Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Inžinierske štúdium (2. stupeň)

 

 

 

Názov: MERANIE TECHNICKŹCH VELIČÍN.......................................................................................................  1

Názov: Teória automatického riadenia I............................................................................................................... 2

Názov: Numerická mechanika........................................................................................................................... 3

Názov: Logické systémy................................................................................................................................... 4

Názov: Identifikácia sústav................................................................................................................................ 5

Názov: Dátové štruktúry a lokálne databázy........................................................................................................ 6

Názov: Riadenie meracích procesov................................................................................................................... 7

Názov: Grafické systémy.................................................................................................................................. 8

Názov: Metrológia a skúšobníctvo...................................................................................................................... 9

Názov: Teória automatického riadenia II............................................................................................................. 10

Názov: Simulácia a optimalizácia...................................................................................................................... 11

Názov: Informačné technológie a riadenie procesov............................................................................................. 12

Názov: Semestrálny projekt I............................................................................................................................ 13

Názov: Teória automatického riadenia III............................................................................................................ 14

Názov: Umelá inteligencia a expertné systémy.................................................................................................. 15

Názov: Riadenie systémov mechaniky kontinua................................................................................................. 16

Názov: Lokálne siete a komunikačné systémy................................................................................................... 17

Názov: Semestrálny projekt II........................................................................................................................... 18

Názov: Robotika a diskrétne procesy................................................................................................................ 19

Názov: Návrh a projektovanie informačných a riadiacich systémov....................................................................... 20

Názov: Manažment informačných a riadiacich systémov...................................................................................... 21

Názov: Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich a informačných systémov................................................... 22

Názov: Diplomový práca................................................................................................................................... 23

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Meranie technických veličín

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

Zabezpečuje: doc. Ing. Ján. Sásik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška, laboratórne cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3–020

Týždenný: 5          Za obdobie štúdia: 65                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Žiadne.

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

Vedomosti na úrovni bakalárskeho štúdia.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: pri meraní vybraných veličín na cvičeniach

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Predmet využíva  poznatky získané na prednáškach a cvičeniach z fyziky, elektrotechniky a predmetov technickej mechaniky. Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické základy merania, ako aj  štruktúru, charakteristiky a chyby meradiel najvýznamnejších technických veličín ako je teplota, tlak, rýchlosť, vlhkosť, prietok a zároveň aj základy kalibrácie meradiel.

 

Stručná osnova predmetu:

·         Stratégia merania pri získavaní informácií, veličiny jednotky a definície, príprava a realizácia merania, zákony rozloženia pravdepodobností veličín a histogramy, analýza a syntéza chýb merania

·         Stanovenie neistôt pri meraní, meracie prostriedky, štruktúra a vlastnosti meracích systémov

·         Meranie tlaku, kvapalinové, piestové, zvonové a deformačné tlakomery, kapacitné, piezoelektrické a polovodičové senzory tlaku

·         Meranie teploty, dilatačné, manometrické, odporové, termoelektrické a radiačné teplomery, pyrometre

·         Meracie rýchlosti, uhlovej rýchlosti a obrátok, Dopplerov princíp, meranie rýchlosti prúdenia tekutín

·         Meranie vlhkosti pevných látok a plynov, psychrometre, dilatačné hygrometre, meranie rosného bodu

·         Meranie prietoku a pretečeného množstva, objemové a rýchlostné prietokomery, prierezové meradlá. Magnetické, ultrazvukové, vírové a Coriolisove hmotnostné prietokomery

·         Pri každej veličine sa uvádza definícia, jednotky, fyzikálne princípy merania, meradlá, metrologické vlastnosti meradiel a zásady ich správnej inštalácie, ako aj systematické a náhodné chyby merania

 

Literatúra:

Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. STU Bratislava, 2000, ISBN 80-446-5826

Sásik, J.: Viaczložkové snímače síl a momentov. Meranie, testovanie a kalibrácia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, marec 2000, 203 strán, ISBN 80-227-1438-0

Sládek, Z., Vdoleček, F.: Technická měření. ESVUT Brno, 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Teória automatického riadenia I.

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 65                  

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Matematika I, Matematika II, Technická fyzika I, Technická fyzika II

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni predmetov bakalárskeho programu štúdia

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je získať poznatky zo základných metód automatického riadenia. Oboznámiť sa so základnými charakteristiKAIPTi riadených systémov a metódami, algoritmami syntézy riadenia.  

Stručná osnova predmetu:

·       Lineárne systémy, základné vlastnosti, matematický opis.

·       Analytické a experimentálne metódy identifikácie.

·       Klasifikácia systémov, charakteristiky základných typov.

·       Jednoduché obvody automatického riadenia, stabilita a syntéza riadiacich obvodov.

·       Rozvetvené riadiace obvody, mnohorozmerné systémy riadenia.

·       Nelineárne systémy, metódy a prostriedky simulácie procesov riadenia – MATLAB-Simulink.

Literatúra:

Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003.

Kubík, S. a kol.: Teorie automatického řízení I., II. SNTL – Alfa Praha, 1982.

Ogata S.: Modern Control Engineernig. Prentice-Hall, New York – London, 2001.

Hulkó G. a kol.: Modelovanie, riadenie a návrh SRP s demonštráciami v MATLAB. STU Bratislava, 1998.      www.ldsystems.sk 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Numerická mechanika

Študijný odbor:   

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a  informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje:

doc. Ing.Peter Šolek, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška, cvičenia

Odporúčaný rozsah výučby : 3–020

Týždenný:  5         Za obdobie štúdia: 65

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Matematika, Technická fyzika, Technická mechanika

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni základného kurzu VŠ matematiky a programovania

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy na cvičeniach

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Pochopenie základných princípov numerickej dynamickej analýzy stojov a procesov ako riadených systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Princípy metódy konečných prvkov, konečných objemov, zovšeobecnených konečných diferencií,... ANSYS, FEMLAB, FLUENT, MODFLOW,...

Stručná osnova predmetu:

·       numerické modely stojov a procesov, ako sústav zadaných na zložitých oboroch definície

·       dynamické charakteristiky systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom pre syntézu riadenia

·       metóda konečných prvkov, metóda konečných objemov, metóda zovšeobecnených konečných difrencií,...

·       ANSYS, FEMLAB, FLUENT, PDETool, MODFLOW, STAR-CD, PAM-SYSTEM, MATLAB-Simulink,...

Literatúra:

KOZAK, Š. : Matlab- Simulink 1, 2., Bratislava : FEI STU, 1999.

MATLAB User's Guide, MATLAB Reference Guide. http://mathworks.com

ANSYS, FEMLAB, FLUENT, PDETool, MODFLOW, STAR-CD, PAM-SYSTEM – User´s Guides.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Logické systémy

Študijný odbor:  Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc.Ing. Eva Kureková, PhD.

Zabezpečuje:

doc.Ing. Eva Kureková, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4          Za obdobie štúdia: 52                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

žiadne.

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni bakalárskeho štúdia.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: vypracovanie referátov

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Získať teoretické a praktické znalosti z oblasti algebier logiky a logických systémov, teórie automatov, metód analýzy a syntézy riadiacich systémov logického typu, realizovaných systémami s pevnou logikou a programovateľnou logikou. Vedieť formulovať problémy a riešiť úlohy návrhu logických obvodov a programovateľných automatov, vrátane ich programovej obsluhy.

Stručná osnova predmetu:

·    Logické obvody. Binárne premenné, logické výrazy, logické funkcie. Algebry logiky. Booleova algebra. Algebraický zápis logických funkcií, minimalizácia.

·    Konečné automaty, definícia, zápis. Elementárne pamäťové obvody. Automaty a ich realizácie. Definovanie diskrétneho času, asynchrónne a synchrónne systémy.

·    Hazardy v asynchrónnych obvodoch. Kódovanie vnútorných stavov. Ekvivalentné automaty.

·    Princípy analýzy a syntézy konečných automatov.

·    Niektoré štandardné funkčné bloky logických a číslicových systémov, multiplexor a demultiplexor, kodér a dekodér, polovičná a úplná sčítačka, počítadlá, registre, pamäte a programovateľné logické polia (PLA).

·    Riadiace systémy logického typu s pevnou a programovateľnou logikou. Programovateľné automaty.

Literatúra:

Frištacký, N., Kolesár, M., Kolenička, J., Hlavatý, J.: Logické systémy. Alfa, Bratislava 1990

Friedman, A.D., Menon, P.R.: Teória a návrh logických obvodov. SNTL, Praha 1982

Chudý, V.: Logické a číslicové systémy. ES SVŠT, Bratislava 1987

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

 slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc.Ing. Eva Kureková, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Identifikácia sústav

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4           Za obdobie štúdia: 52                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Automatické riadenie

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni vysokoškolskej  matematiky.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy a hodnotenie laboratórnych úloh

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Študent získa základné poznatky z oblasti moderných metód modelovania dynamických systémov, odhadu stavu a parametrov pre účely návrhu riadiacich algoritmov. Pochopí princípy tvorby modelov na báze matematicko-fyzikálnej analýzy a na báze experimentu. Zoznámi sa s modernými metódami priebežnej identifikácie dynamických systémov so zameraním na lineárne i nelineárne systémy a na časovo premenlivé systémy.

Stručná osnova predmetu:

·                 Ciele identifikácie a modelovania technických systémov, základné prístupy. Analytické metódy a experimentálna identifikácia, vstupné testovacie signály.

·                 Metódy prechodovej a frekvenčnej analýzy. Strejcova, Radkeho, Hudzovičova a Pronyho metódy.

·                 Korelačné a spektrálne metódy, stacionárne náhodné procesy, Wiener-Hopfhova rovnica. Identifikácia impulzovej a frekvenčnej odozvy lineárneho systému.

·                 Regresné metódy a odhad parametrov metódou najmenších štvorcov. Odhad parametrov stochastickej diferenčnej rovnice, modelovanie a filtrácia stochastickej zložky.

·                 Metódy priebežnej identifikácie dynamických systémov, ich konvergencia a robustnosť. Identifikácia časovo premenlivých systémov, popis nelineárnych systémov stromom modelov.

·                 Identifikácia stavových popisov. Optimálna lineárna filtrácia, Wienerov a Kálmanov filter.

Literatúra:

Rohaľ Ilkiv, B.: Identifikácia sústav, Bratislava SVŠT 1987

Ljung, L.: System identification, Prentice-Hall 1987

Milkeš, J., Fikar, M.: Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov, STU, 1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: PV

Názov: Dátové štruktúry a lokálne databázy

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: : Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška, numerické cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4           Za obdobie štúdia: 52                    

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

 

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni bakalárskeho štúdia.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy 40 %

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Získať znalosti o dátových štruktúrach a ich interpretácii programovacími prostriedKAIPTi. Získať prehľad o statických a dynamických dátových štruktúrach. Získať znalosti o základných stavebných prvkoch databázovo orientovaných programov.

Stručná osnova predmetu:

·                 Vývoj dátových štruktúr a programovacích jazykov

·                 Statické a dynamické dátové štruktúry

·                 Databázovo orientované programovacie jazyky

·                 Tvorba lokálnych databáz

·                 Prehľadávanie databáz

·                 Štandardné výstupné zostavy

Literatúra:

Liskin, M.: Help, Microsoft Access. UNIS, Brno, 1993

Bráza J: DELPHI 4. GRADA, Praha, 1999

Cantu, M: Mistrovství v DELPHI.Computer Press, Praha, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: PV

Názov: Grafické systémy

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc.Ing. Eva Kureková, PhD.

Zabezpečuje:

 Ing. Martin Halaj, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška, numerické cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4           Za obdobie štúdia: 52     

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

 

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni bakalárskeho štúdia.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy 40%

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Získať znalosti z histórie a teórie počítačového spracovania obrazu. Získať prehľad o štandardných softvéroch pre vektorovú grafiku, prácu s rastrovou grafikou, prezentačnú a animačnú grafiku. Vedieť formulovať úlohy na úrovni zadávateľa grafických úloh. Získať vedomosti potrebné pre tvorbu grafických aplikácií  v najpoužívanejších grafických editoroch, vedieť vytvárať multimediálne nástroje.

Stručná osnova predmetu:

·                 História a teória počítačovej grafiky

·                 Vektorová grafika – základné pojmy, výmenné formáty, aplikácie

·                 Rastrová grafika – základné pojmy, výmenné formáty, aplikácie

·                 Prezentačná grafika - základné pojmy, formáty, aplikácie, publikovanie na Internete

·                 Animačné systémy – základné prvky, výmenné formáty

·                 Spracovanie tlačených predlôh

Literatúra:

Grigoleit, U.: Internet, komplení prúvodce. GRADA, Praha, 1997

Murray, J., D., VanRyper, W.: Encyklopedie grafických formátů II. Computer Press, Praha, 2003

Fraser, B., Murphy, Ch., Bunting, F.: Správa barev. Computer Press, Praha, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc.Ing. Eva Kureková, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Metrológia a skúšobníctvo

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.

Zabezpečuje:

 prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 2. semester

Forma výučby: numerické cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-010

Týždenný: 3           Za obdobie štúdia: 39                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

žiadne

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni bakalárskeho štúdia

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy 40 %

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Získať znalosti zo  všeobecnej metrológie a skúšobníctva. Oboznámiť sa s právnymi otázKAIPTi metrológie a skúšobníctva v EU a v SR  Zvládnuť postupy stanovenia neistôt v meraní a určovania výsledku merania. Vedieť analyzovať a syntetizovať  otázky zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní. Vedieť formulovať a riešiť zložitejšie problémy určenia neistôt v meraní a zabezpečenia nadväznosti meraní.

Stručná osnova predmetu:

·                 Veličiny a jednotky

·                 Meracie prostriedky a ich vlastnosti- statické, dynamické

·                 Zásady spracovania a vyhodnocovania meraní a skúšok

·                 Usporiadanie metrológie v SR a v EU, metrologická legislatíva, legislatíva v skúšobníctve

·                 Metrológia vo výrobných organizáciách a v laboratóriách, akreditácia metrologických a skúšobných laboratórií

·                 Nadväznosť meraní

Literatúra:

Palenčár, R., Halaj, M.: Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1998,  strán, ISBN 80-227-1171-3

Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1999,  ISBN 80-227-1175-2

Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M., Vdoleček, F: Riadenie meraní, Grafické štúdio – Juriga, Bratislava, 2001, ISBN 80-227-1288-X

Kol.: Metrology in Short. Euromet, 2000, ISBN 87-988154-0-7

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof.  Ing. Rudolf Palenčár, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Teória automatického riadenia II.

Študijný odbor:  

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 2. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 65                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Teória automatického riadenia I.

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti vysokoškolského štúdia matematiky a základov teórie riadenia

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

V nadväznosti na teóriu automatického riadenia spojitých systémov je cieľom predmetu získanie poznatkov z teórie automatického riadenia na báze diskrétnych modelov , z analýzy a syntézy diskrétnych najmä číslicových regulačných obvodov s dôrazom  špecifické vlastnosti regulačných algoritmov potrebných pre dosiahnutie požadovanej kvality regulácie ako aj ich implementáciu v priemyselných regulátoroch.

Stručná osnova predmetu:

  • Význam, vlastnosti a možnosti realizácie diskrétnych regulačných obvodov, procesy vzorkovania, tvarovania, kvantovania a filtrácie signálov.
  • Formy diskrétnych modelov a ich klasifikácia. Vstupno-výstupné a stavové modely, delta modely a zovšeobecnené modely zohľadňujúce neurčitosťi regulovanej sústavy.
  • Analýza diskrétnych regulačných obvodov, stabilita v zmysle Ljapunova, BIBO stabilita a štrukturálne vlastnosti diskrétnych stavových modelov: dosiahnuteľnosť, pozorovateľnosť, . .
  • Diskrétne ekvivalenty spojitých PID regulátorov a približné metódy syntézy diskrétnych regulačných obvodov, výber periody vzorkovania.
  • Exaktné metódy syntézy diskrétnych regulačných obvodov, formalizácia metód syntézy pomocou teórie polynomických rovníc , deadbeat regulátory,... deterministický a stochastický odhad stavu.
  • Požiadavky robustnej stability a robustnej odozvy regulačného obvodu, návrh robustného regulátora a metódy syntézy regulátorov podľa neštandardných kritérii kvality regulácie.

Literatúra:

1. Kachaňák, A.: Teória automatického riadenia II, ES SVŠT, 1990

2. Iserman, R: Digital control systems, Springer Vrelag  1981, Izd. Mir 1984

3. Bhattacharyya, S. P., Chapellat,H.,Kell, L.H: Robust Control , Prentice Hall 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing.Anton Kachaňák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Simulácia a optimalizácia

Študijný odbor: 

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing.Cyril Belavý, PhD.

Zabezpečuje: doc. Ing.Cyril Belavý, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 2. semester

Forma výučby: prednáška, cvičenia

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný:  4         Za obdobie štúdia: 52

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

predmety predchádzajúcich semestrov

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni základného kurzu VŠ matematiky a automatického riadenia

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy na cvičeniach

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Pochopenie základných princípov modelovania a simulácie dynamických systémov, získanie prehľadu o numerických metódach a simulačných systémoch. Oboznámenie sa s analytickými a experimentálnymi metódami jednorozmerovej a viacrozmerovej statickej optimalizácie, pochopenie základných pojmov a metód riešenia dynamickej optimalizácie. Ukázať možnosti riešenia úloh optimalizácie v softvérovom prostredí Matlab-Simulink.

Stručná osnova predmetu:

·       charakteristika  procesu simulácie, matematická reprezentácia spojitých a diskrétnych systémov so sústredenými parametrami a formulácia modelov

·       číslicová simulácia spojitých systémov so sústredenými parametrami, jednokrokové a viackrokové metódy numerickej integrácie diferenciálnych rovníc a systémov diferenciálnych rovníc

·       základné črty a klasifikácia systémov simulácie, simulačné jazyky, klasifikácia a prehľad simulačných jazykov a simulačných programových prostriedkov, softvérová štruktúra simulačných jazykov

·       systém Matlab-Simulink, základný popis, knižnica štandardných blokov a funkcií, návrh blokových schém v Simulinku, výber parametrov simulácie, proces simulácie a analýza  výsledkov simulácie

·       základné pojmy optimalizácie systémov, statická optimalizácia, kritérium optimality, prehľad metód riešenia, analytické metódy hľadania voľného a viazaného extrému účelovej funkcie,

·       formulácia úloh dynamickej optimalizácie, základné pojmy a metódy riešenia, formulácia a riešenie úloh optimalizácie v softvérovom prostredí Matlab Optimization Toolbox

Literatúra:

Zítek P.: Simulace dynamických systému,SNTL Praha 1990,

Kubík s. a kol.:TAŘ II.,optimální, adaptivní a učíci se systémy, SNTL Praha 1982

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Cyril Belavý, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Informačné technológie a riadenie procesov

Študijný odbor: Automatizácia

Študijný program: Automatizácia  a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň 

Predmet garantuje:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

Zabezpečuje: doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník,  2. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3–020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 65                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Informačné a riadiace systémy, Manažment informačných a riadiacich systémov

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

Vedomosti získané z podmieňujúcich predmetov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: skúška

Cieľ predmetu:

Študent získa nevyhnutné poznatky o komponentoch na aplikáciu priemyselných komunikačných systémov pri integrácii systémov na vizualizáciu, monitorovanie a ovládanie strojov a procesov, ako aj ich diagnostiku. Vie využiť praktické nástroje a postupy, ako aj softvér na konfiguráciu, komunikáciu a manažment sietí.

Stručná osnova predmetu:

·       Informačné technológie v priemyselnej automatizácii. Trendy v technológiách informačných a riadiacich systémov.

·       Komponenty sietí, komunikačné procesory, komunikačný softvér a softvér na konfiguráciu sietí. Elektrické a optické technológie prenosu údajov, bezdrôtová komunikácia údajov.

·       Priemyselné komunikačné systémy AS-interface, Profibus, Foundation Fieldbus. Technológie pre priemyselný ethernet, objektovo orientované technológie, Profinet a modulárne štruktúry. Manažment sietí.

·       Technológie na zdieľanie údajov medzi aplikáciami v informačných systémoch, komunikačné technológie a databázy, aplikácie klient-server.

·       Integrácia systémov na diagnostiku, vizualizáciu, monitorovanie a ovládanie výrobných a technologických procesov. Monitorovanie a ovládanie procesov prostredníctvom internetu.

Literatúra:

1. Kováč,F.: Distribuované riadiace systémy,   STU  Bratislava , 1998

2. Mudrončík,D., Zolotová,I.: Priemyselné programovateľné regulátory, ELFA STU, Bratislava, 2000

3. Olsson , G., Piani,G.:  Computer Systems for   Automation  and Control, Prentice Hall , N.Y., 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Semestrálny projekt I

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje: profesori, docenti, pracovníci s titulom PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. ročník, 2. semester

Forma výučby: projektová práca

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 0-060

Týždenný: 6           Za obdobie štúdia: 78                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety: úspešné absolvovanie predmetov 1. semestra štúdia

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti z predmetov 1. semestra štúdia

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie: kontrolné body projektu 40 %

Záverečné hodnotenie: obhajoba projektu

Cieľ predmetu:

Získať návyky samostatnej práce, prehľad o metódach návrhu komponentov systémov automatického riadenia, modelovania a simulácie, informačného zabezpečenia systémov riadenia, inteligentných systémov riadenia a priemyselných riadiacich a informačných systémoch. Vedieť navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a vedieť ich obhájiť.

Stručná osnova predmetu:

·       Štúdium zadanej problematiky a rešerš.

·       Návrh variantných riešení úlohy

·       Analýza návrhov a výber vhodného návrhu riešenia

Literatúra:

Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Teória automatického riadenia III

Študijný odbor: Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov  - 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Boris Rohaľ Ilkiv, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Boris Rohaľ Ilkiv, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 1. semester

Forma výučby: prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 65                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Teória automatického riadenia I., Teória automatického riadenia II.

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni vysokoškolskej  matematiky.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy a hodnotenie laboratórnych úloh

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Študent získa základné poznatky z oblasti moderných metód automatického riadenia, z oblasti samosanastavujúcich, adaptívných, prediktívných a robustných systémov riadenia. Pochopí princípy návrhu a zásady tvorby  algoritmov riadenia, zoznámi sa s princípmi návrhu pre stavové i vstupno - výstupne formy reprezentácie dynamiky riadených objektov a ich okolia.

Stručná osnova predmetu:

·       Ciele inteligentných, adaptívných, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia technických objektov. Základné schémy adaptácie. Princíp separácie identifikácie a riadenia

·       Adaptívne riadenie s priamym nastavovaním parametrov, adaptívne PID regulátory. Adaptívne MV regulátory, regulátory založené na metódach priraďovania pólov a núl.

·       Adaptívne LQG regulátory, syntéza, analýza vlastností, robustnosť, stabilita riadenia, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia.

·       Riadenie s konečným horizontom riadenia pri uvažovaní obmedzení na vstupné, stavové a výstupné veličiny riadeného procesu.

·       Princípy prediktívneho riadenia, postupy zostavovania predikčných rovníc, princípy stabilizácie prediktívných riadiacich algoritmov pri uvažovaní procesných obmedzení.

·       Robustné riadenie technických objektov, formy  reprezentácie neurčitostí, základné princípy návrhu robustných regulátorov.

Literatúra:

Murgaš, J., Hejda, I.: Adaptívne riadenie technologických procesov, Bratislava STU, 1993

Astrom. K. J., Wittenmark, B.: Adaptive control, Addison Wesley, 1989

 Bobál, V. a kol: Praktické aspekty samočinne se nastavujícich regulátoru, VUT Brno 1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Boris Rohaľ Ilkiv, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Umelá inteligencia a expertné systémy

Študijný odbor:  

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje: doc. Ing.Anton Kachaňák, PhD.

                    doc.Ing.Anton Vitko, PhD

Zabezpečuje: doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

                        doc.Ing.Anton Vitko, PhD

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 1. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4          Za obdobie štúdia: 52                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

predmety predchádzajúcich semestrov

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti zo základných predmetov informatiky

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je zoznámiť poslucháčov so základnými princípmi umelej inteligencie a možnosťami jej uplatnenia pri návrhu riadenia zložitých a neurčitých procesov. Pozornosť je venovaná  systémom umelej inteligencie so symbolickou formou vyjadrenia znalostí - expertným systémom , systémom s nesymbolickou  formou znalostí – umelým neurónovým sieťam ako aj tzv. neuro-fuzzy systémom a ich aplikáciam v riadení.

Stručná osnova predmetu:

·         Inteligentné systémy ako systémy spracovania a využitia znalostí, symbolické prístupy a systémy na báze učenia založené na princípoch umelých neurónových sietí

·         Expertné systémy ako významná aplikačná oblasť metód umelej inteligencie, formy reprezentácie poznatkov, kvalitatívne modely

·         Architektúra a jednotlivé zložky expertného systému (ES) báza znalostí, baza faktov, inferenčný mechanizmus, základné princípy inferencie a pravidlovo orientované ES.

·         Zohľadnenie neurčitosti v pravidlových ES a formy aproximatívnej inferencie, ES reálneho času a fuzzy regulátory, charakteristiky , vývoj a použitie ES.

·         Učenie pri syntéze inteligentných systémov pojem umelej neuronovej siete ADALINE , PERCEPTRON, typy UNS, učenie s hodnotením činnosti (reinforcement learning).

·         Príklady aplikácii  ES a neuro-fuzzy systémov v riadení technologických procesov a návrhu inteligentných robotických a mechatronických systémov.

Literatúra:

1.Mařík,V akol. Umelá intelligence 1, 2, 3  Academia Praha  1993 – 2000

2. Pokorný,M. Umelá intelligence v modelovani a řízení , BEN Praha 1996

3. Návrat P. a kol: Umelá inteligencia STU Bratislava 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

 

      

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Riadenie systémov mechaniky kontinua

Študijný odbor:

Automatizácia  

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň 

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník,

1. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-010

Týždenný: 3           Za obdobie štúdia: 39                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety: Automatické riadenie, Teória riadenia I., II. a Numerická mechanika

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti získané z predmetov Automatické riadenie, Teória riadenia I., II. a Numerická mechanika

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy na cvičeniach

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je získať poznatky zo základných metód modelovania a riadenia systémov mechaniky kontinua ako systémov s rozloženými parametrami. Oboznámiť sa so základnými charakteristiKAIPTi riadených sústav a metódami, algoritmami syntézy riadenia.

Stručná osnova predmetu:

·       Reprezentácia systémov mechaniky kontinua ako systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom na základe metódy konečných prvkov, metódy konečných objemov,...

·       Experimentálna identifikácia systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom.

·       Formulácia a riešenie úloh riadenia. Otvorený obvod riadenia, spätnoväzbové obvody riadenia. Stabilita a kvalita riadenia.

·       Robustné riadenie, adaptívne riadenie systémov mechaniky kontinua.

·       Optimalizácia systémov riadenia s rozloženými parametrami. Základné úlohy návrhu strojov, zariadení a mechatronických, smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami.

·       V rámci cvičení sú demonštrované úlohy modelovania, riadenia a návrhu  systémov mechaniky kontinua v prostrediach MATLAB-Simulink, FEMLAB, ANSYS, PDETOOL,…

Literatúra:

1.       Hulkó, G. a kol.: Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami

      s demonštráciami v prostredí MATLAB. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1998.

2.       Hulkó, G. a kol.: Riadenie systémov mechaniky kontinua. Internetová monografia

      na webovskej stránke  www.ldsystems.sk.

3.       Hulkó, G. et al.: Modeling, Control and Design of Distributed Parameter Systems with Demonstrations in MATLAB. Publishing house STU, Bratislava, 1998.

4.       Hulkó,G. et al.: Control of Continuum Mechanical Systems. Internet monograph published on  web site  www.ldsystems.sk.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Lokálne siete a komunikačné systémy

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia  strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Peter Viest, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 1. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 65                  

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

predmety 1. – 2. semestra

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti z podmieňujúcich predmetov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Študent získa základné poznatky z oblasti lokálnych počítačových sietí, zoznámi sa s ich štruktúrou, topológiou a prístupovými metódami. Zvládne komunikáciu v počítačovej sieti, zdieľanie technických a programových prostriedkov. Zoznámi sa zo základnými typmi počítačových sietí a sieťovými operačnými systémami. Spozná komunikačné protokoly, typy rozhraní pre periférie, internet a intranet STU.

Stručná osnova predmetu:

·       Rozdelenie a typy lokálnych sietí, Arcnet, Ethernet a Token Ring. Hardverové riešenie a druhy prenosových médií. Sieťový software, sieťové operačné systémy. Novell Netware.

·       Prepojovanie sietí a zabezpečenie dát v sieti. Súborový a tlačový server, pracovná stanica. Rozdelenie diskového priestoru v sieti, prístupové práva k súborom a adresárom, atribúty súborov a adresárov.

·       Programy pre prácu v sieti. Správa užívateľa, konfigurácia užívateľského sieťového prostredia. Nastavovanie parametrov konfigurácie.

·       Diaľkový prenos údajov s využitím telekomunikačných prostriedkov. Komunikačné protokoly. Rozľahlé siete, komunikácia cez TCP/IP protokol. FTP, Gopher, Archie, Netfind a WWW.

·       Siete typu peer to peer, konfigurácia sieťového prostredia z hľadiska správcu systému, z hľadiska užívateľa.

·       Typy rozhraní pre pripojenie periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov. Komunikácia po sériovej linke, modemy, komunikácie v priemyselnom prostredí, používané zbernice.

Literatúra:

Halász, Zvirinský : Počítačové systémy a siete. TU Košice, 2000.

Sobotka : Počítače a ich sieťové služby. ELF Košice, 2002.

Dostálek, Kabelová : Veľký prúvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2000.

Shnider: Počítačové sítě. SoftPress, 2003.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Semestrálny projekt II.

Študijný odbor: Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje: profesori, docenti, pracovníci s titulom PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník,

1. semester

Forma výučby: projektová práca

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 0-060

Týždenný: 6           Za obdobie štúdia: 78                   

Počet kreditov: 6

Podmieňujúce predmety:

Semestrálny projekt I., úspešné absolvovanie predmetov predchádzajúcich semestrov

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti z podmieňujúcich predmetov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie: kontrolné body projektu 40 %

Záverečné hodnotenie: obhajoba projektu

Cieľ predmetu:

Získať návyky samostatnej práce, prehľad o metódach návrhu komponentov systémov automatického riadenia, informačného zabezpečenia systémov riadenia a o priemyselných riadiacich a informačných systémoch. Vedieť formulovať a riešiť aktuálne úlohy informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Vedieť navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a vedieť ich obhájiť.

Stručná osnova predmetu:

·       Výber vhodného návrhu riešenia

·       Realizácia návrhu riešenia úlohy

·       Analýza výsledkov a vyhodnotenie

Literatúra:

Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Robotika a diskrétne procesy

Študijný odbor:  

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia  strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Anton Vitko, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Anton Vitko, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník,

2. semester

Forma výučby: numerické cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby : 2-010

Týždenný: 3         Za obdobie štúdia: 36                    

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety:

Technická mechanika, Matematika I, Matematika II, Elektrotechnika a elektronika, Teória riadenia I,  Teória riadenia II,  Teória riadenia III

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

 vedomosti z podmieňujúcich predmetov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy 40 %

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu: Získať znalosti z kinematiky, dynamiky a riadenia manipulačného mechanizmu ako aj riadenia robotizovaných operácií

Stručná osnova predmetu:

·                 Kinematické štruktúry manipulačného mechanizmu

·                 Priama a inverzná úloha kinematiky

·                 Vlastnosti pohybových rovníc a ich využitie v riadení robota

·                 Robustné a adaptívne riadenie robota

·                 Inteligentné robotické systémy

·                 Riadenie operácií

Literatúra:

J.J.Craig: Introduction to Robotics. Addison-Wesley Pub.Com.1989.

M.W.Spong, M. Vidyasagar: Robot Dynamics and Control. John Wiley&Sons. 1989.

S.Arimoto: Fundamental Problems of Robot Control. I.,II.. Robotica (1995), 19-27,111-122.

D. KortenKAIPTp et.al.: Artiticial Intelligence and Mobile Robotics. AAAI/MIT Press.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Anton Vitko, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Návrh a projektovanie informačných a riadiacich systémov

Študijný odbor:  

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 2. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby : 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 60                   

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety:

Teória automatického riadenia I, Teória automatického riadenia II, Informačné technológie a riadenie a procesov, Lokálne siete a komunikačné systémy

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti z teoretických ako aj technických predmetov študijného programu

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je charakterizovať projektovanie ako intelektuálne náročnú inžinierskú činnosť. Je zdôraznený význam modelovania riadeného procesu pre dosiahnuteľnú optimálnu úroveň automatizácie, automatizácie projekčných prác a systémovej integrácie pre súčasne číslicové informačné a riadiace systémy v priemyselných aplikáciach.

Stručná osnova predmetu:

·         Výber koncepcie monitorovania a riadenia technologického procesu, charakteristiky etáp projekčnej činnosti, unifikácia postupov projektovania IRS podľa štandardov ISO.

·         Vplyv zložitosti a neurčitosti riadeného procesu na výber modelu a kritéria kvality riadenia.

·         Metodika návrhu viacslučkových regulácii „ multiloop control“, štrukturálna analýza a syntéza regulačných obvodov, regulačné idiómy typových priemyselných procesov.

·         Charakteristiky návrhu riadenia v procesnej a nadradenej dispečerskej úrovni a súčasne možnosti SCADA systémov pri monitorovaní a riadení procesu.

·         Automatizovaná syntéza regulačných obvodov (CACSD) a automatizované projektovanie(SAPR) IRS, charakteristika ponuky pre vypracovanie a realizáciu projektu.

·         Analýza projektov z hľadiska technického, ekonomického a ergonomického. Charakteristiky prevádzky, údržby a diagnostiky IRS. v.

Literatúra:

Kachaňák,A., Jaššová,J. Projektovanie meracích a regulačných systémov, ES SVŠT 1990

Veselý,V. a kol.: Navrhovanie a projektovanie ASR TP, ALFA, 1992

Mudrončík,D.: Softvér riadiacich systémov, STU Bratislava 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Anton Kachaňák, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Manažment informačných a riadiacich systémov

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – 2. stupeň 

Predmet garantuje:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 2. semester

Forma výučby: laboratórne cvičenie, prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3-020

Týždenný: 5           Za obdobie štúdia: 60                   

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety:

Informačné a riadiace systémy

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti získané z predmetu Informačné a riadiace systémy

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy na cvičeniach

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Študent získa nevyhnutné informácie o štruktúre a manažmente informácií v informačných a riadiacich systémoch pre manažment procesu, prevádzky a podniku. Pochopí princípy interakcie človek – stroj, ako aj základné funkcie a princípy tvorby systémov SCADA/HMI pri riadení. Ďalej získava praktické skúsenosti pri využívaní nástrojov na realizáciu a dokumentáciu informačných a riadiacich systémov.

Stručná osnova predmetu:

·       Informačné systémy pre manažment procesu, prevádzky a manažment podniku.

·       Integrácia informačných a riadiacich systémov. Vertikálna a horizontálna integrácia vo výrobných podnikoch. Štruktúra informačného systému podniku.

·       Štruktúra a manažment informácií, vplyv číslicovej techniky na manažment prevádzky, funkcie a výhody architektúry orientovanej na prevádzku, manažment inteligentných zariadení.

·       Využitie otvorených komunikačných štandardov, interoperabilita, štandardizácia priemyselných komunikačných systémov.

·       Princípy interakcie človek – stroj (HMI) pri navrhovaní informačných systémov. Systémy SCADA/HMI – vizualizácia procesov, princípy tvorby systémov HMI.

·       Informačné systémy pre diagnostiku a diaľkový manažment strojov a procesov – technické a ekonomické výhody pre prevádzku podniku.

Literatúra:

Kováč, F.: Distribuované riadiace systémy,   STU  Bratislava , 1998

Mudrončík, D., Zolotová, I.: Priemyselné programovateľné regulátory, ELFA STU, Bratislava, 2000

Olsson , G., Piani, G.:  Computer Systems for   Automation  and Control, Prentice Hall , N.Y., 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. Ján Sásik, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich a informačných systémov

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácie strojov a procesov – 2. stupeň

Predmet garantuje:

doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

Zabezpečuje:

doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 2. semester

Forma výučby: prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2-020

Týždenný: 4           Za obdobie štúdia: 48                   

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety:

Automatické riadenie, Informačné a riadiace systémy, Matematika

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

vedomosti na úrovni vysokoškolskej  matematiky.

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie: priebežné testy a hodnotenie laboratórnych úloh

Záverečné hodnotenie: záverečný test

Cieľ predmetu:

Študent získa základné poznatky z oblasti moderných metód analýzy spoľahlivosti a zabezpečenia kvality informačných a riadiacich systémov.  Zoznámi sa s metódami modelovania ako i štatistického odhadu základných ukazovateľov dielčích vlastností vhodných pre vyjadrenie spoľahlivosti informačných a riadiacich systémov. Získa základné poznatky z oblasti prevádzkovej spoľahlivosti, zálohovania, diagnostiky stavu a  detekcie porúch.

Stručná osnova predmetu:

·       Ciele analýzy spoľahlivosti a zabezpečovania kvality informačných a riadiacich systémov. Kvalita a  definícia spoľahlivosti, základné vlastnosti charakterizujúce spoľahlivosť.

·       Základné ukazovatele spoľahlivosti neobnoviteľných a obnoviteľných technických objektov, modely porúch, intenzita porúch, parameter prúdu porúch, súčinitele pohotovosti, stredná doba do poruchy.

·       Základné metódy analýzy spoľahlivosti zložitých systémov bez obnovy prvkov po poruche, pravdepodobnostná analýza a Booleovske modely spoľahlivosti, metóda strom porúch.

·       Analýza spoľahlivosti zložitých technických systémov s obnovou prvkov po poruche, Markovove a polo-Markovove modely spoľahlivosti, výhody a obmedzenia.

·       Prevádzková spoľahlivosť a diagnostika stavu zložitých systémov, bezdemontážna diagnostika, modelovanie stavu zložitého zariadenia pre účely detekcie porúch.

·       Detekcia porúch akčných členov, senzorov a ďalších komponentov informačného a riadiaceho systému.

Literatúra:

Rohal Ilkiv, B.: Spoľahlivosť a diagnostika, Bratislava SVŠT, 1987

Ušakov, I., A.: Príručka spolehlivosti, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

doc. Ing. B. Rohaľ Ilkiv, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

 

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná

Kód:

Typ predmetu: P

Názov: Diplomový práca

Študijný odbor:

Automatizácia

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov  - 2. stupeň

Predmet garantuje:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Zabezpečuje: profesori, docenti, pracovníci s titulom PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. ročník, 2. semester

Forma výučby: projektová práca

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 0-060

Týždenný: 6           Za obdobie štúdia: 72                   

Počet kreditov: 18

Podmieňujúce predmety: predmety študijného programu

Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:

znalosti, zručnosti a schopnosti získané v priebehu študijného programu

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie: kontrolné body projektu 40 %

Záverečné hodnotenie: posudok a obhajoba projektu

Cieľ predmetu:

Získať návyky samostatnej práce a vedieť formulovať a riešiť aktuálne úlohy informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Získať schopnosť samostatne riešiť úlohy súvisiace s analýzou, návrhom, prevádzkou a implementáciou rozsiahlych informačných a riadiacich systémov. Vedieť navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a vedieť ich obhájiť.

Stručná osnova predmetu:

·       Štúdium zadanej problematiky a rešerš.

·       Návrh variantných riešení úlohy

·       Analýza návrhov a výber vhodného návrhu riešenia

·       Realizácia návrhu riešenia úlohy

·       Analýza výsledkov a vyhodnotenie

Literatúra:

Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.