Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Štúdijný program: Automobily a mobilné pracovné stroje

Študijný odbor:

Dopravné stroje a zariadenia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

Prvý stupeň

Profil absolventa:

Absolvent získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Ďalej získa poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a mobilných pracovných strojoch a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného programu. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť vo výrobe, v konštruovaní častí dopravnej techniky a pracovných strojov, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenie servisnej a poradenskej činnosti. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

Témy bakalárských prác na akademický rok 2022/2023