Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia

Študijný program:

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
(pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia)

Študijné plány

Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre prvý stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 4 roky. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 45 kreditov za akademický rok.

Charakteristika jednotiek študijného programu

V tab. sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia.
Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 4 roky.

Zoznam použitých skratiek:

P povinný predmet
PV povinne voliteľný predmet
V výberový predmet
Pr prednášky
Cv cvičenia
kz klasifikovaný
zápočet
z zápočet
s skúška

 

Rozsah výučby je uvedený v hodinách za týždeň.

Názov predmetu Typ Pr Cv Abs. Kred. Pozn.
1. ročník, 1. semester            
Matematika I P 4 4 z,s 10  
Programovanie P 1 1 kz 5  
Technická fyzika I P 1 2 kz 3  
Základy strojného inž. P 3 2 z,s 6  
Technická chémia P 2 0 s 4  
Dejiny techniky P 2 0 kz 2  
Cudzí jazyk V 0 2 z 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova V 0 2 z 0  
Spolu   13 9   30  
Spolu Pr + Cv     22      
1. ročník, 2. semester            
Matematika II P 2 2 z,s 6  
Technická fyzika II P 3 2 z,s 8  
Náuka o materiáli P 2 2 z,s 6  
Technická mechanika I P 2 2 z,s 5  
Inžinierska grafika P 0 2 kz 2  
Sociológia P 2 0 kz 2  
Cudzí jazyk PV1 0 2 z 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova PV2 0 2 z 0 Študent si zapíše 1 z PV2 predmetov
Tel. vých. pre zdravot. oslab. PV2 1 1 z 0
Spolu   11 12   30  
Spolu Pr + Cv     23      
2. ročník, 1. semester            
Termodynamika P 2 2 z,s 6  
Pružnosť a pevnosť P 3 2 z,s 6  
Technická mechanika II P 3 2 z,s 6  
Technológia I P 3 2 z,s 6  
Konštrukčná geometria PV1 2 2 z,s 5

Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov

Zákl. štatistickej analýzy PV1 2 2 z,s 5
Cudzí jazyk PV2 0 2 z 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova PV3 0 2 z 0 Študent si zapíše 1 z PV3 predmetov
Tel. vých. pre zdravot. oslab. PV3 1 1 z 0
Spolu   13 12   30  
Spolu Pr + Cv     25      

2. ročník, 2. semester
           
Numerická matematika P 2 2 z,s 4  
Konštruovanie I P 2 2 z,s 5  
Elektrotech. a elektron. P 2 2 z,s 5  
Mechanika tekutín P 2 2 z,s 5  
Prenos tepla P 2 1 z,s 5  
Právo pre technikov P 2 0 kz 2  
Cudzí jazyk PV1 0 2 z 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova PV2 0 2 z 0 Študent si zapíše 1 z PV2 predmetov
Tel. vých. pre zdravot. oslab. PV2 1 1 z 0
Výrobno-odborná prax P     z 3 6 týždňov
Spolu   12 11   30  
Spolu Pr + Cv     23      
3. ročník, 1. semester            
Meranie P 2 2 z,s 6  
Automatizácia a riadenie P 2 2 z,s 6  
Mikroprocesorová technika P 2 2 z,s 5  
Objektovo orientované programovanie P 2 2 z,s 5  
Základy manažmentu P 2 0 kz 2  
Automatizácia a meranie PV1 2 2 s 5 Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov
Dopravná technika PV1 2 2 s 5
Mechatronika PV1 2 2 s 5
Nástroje a prípravky PV1 2 2 s 5
Výrobné stroje a zariadenia PV1 2 2 s 5
Procesné strojníctvo PV1 2 2 s 5
Energetické stroje a zariadenia PV1 2 2 s 5
Matematika III PV1 2 2 z,s 5
Cudzí jazyk PV3 0 2 kz 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova PV4 0 2 z 0 Študent si zapíše 1 z PV4 predmetov
Tel. vých. pre zdravot. oslab. PV4 1 1 z 0
Spolu   12 12   30  
Spolu Pr + Cv     24      
3. ročník, 2. semester            
Zákl. podn. ekonomiky P 2 1 z,s 3  
Bakalárska práca P 0 6 kz 10  
Softvérové technológie P 2 1 z,s 4  
Počítačové siete P 2 1 z,s 4  
Databázy a internet P 2 1 z,s 4  
Inf. a riad. systémy P 2 2 z,s 4  
Cudzí iazyk V 0 2 z 1 Výber z angl., fr., nem., špan.
Telesná výchova V 0 2 z 0  

Spolu

 

10

12

 

30

 

Spolu Pr + Cv 

Profil absolventa

Absolvent

  • získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach,

  • bude mať znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, tvorby matematických modelov strojov a procesov, metód analýzy a syntézy informačných a riadiacich systémov, technických prostriedkov systémov automatického riadenia, informačných technológií, metód návrhu komplexných informačných a riadiacich systémov, základov spoľahlivosti systémov, diagnostiky, manažmentu a kvality produkcie, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov,

  • bude mať vedomosti zo základov informačných a riadiacich technológií: programovania, zberu a spracovania dát pre informačné a riadiace systémy, syntézy informačných a riadiacich systémov strojov a procesov,

  • bude schopný zabezpečovať úlohy súvisiace s prevádzkou a implementáciou informačných a riadiacich systémov, pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy vzťahujúce sa k informatizácii a automatizácii v priemysle,

  • bude rozumieť implementácii a prevádzke automatizovaných informačných a riadiacich systémov,

  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie,

  • bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v oblastiach automatizácie, merania a informatizácie v strojárstve, resp. v príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,

  • nájde uplatnenie pri informatizácii a automatizácii technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení i v ďalších oblastiach hospodárskeho života.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača

Uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe prijímacie konania (časť A2), nie sú vyžadované špecifické schopnosti alebo predpoklady.


Uplatnenie absolventov

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach. Má znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, tvorby matematických modelov strojov a procesov, metód analýzy a syntézy informačných a riadiacich systémov, technických prostriedkov systémov automatického riadenia, informačných technológií, metód návrhu komplexných informačných a riadiacich systémov, základov spoľahlivosti systémov, diagnostiky, manažmentu a kvality produkcie, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Absolvent je schopný zabezpečovať úlohy súvisiace s prevádzkou a implementáciou informačných a riadiacich systémov, pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy vzťahujúce sa k informatizácii a automatizácii v priemysle. Uplatní sa pri informatizácii a automatizácii technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení i v ďalších oblastiach hospodárskeho života.