovacích tlakov, vlhkosti vstupnej frakcie a veľkosti vstupnej frakcie. Matematický model taktiež môže slúžiť na dimenzovanie konštrukcie zhutňovacieho stroja. Pre jednoduchšie a prehľadnejšie využívanie matematického modelu bol navrhnutý aplikačný software pre optimalizáciu technologických parametrov a odhad kvality výliskov z nastavených parametrov. Súčasťou monografie sú aj výsledky experimentov, ktoré autor vykonal s rôznymi druhmi drevnej biomasy. Uvedené výsledky prezentujú závislosti sledovaných ovplyvňujúcich parametrov na finálnu kvalitu výliskov a ich vplyv na proces zhutňovania. V publikácii je tiež uvedený popis významnosti výsledkov z hľadiska optimalizácie konštrukcie lisovacej komory.

Citácia publikácie: KRIŽAN, Peter. Proces lisovania drevného odpadu. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 197 s., 116 obr., 35 tab. ISBN 978-80-227-4251-1


The Densification Process of Wood Waste

Doc. Ing. Peter Križan, PhD.

Abstrakt:

This monograph is dedicated to research in the densification processes of saw dust from pine and its mathematical description for uniaxial pressing into compact briquettes. This publication shows an experimental strategy to determine the effects of individual parameters on the resulting density of the formations. This publication also includes the construction of an experimental pressing stand that measures the effects of the technological, material, and structural parameters on the resulting density of the briquettes. This work specifies parameters and identifies their effects on the quality of the briquettes. These effects were experimentally verified and described through a mathematical model. The mathematical model serves to predict the density of briquettes for some predefined pressing conditions. The pressing conditions include the temperature, compaction pressure, humidity, and size of raw material fractions. This mathematical model can aid in the design of pressing machines. For the simplified and clearer use of the mathematical model, application software was developed for the optimization of technological parameters and their resulting effect on the quality of the briquette. The monograph also provides the results of experiments performed by the author on different types of wood biomass. These results demonstrate the dependence of parameters effecting the final quality of the briquettes and their resulting influence on the densification process itself. This publication also defines the level of importance of the results in terms of optimization of the pressing chamber.

Citácia publikácie: KRIŽAN, Peter. The densification process of wood waste. 1.st ed. Berlin De Gruyter open 2015. 184 s. ISBN 978-3-11-044002-7