Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

VÝZNAMNÉ MONOGRAFIE

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Prenos tepla. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 424 s., 141 obr., 44 tab. ISBN 978-80-227-3534-6.

FERSTL, Karol - MASARYK, Michal. Prenos tepla - príklady : 1. časť - vedenie tepla. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 356 s., 111 obr., 31 tab. ISBN 978-80-227-4143-9.

MOLNÁR, Vojtech. Počítačová dynamika tekutín : Interdisciplinárny prístup s aplikáciami CFD. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 436 s. ISBN 978-80-8106-048-9.

URBAN, František - ŠOOŠ, Ľubomír - KOLEJÁK, Milan. Biomasa - obnoviteľný zdroj energie. 1. vyd. Bratislava : VERT spol. s.r.o., 2012. 400 s., 129 obr., 103 tab. ISBN 978-80-970957-3-4.

MASARYK, Michal - GRÓF, Gyula - POSPÍŠIL, Jiří - HERNIK, Bartlomiej - LEPSZY, Sebastian. Green energies in V4 countries. 1st. ed. Bratislava : Porta Danubiana, 2014. 123 p. ISBN 978-80-971479-1-4.

HAVELSKÝ, Václav - VALÁŠEK, Jaroslav - FÜRI, Belo - GAŠPAROVSKÝ, Dionýz - KALÚS, Daniel - LULKOVIČOVÁ, Otília - SZÉKYOVÁ, Marta - TAKÁCS, Ján - NAGY, Juraj. Technické zariadenia budov.Stavebno-technické zásady pre navrhovanie,posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov : Stav - október 2008. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 447 s.


ĎALŠIE VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE (ROK 2015)


Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SOLTES, Josef - MASARYK, Michal. Kälteanlagen - Chladiarenstvo. 1. vyd. Bratislava Nakladateľstvo STU 2015. 349 s., 226 obr., 59 tab. ISBN 978-80-227-4318-1.

URBAN, František - FODOR, Peter. Optimalizácia zdrojov tepla v tepelných sústavách. 1. vyd. Bratislava VERT 2015. 127 s., 70 obr., 40 tab. ISBN 978-80-970957-8-9.

MLKVIK, Marek - OLŠIAK, Róbert - KNÍŽAT, Branislav. Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie. 1. vyd. Bratislava Nakladateľstvo STU 2015. 99 s. 62 obr. ISBN 978-80-227-4323-5.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

RAJZINGER, Ján - RIDZOŇ, František - MALCHO, Milan - JANDAČKA, Jozef. Analysis of selected thermodynamics derivate properties of natural gas pipeline flow model. In Manufacturing technology [elektronický zdroj]. Vol. 15, no. 5 (2015), s. 893-899. ISSN 1213-2489.

MLKVIK, Marek - STÄHLE, Philipp - SCHUCHMANN, Heike - GAUKEL, Volker - JEDELSKÝ, Jan - JÍCHA, Miroslav. Twin-fluid atomization of viscous liquids : The effect of atomizer construction on breakup process spray stability and droplet size. In International Journal of Multiphase Flow. Vol. 77, (2015), s. 19-31. ISSN 0301-9322. V databáze: SCOPUS.

ŠOUKAL, Jiří - POCHYLÝ, František - VARCHOLA, Michal - PARYGIN, A.G. - VOLKOV, A.V. - KHOVANOV, G.P. - NAUMOV, A.V. Selection of axial hydraulic turbines for low-head microhydropower plants. In Thermal Engineering (Teploenergetika). Vol. 62, no. 12 (2015), s. 862-867. ISSN 0040-6015.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

CSUKA, Zoltán. Návrh jednolopatkového hydrodynamického čerpadla so závitovou lopatkou. In Energetika, strojárstvo 2016. Bratislava : Infoma Business Trading, 2015, S. 47-49. ISBN 978-80-89087-66-2.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MUŠKÁT, Peter - URBAN, František - BEREZNAI, Jozef - ZÁVODNÝ, Zdenko. Porovnanie lineárnych a nelineárnych metód optimaliyácie prevádzky zdrojov tepla. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Litoměřice, Česká republika, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2015, S. [8], CD ROM. ISBN 978-80-7414-975-1.

RAJZINGER, Ján - RIDZOŇ, František - MALCHO, Milan - JANDAČKA, Jozef. Pipeline physics of natural gas transportation and selected thermodynamic derivative properties. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Litoměřice, Česká republika, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2015, S. [10], CD ROM. ISBN 978-80-7414-975-1.

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter - BEREZNAI, Jozef - ZÁVODNÝ, Zdenko. Optimalizácia prevádzky teplárne aplikáciou metódy charakteristík. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Litoměřice, Česká republika, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2015, S. [12], CD ROM. ISBN 978-80-7414-975-1.

PRIKKEL, Karol. Vplyv prúdenia kvapaliny na kmitanie vrát plavebnej komory. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Litoměřice, Česká republika, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2015, S. [7], CD-ROM. ISBN 978-80-7414-975-1.

HARINGOVÁ, Andrea - PRIKKEL, Karol. Lubrication of spherical joints in human body and its potential in replacements. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Litoměřice, Česká republika, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2015, S. [7], CD ROM. ISBN 978-80-7414-975-1.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAJDOŠÍK, Stanislav - RAJZINGER, Ján - RIDZOŇ, František. Technicko-ekonomická analýza možnosti aplikácie expanznej turbíny s kogeneráciou v prevádzke. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 145-148, CD- ROM. ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

KOZAKOVIČ, Radko - MOŤOVSKÝ, Michal. Comparative study of different mathematical methods for solving highly nonlinear dynamical engineering problems. In Aplimat 2015 [elektronický zdroj] : proceedings. 14th conference on Applied mathematics. 1. vyd. Bratislava : Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology, 2015, S. 507-516, CD ROM. ISBN 978-80-227-4143-3.

MASARYK, Michal - MLYNÁR, Peter. Overenie kavitačnej turbíny na vykurovacie účely. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 189-192, CD ROM. ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

RAJZINGER, Ján - GAJDOŠÍK, Stanislav - RIDZOŇ, František. Termodynamická analýza možnosti využitia tlakovej energie plynu v systémoch s kogeneráciou. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 141-144. ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter - ZÁVODNÝ, Zdenko. Zostavenie energetických a ekonomických charakteristík energetických strojov a zariadení. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 113-117, CD ROM. ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter - ZÁVODNÝ, Zdenko. Definovanie kritérií na optimalizáciu prevádzky zdrojov tepla v SCZT. In Vykurovanie 2015 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 167-170, CD ROM. ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM).

URBAN, František - BEREZNAI, Jozef - MUŠKÁT, Peter - ZÁVODNÝ, Zdenko. Optimization of the combined heat and power plant operation in dependance of the optimizing criterion. In Energy transformations in industry 2015 : 14th international scientific conference. Stará Ľubovňa, Slovensko, 23.-25.9. 2015. 1. vyd. Košice : Technical university of Kosice, 2015, S. 199-202. ISBN 978-80-553-2202-5.

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter - BEREZNAI, Jozef - ZÁVODNÝ, Zdenko. Cost comparison of flat building situated in residential district for the supply of heat from the combined heat and power (CHP) plant and the house boiler room installed in flat building. In Energy transformations in industry 2015 : 14th international scientific conference. Stará Ľubovňa, Slovensko, 23.-25.9. 2015. 1. vyd. Košice : Technical university of Kosice, 2015, S. 203-206. ISBN 978-80-553-2202-5.

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter. Realizovateľnosť projektu inštalácie fotovoltických panelov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. In Nízkoteplotné vykurovanie 2015 : zborník prednášok z 15. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou na tému "Obnoviteľné zdroje energie - budúcnosť prevádzky budov". Štrbské Pleso, SR, 19. - 20. 5. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 57-62. ISBN 978-80-89216-71-0.

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

MUŠKÁT, Peter - URBAN, František - BEREZNAI, Jozef - ZÁVODNÝ, Zdenko. Comparison of the optimizing methods of operation of heat sources. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Sborník rozšírených abstraktů. 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Litoměřice, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyňe, 2015, S. 49-50. ISBN 978-80-7414-912-2.

RAJZINGER, Ján - RIDZOŇ, František - MALCHO, Milan - JANDAČKA, Jozef. Natural gas pipeline physics for selected models in the presence of gas hydrates. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Sborník rozšírených abstraktů. 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Litoměřice, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyňe, 2015, S. 59-60. ISBN 978-80-7414-912-2.

URBAN, František - MUŠKÁT, Peter - BEREZNAI, Jozef - ZÁVODNÝ, Zdenko. Application of the characteristics to the optimization of the operation of a heating plant. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Sborník rozšírených abstraktů. 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Litoměřice, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyňe, 2015, S. 73-74. ISBN 978-80-7414-912-2.

HARINGOVÁ, Andrea - STRAČÁR, Karol - PRIKKEL, Karol. Mazanie sférických kĺbov a aplikácia poznatkov na náhrady. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Sborník rozšírených abstraktů. 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Litoměřice, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyňe, 2015, S. 31-32. ISBN 978-80-7414-912-2.

PRIKKEL, Karol. Interakcia prúdiacej kvapaliny s tuhým prostredím. In 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Sborník rozšírených abstraktů. 34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Litoměřice, 23.-25.6. 2015. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyňe, 2015, S. 57-58. ISBN 978-80-7414-912-2.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

HLBOČAN, Peter - VARCHOLA, Michal. CFD modelovanie v procese návrhu axiálneho stroja. In Technické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Tatranská Štrba, SR, 16. - 17. 4. 2015. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, S. 49. ISBN 978-80-971555-4-4.

VARCHOLA, Michal - HLBOČAN, Peter. Zvyšovanie využitia a efektivity obnoviteľných zdrojov energie. In Technické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Tatranská Štrba, SR, 16. - 17. 4. 2015. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, S. 192. ISBN 978-80-971555-4-4.

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

ŠOOŠ, Ľubomír - POKUSOVÁ, Marcela - KRIŽAN, Peter - URBAN, František - MATÚŠ, Miloš. Expertná analýza zhodnotenia papierenských kalov. 1. vyd. Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015. 84 s.

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

MAGDOLEN, Ľuboš - MASARYK, Michal. Radiálne magnetické ložisko : úžitkový vzor č. 7087. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015. 6 s.

MAGDOLEN, Ľuboš - MASARYK, Michal. Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie : úžitkový vzor č. 7077. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015. 8 s.

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

TOMLEIN, Peter. Čo treba vedieť o chladivách. In TZB Haustechnik. Roč. 23, č. 1 (2015), s. 50-53. ISSN 1210-356X.

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

HLBOČAN, Peter - VARCHOLA, Michal. Mixed flow pump with axial diffuser and spiral. In ECOPUMP-RUS 2015 : sbornik dokladov. Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencia. Moskva, 28.10. 2015. Moskva : MVC Krokus Exspo, 2015, S. 67-76. ISBN 978-5-9903138-5-9.

VARCHOLA, Michal - HLBOČAN, Peter. Comparison axial and radial diffuser of multistage pump. In ECOPUMP-RUS 2015 : sbornik dokladov. Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencia. Moskva, 28.10. 2015. Moskva : MVC Krokus Exspo, 2015, S. 84-94. ISBN 978-5-9903138-5-9.