Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Zoznam projektov

Výskumné projekty KEGA

2015 - 2017 Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín 014STU-4/2015

Výskumné projekty VEGA

2015 - 2017 Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia VEGA 1/0144/15
2015 - 2017 Pokročilé metódy vyhodnotenia meraní a kalibrácie meradiel VEGA 1/0604/15
2015 - 2017 Metódy skúmania vplyvu termomechanických faktorov na metrologické vlastnosti termoelektrických snímačov teploty VEGA 1/0748/15

Výskumné projekty APVV

2014 - 2018 Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s. APVV-14-0244
2014 - 2018 Nelineárne riadenie s obmedzeniami a odhad stavu mechatronických systémov pre vnorené platformy riadenia APVV-14-0399


Medzinárodné projekty

2016 - 2017 Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia SK-FR-2015-0015
2014 - 2017 Training in Embedded Predictive Control and Optimization TEMPO-607957

Kooperácie

2015 - 2017 Podpora medzinárodnej mobility medzi STU Bratislava, NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein EHP SK06-II-01-004