Prejsť na obsah
Ústav technológií a materiálov

GRANTOVÁ AGENTÚRA APVV

 • Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania INTERMATEX, 2008-2010, Ing. Juraj Lapin, DrSc, UMMS SAV, Viliam Hrnčiar, doc. Ing. CSc.
 • Výskum fyzikálno-metalurgických vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených výkonným pevnolátkovým laserom, 2011 , Iždinská Zita, prof., Ing., PhD.
 • Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom, 2013-2017, Švec Pavol, prof. Ing. PhD,

 

 

GRANTOVÁ AGENTÚRA VEGA

 • Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí, 2008-2010, Kostka Peter, doc. Ing., PhD.
 • Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel, 2008-2010, Stanček Ladislav, doc., Ing., CSc.
 • Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel, 2008-2010, Gondár Ernest, doc. Ing., PhD.
 • Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle, 2008-2010, Sejč Pavol, doc., Ing., CSc.
 • Príprava  a štúdium gradientných  materiálov  a povlakov pre aplikácie v podmienkach  extrémnych  procesov degradácie, 2010-2011, Emmer Štefan, doc., Ing., CSc.
 • Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami, 2010-2011, Iždinská Zita, prof., Ing., PhD.
 • Využitie laserového lúča pri príprave kompozitných materiálov s termoplastovou pojivovou fázou, 2011-2014, Gondár Ernest, prof. Ing., CSc.
 • Štúdium vplyvu tlaku aplikovaného počas tuhnutia na vlastnosti zliatin hliníka na tvárnenie, 2011-2013, Stanček Ladislav, doc., Ing., CSc.
 • Sonotródne nástrojové materiály, 2012-2014, Emmer Štefan, doc., Ing., CSc.
 • Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle, 2013-2015, Švec Pavol, prof., Ing., PhD.
 • Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti, 2014-2017, Vanko Branislav, Ing., PhD.
 • Výskum a vývoj nových typov povlakov vhodných pre elektródy určené na odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových, 2015-2017, Sejč Pavol, prof., Ing., PhD.
 • Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov, 2016 - 2018, Gondár Ernest, prof. Ing., CSc.
 • Štúdium fyzikálnych  a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou, 2017-2019, Emmer Štefan, doc., Ing., CSc.
 • Možnosti prípravy a aplikácie časticových kompozitov s odpadových materiálov,  2019-2021, Gondár Ernest, prof. Ing., CSc.
 • Keramické kompozitné materiály na báze Si3N4 a B4C odolné abrazívnemu opotrebeniu, 2018 -2021, Pavol Švec, Prof. Ing., PhD.
 • Tvárnenie a REW spájanie kombinovaných výťažkov z vysokopevných mikrolegovaných plechov a plechov z Al-zliatin,  2019-2022, Alexander Schrek, doc. Ing., PhD.

Projekt v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov

 • Využitie odpadového termoplastu a dreva pri práprave WPC, 2018, Jana Repková, Ing.