Prejsť na obsah
Ústav technológií a materiálov

Laboratórium skúšok mechanických vlastností

Nám.slobody 17, Ťažké laboratória, č.m. 25

Kontakt:

doc. Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.

+421 2 57 296 178
+421 905 460 855

zuzana.gabrisova@stuba.sk


Vybavenie:

 • Univerzálny stroj pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosti materiálov Instron 1195 trhací stroj Inspect Desk 5
 • Zariadenie pre skúšky stláčaním DP1600, merací systém TIRAvib 514 s výstupom na PC
 • Tvrdomery HPO 250, HPO 300,  ZWICK HV 10, HMO 10u, , RB-1, Shore A a D
 • Skúška stálosti povrchu plastických materiálov, rázové kladivo na plastické materiály
 • Charpy kladivá WPM 150/300, PSd 50/15 a WPM 0,5/4
 • Mikrotvrdomer BUEHLER - IDENTA Met 1105 D, s analyzátorom OMNI Met MHT

Možnosti využitia:

Stanovovanie pevnosti, ťažnosti, tvrdosti, húževnatosti, tvárniteľnosti, základného pretvárneho odporu a ďalších mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových materiálov. Vykonávanie skúšok na ťah (ploché, kruhové tyče, drôty), tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih. Meranie tvrdosti metódou Brinell, Vikers, Rocwell (HRA, HRB, HRC) a Super. Meranie tvrdosti gumy metódou A a D, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa Vicata. Stanovovanie vrubovej húževnatosti pre rôzne materiály v rozsahu teplôt 0 až 300°C. Meranie mikrotvrdosti metódou Vickers a Knoop od zaťaženia 98,07 – 9 807 mN.                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                                                       
              Mikrotvrdomer BUEHLER a priebeh mikrotvrdosti HV 0,1 naprieč zvarového spoja                                                            
   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        Trhací stroj Inspect Desk 5

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 

Skúšobný stroj Instron 1195 na mechanické skúšky   

 

Laboratórium metalografie

Nám. slobody 17,  Ťažké laboratóriá, č. m. 30

Kontakt:

doc. Ing. Alena Brusilová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Gábrišová,

+421 2 57 296 178                                                                                                                                                                          +421 905 460 855 

alena.brusilova@stuba.sk

zuzana.gabrisova@stuba.sk

Vybavenie:

 • Zariadenia na materialografickú prípravu vzoriek
 • Svetelné mikroskopy Axiomat 40 Mat, NEOPHOT 32 , Epityp, Jenavert
 • Elektrónový mikroskop JEOL IT300LV
 • Elektrónový mikroskop JCM-6000Plus Benchtop
 • Energiodisperzný analyzátor Oxford Instruments X-Max
 • Zariadenie na naprašovanie vzoriek kovmi  JEC-3000FC Auto Fine Coater

Možnosti využitia:

Laboratórium je zamerané na štúdium vzájomných vzťahov medzi mikroštruktúrou, chemickým a fázovým zložením a vlastnosťami materiálov. V laboratóriu možno vykonávať štúdium mikroštruktúry kovových, keramických, polymérnych a kompozitných materiálov pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie.
 
 

Elektrónový mikroskop

Elektrónový mikroskop JEOL JSM IT 300LV s EDS analyzátorom


  

Mikroštruktúra mosadze Ms90  ( využitie pri výrobe vodovodných rúriek)

                                                                                                                                                                                                 Mikroštruktúra mosadze Cu20Zn2AlAs ( kondenzačné rúrky v energetike)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Laboratórium práškovej metalurgie

Nám. slobody 17, č.m. 057

Kontakt:

prof. Ing. Pavol  Švec, PhD.

+421 2 57 296 339
+421 905 460 855

pavol.svec@stuba.sk

Vybavenie:

 • Analytické váhy Sartorius R300S
 • Planetový mlyn Fritsch Pulverisette
 • Horizontálny mlyn LE 101/1
 • Ručný hydraulický lis Bernardo WK20
 • Pec na voľné spekanie
 • Žiarový lis s vákuovou a ochrannou atmosférou
 • Presná píla na rezanie vzoriek Buehler IsoMet 5000 
 • Zariadenie na meranie opotrebenia metódou Pin on Disc


Možnosti využitia:

Laboratórium PM je využívané na prípravu kovových, keramických a kompozitných materiálov. Je zamerané na prípravu konštrukčnej keramiky na báze nitridu kremičitého a karbidu bóru.

Žiarový lis s vákuovou a plynnou atmosférou

 

                                                                                                                                                        Laboratórium plošného a objemového tvárnenia

Nám. slobody 17, Ťažké laboratória, č.m. 30

Kontakt:

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

+421 2 57 296 209
+421 948 238 951
alexander.schrek@stuba.skVybavenie:

 • Mechanické lisy LE 100; LE NP63; 45; LO50
 • Nástroje so zabudovaným systémom pre meranie dráhy, sily a teplôt so zberom a vyhodnotením dát prostredníctvom PC
 • Hydraulický lis PYE 160 S, nástroje so zabudovaným systémom pre meranie sily a dráhy so zberom a vyhodnotením dát prostredníctvom PC

 
Možnosti využitia:

Základné operácie plošného tvárnenia s použitím tvárniacich síl do 1600kN. Meranie priebehov tvárniacich síl v závislosti na dráhe, sledovanie účinkov rôznych vstupných údajov na procesy strihania, ohýbania a ťahania, určovanie kritického stupňa ťahania a kritického pretvorenia na výťažkoch.
Objemové tvárnenie za studena a za tepla, presné kovanie za tepla a za poloohrevu.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Mechanické tvárniace stroje LE 100, LENP 63

                                                                                                                                                                                                                        

Zariadenie na skúšku hlbokoťažnosti
 

                                                                                                                                                                      Technologické centrum spracovania plastov

Nám. slobody 17, Ťažké laboratória, č.m. 36

Kontakt:

prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. 

+421 2 57 296 410
+421 917 944 106
ernest.gondar@stuba.sk

Vybavenie: 

 • Vstrekovací lis ma plasty Battenfeld 250
 • Vákuová formovačka
 • Trhacie zariadenie Hegewald - Pesche

Možnosti využitia: Príprava vzoriek pre trhaciu skúšku z termoplastov a realizácia trhacej skúšky                                                                                                                                                                                                                                                       

Vstrekovací stroj BA 500/200T s meracím zariadením

                                                             Vstrekovací stroj BA 500/200T s meracím zariadenímLaboratórium  nekonvenčnej metalurgie

Nám. slobody 17, Ťažké laboratória, č.m. 39

Kontakt:

Ing. Branislav Vanko, PhD.

+421 2 57 296 853                                                                                                                                                                          +421 917 825 281    

branislav.vanko@stuba.sk

Vybavenie:

 • Hydraulický lis PYE 250 SS s plynulo nastaviteľnými a regulovateľnými parametrami (rýchlosť pohybu piestu a lisovacia sila) pomocou PC, spolu so zabudovaným systémom pre meranie sily a dráhy so zberom a vyhodnotením dát v PC
 • Elektrické odporové pece LK 112.11 (7,5 kW, max. 1200 °C) na prípravu niekoľkých kilogramov taveniny a elektrické odporové pece LM 212.11 (2,8 kW, max. 1200 °C) na prípravu taveniny do pol kilogramu
 • Indukčná nízkofrekvenčná pec CAC 100 AL (50 Hz, 36 kW, max. 1000 °C) na tavenie a udržiavanie niekoľkých desiatok kilogramov taveniny
 • Kalibrovaný ponorný merač teploty taveniny Omegaette HH306 (max. 1370 °C)

Možnosti využitia:

Predmetom činnosti tohto výskumného laboratória je štúdium spracovania kovových materiálov v čiastočne tuhom stave a štúdium vplyvu aplikácie tlaku pri tuhnutí na štruktúru a vlastnosti zliatin neželezných kovov, najmä vysokopevných zliatin hliníka.

Hydraulický lis PYE 250 SSM  s nástrojom na liatie s kryštalizáciou   pod tlakom

Výroba netrvalých  foriem                                                                                                                                                                    Laboratórium zvárania 

Nám. slobody 17, Ťažké laboratória, č.m. 012, / Pionierska ul. 15, č. m. 028

Kontakt:

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.

+421 2 57 296 664
+421 915 759 562
pavol.sejc@stuba.sk

 

Laboratórium pre odporové zváranie, Nám. slobody 17, Ťažké laboratóriá, č. m. 012

Vybavenie:

 • 50 Hz bodové odporové kliešte ARO, typ: C + riadiaci systém VTS, typ: ULB 1.4
 • 50 Hz bodové odporové kliešte ARO, typ: X + riadiaci systém VTS, typ: ULB 1.4
 • Stredofrekvenčné bodové odporové kliešte ARO, typ: C + programovací terminál GF WELNG, typ: F4400 HHT (zatiaľ nefunkčná, v rozobratom stave)
 • Zariadenie na meranie parametrov odporového zvárania (prúd, napätie, prítlačná sila) MIYACHI, typ: MM 356 B
 • Švová odporová zváračka ESMA, typ: UN 60 (zatiaľ nefunkčná, v rozobratom stave)
 • Ručné odporové kliešte Danubius Elektrik, typ: BV 2,5

 

Laboratórium oblúkového zvárania, Pionierska ul. č. 15, č. m. 028

 Vybavenie:

 • Zariadenie na priváranie svorníkov TUCKER, typ: TSG 65
 • Zariadenie na zváranie MIG/MAG, FRONIUS, typ: TPS 330 s podávačkou drôtu VR 155
 • Zariadenie na zváranie a spájkovanie plazmovým oblúkom, ARC KINETICS, typ: Ultima 150 s podávačkou drôtu
 • Zvárací usmerňovač, BEZ Bratislava, typ: ZU 315 – 22
 • Zvárací usmerňovač, MEZ Brumov, typ: KS 350 (3 kusy)
 • Univerzálne zváracie polohovadlo pre mechanizované zváranie, FORMICA, typ: UZP – 01
 • Zvárací zdroj pre oblúkové zváranie (ROZ, TIG, MIG/MAG), HOBART, typ: Arc Master 501 s podávačkou drôtu Ultrafeed 1000
 • Zariadenie na zváranie MIG/MAG, FRONIUS, typ: TPS 330 s podávačkou drôtu VR 152 (pre robot)
 • Zariadenie na zváranie MIG/MAG, FORMICA, typ: ForMIG 249 D
 • Prenosný invertorový zdroj pre ROZ, TIG, FORMICA, typ: MAX 130
 • Zvárací zdroj pre oblúkové zváranie technológiou CMT (MIG/MAG) FRONIUS, typ: TransPlus Synergic 4000 CMT R s príslušenstvom (zatiaľ nefunkčná, v rozobratom stave):
 • jednotka pre vodné chladenie FRONIUS, typ: FK 4000 R
  • podávačka drôtu, typ: VR 7000-CMT 4R/G/W/F++
  • diaľkové ovládanie FRONIUS, typ: RCU5000i SD
  • horák na robotizované zváranie FRONIUS, typ: Robacta Drive CMT-PAP W

Súčasť robotizovaného pracoviska na plazmové zváranie/spájkovanie, Námestie slobody 17,  Ťažké laboratóriá, CNC (lab. USETM)

Vybavenie:

 • Zvárací zdroj pre oblúkové zváranie (ROZ, TIG, plazma) FRONIUS, typ: TransTig 4000 s príslušenstvom:
  • jednotka pre vodné chladenie FRONIUS, typ: FK 4000 R
  • modul pre zváranie plazmovým oblúkom FRONIUS, typ: Plasma Module 10
  • podávačka drôtu FRONIUS, typ: KD 1500
  • plazmový horák na robotizované zváranie FRONIUS, typ: Robacta PTW 1500

 

Laboratórium na zváranie plameňom a rezanie kyslíkom, Pionierska ul. č. 15, č. m. 028

Vybavenie:

 • Žíhacia pec, BEZ, príkon: 34kW
 • Traktor na tepelné delenie kyslíkom, Chotebořské strojírny, typ: RS – 13
 • Prototyp laboratórneho zariadenia na tepelné spájanie kov – plast
 • Laboratórna sušička ECOCELL, typ: 55

 

                                                                 

 

 Odporové zváracie kliešte ARO

Zvárací polohovací poloautomat Formica

Ukážky oblúkového zvárania