Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

CAx Systémy. Počítačom podporované vzdelávanie

Doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

Abstrakt:

Publikácia slúži ako pomôcka pre študentov a učiteľov, pre aktívne využívanie e-learningových študijných materiálov v rámci odborných predmetov. Konkrétne sa venuje systému MOODLE. Tento systém má uľahčiť študentom prístup k študijnej literatúre a materiálom potrebným pre vzdelávanie v danej oblasti. Skriptum popisuje postup vytvárania rôznych foriem študijných materiálov a ich možnosti využívania, ako aj spôsoby testovania a hodnotenia študentov v rámci e-learningových systémov.


Citácia publikácie: BENIAK, Juraj. CAx Systémy. Počítačom podporované vzdelávanie : návod k využívaniu e-learningovej platformy. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 75 s., 33 obr. ISBN 978-80-227-4284-9


Torzné kmitanie rotačných mechanických sústav.

Doc. Ing. Miloš Musil, CSc., Ing. Juraj Úradníček, PhD., Ing. Ferdinand Havelka, PhD.

Abstrakt:

Učebnica sa zaoberá riešením základných problémov, ktoré vznikajú počas prevádzky typických strojných konštrukcií vtedy, keď sa znižuje ich bezpečnosť, spoľahlivosť, životnosť a ekonomická efektívnosť. Zameriava sa na analýzu torzného kmitania rotačných mechanických sústav. Pre objasnenie danej problematiky využíva ich zjednodušené diskrétne mechanické modely. Takýmto spôsobom umožňuje prezentovať spôsoby analýzy a návrhy ich prevádzkových parametrov a súčasne objasniť postupy, ako riešiť uvedené problémy už pri návrhu daných súčastí stroja.


Citácia publikácie: MUSIL, Miloš - ÚRADNÍČEK, Juraj - HAVELKA, Ferdinand. Torzné kmitanie rotačných mechanických sústav. 1. vyd. Bratislava Nakladateľstvo STU 2015. 100 s., 65 obr. ISBN 978-80-227-4481-2.


Spoľahlivostné analýzy závitovkového briketovacieho lisu

BENIAK, Juraj, KOVÁČOVÁ, Monika.

Abstrakt:

Učebnica ozrejmuje problematiku hodnotenia a stanovovania rizík rôznych procesov alebo konštrukcií. Popisuje nástroje a metodiku na hodnotenie rizík a spôsoby rozhodovania na základe získaných údajov. Všetky príklady uvádzané v tejto vysokoškolskej učebnici sú realizované na konštrukcii závitovkového briketovacieho lisu. Učebnica je určená predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít, zaoberajúcich sa problematikou analýzy spoľahlivosti strojných zariadení, ale aj v iných oblastiach, ako aj pre odbornú verejnosť.


Citácia publikácie: BENIAK, Juraj - KOVÁČOVÁ, Monika. Spoľahlivostné analýzy závitovkového briketovacieho lisu. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 187 s., 29 obr., 32 tab. ISBN 978-80-89313-63-1


Systémy Rapid Prototyping

BENIAK, Juraj.

Abstrakt:

Učebnica ozrejmuje problematiku systémov Rapid Prototyping. Tieto systémy sa v súčasnosti stále častejšie uplatňujú v rozličných, nielen technických oblastiach, kde urýchľujú a zjednodušujú vývoj prototypov, modelov, dizajnových návrhov ale i výrobu súčiastok pre konečné použitie. Učebnica je určená predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít, zaoberajúcich sa problematikou Rapid Prototyping, ako aj pre odbornú verejnosť.


Citácia publikácie: BENIAK, Juraj. Systémy Rapid Prototyping. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 133 s., 82 obr., 31 tab. ISBN 978-80-227-4287-0.