Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

FAQ - často kladené otázky o inžinierskom štúdiu na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky.

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) SjF STU v Bratislave ( najskôr ako katedra automatizácia a merania, neskôr katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky) pôsobí na fakulte už vyše štyridsať rokov a v súčasnosti sa podieľa na bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu.

V bakalárskom štúdiu garantuje študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP)

V inžinierskom štúdiu je odborným garantom študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP), Meranie a skúšobníctvo (MaS) a čiastočne aj študijného programu Mechatronika. Študijný program AISP i MaS nadväzuje na všetky bakalárske študijné programy, najmä však na študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov,  Aplikovaná mechanika a mechatronika.

V doktorandskom štúdiu garantuje študijné programy Automatizácia a riadenie strojov a procesov a Metrológia.

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Prečo by som si mal zvoliť štúdium práve v týchto študijných programoch?

Naši absolventi nemajú problémy s uplatnením nielen na Slovensku, ale ani v zahraničí, pracujú v atraktívnej a rozvíjajúcej sa oblasti so zodpovedajúcim finančným ohodnotením.

AISP je jediný študijný program na Strojníckej fakulte STU, ktorý má informačnú techniku nielen v názve, ale aj v obsahu mnohých predmetov študijného programu a ktorý priemyselnú automatizáciu, meranie a informačné technológie chápe, prezentuje a využíva vo vzájomnej interakcii.

MaS ponúka na Slovensku jedine SjF STU so zameraním na merania v podnikoch, skúšobníctve a laboratóriách. Moderné meracie metódy a systémy sú čoraz viac sofistikované. Ich rozvoj je podmienený spoluprácou odborníkov rôzneho zamerania. Moderná veda a technologické procesy prinášajú mnohé problémy merania, či už z hľadiska metód, alebo meracích systémov. Ústav úzko spolupracuje vo vzdelávaní s Ústavom merania SAV a Slovenským metrologickým ústavom aj s využitím ich laboratórií cestou spoločných pracovísk.

Študenti si môžu už v priebehu štúdia privyrobiť najmä tým, že v praxi už dokážu využiť poznatky získané štúdiom. Ústav bežne takéto kontakty sprostredkováva aj po ukončení štúdia.

Máme doktorandov, ktorí skončili iný študijný program, ale prišli k nám, aby si zlepšili svoje vedomosti v informačných technológiách pri riadení strojov a procesov.

Súvisí bakalárska prácu s voľbou študijného programu na inžinierskom štúdiu?
Bakalárska práca, ako ani miesto konania práce vôbec nesúvisí s inžinierskym študijným programom, ktorý chcete a budete študovať.

Mám šancu aj keď sa prihlási veľa študentov?
Podľa našich tohtoročných odhadov a mnohoročných skúseností predpokladáme, že budeme môcť prijať každého prihláseného študenta.

Nie sú takéto študijné programy na SjF STU tak trochu uletené?
Práve naopak. Po troch rokoch štúdia na SjF STU už bakalári zvládli základy strojného inžinierstva. K tomu treba pridať poznatky z oblasti bezpečnosti a riadenia strojov, zariadení a procesov, ako aj informačných technológií, resp. z oblasti merania a skúšobníctva. Uplatnenie takýchto absolventov tým prudko vzrastá.

Neviem programovať ani dobre pracovať s počítačmi. Mám v odbore šancu?
Nemáme špeciálne požiadavky na úroveň vzdelania v tomto smere. Ten, kto už niečo ovláda, sa zdokonalí, ten kto začína, sa naučí. Veď práve na to sme tu. Programovanie v odbore sa v súčasnosti zväčša nahrádza konfiguráciou systémov a stratégia riadenia sa vytvára grafickou formou spájaním príslušných funkčných blokov. Veľmi často absolventom SjF STU firmy vyčítajú nízku úroveň vedomostí práve v spojení s využívaním informačných technológií. Pre absolventov študijného programu AISP a MaS to však neplatí.

Nie je štúdium v týchto študijných programoch príliš náročné?
Štúdium v každom študijnom programe STU je náročné. Študijný program AISP a MaS umožňuje voľbou voliteľných predmetov a výberom tém semestrálnych projektov a diplomových prác obtiažnosť štúdia z časti modifikovať.

Aká je pravdepodobnosť toho, že štúdium úspešne zvládnem?
Nezúfajte a študujte. Pravdepodobnosť je vysoká, ale vždy závisí od vášho prístupu k štúdiu. Za takmer päťdesiat rokov štúdia v odbore sa len vo výnimočných prípadoch stalo, že študent neukončil štúdium v riadnom termíne, prípadne neuspel. Treba si uvedomiť že inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske a že ste už získali nevyhnutné návyky a skúsenosti spojené s univerzitným spôsobom štúdia a zároveň ste úspešne obhájili bakalársku prácu. Inžinierske štúdium je zaujímavejšie, viac odborne zamerané s orientáciou na jednu zvolenú problémovú oblasť.

Kde nachádzajú svoje uplatnenie absolventi študijných programov AISP a MaS?
Uplatnenie je veľmi široké a súvisí s poznatkami získanými v priebehu celého štúdiu. Od merania technických veličín, navrhovania merania a počítačového spracovania nameraných údajov, merania v laboratóriách a skúšobniach, číslicovej, mikropočítačovej, informačnej a experimentálnej techniky, automatického a adaptívneho riadenia, dynamiky procesov, simulácii a optimalizácii dynamických systémov, informačných a riadiacich systémov, cez dátové štruktúry a databázy, softvérové inžinierstvo, počítačové a expertné systémy, lokálne siete a komunikačné systémy, správu a zabezpečenie počítačových sietí a internetových riešení nielen pre strojárske firmy, až po prácu v bankách, mobilných operátoroch a poisťovniach, ale aj na útvaroch riadenia kvality a v inšpekčných a certifikačných orgánoch. Ďalej na technických univerzitách, výskumných a vývojových organizáciách, ako aj výrobných podnikoch. A samozrejme prednostne všade tam, kde nachádza uplatnenie strojár inžinier.

Náš absolvent dokáže samostatne riešiť problémy a prezentovať výsledky svojej práce použitím najmodernejších technológií. Každý absolvent ale nemusí byť odborník vo všetkých týchto oblastiach. Podporujeme profiláciu na niektorú z nich cestou individuálneho vedenia študentov.

Tvrdí sa, že študijné programy AISP a MaS sú ťažké, prečo si nevybrať iný a ísť cestou ľahšieho odporu?
Ak ste dokázali prejsť tromi ročníkmi SjF STU, tak sa nemáte čoho báť. Študentov najmä vzdelávame a nie ich zbytočne vyhadzujeme zo skúšok. Nenájdete u nás predmety, kde treba memorovať dlhé vzorce, ale také predmety, ktoré podporujú logické myslenie a hľadanie súvislosti. Snažíme sa o to, aby sa naši absolventi dobre uplatnili na trhu práce a táto cesta sa nám dlhodobo ukazuje ako správna. Po absolvovaní ľahšej cesty budete musieť pri hľadaní dobrého zamestnania vyvinúť väčšie úsilie a mnohé chýbajúce vedomosti získať ďalším vzdelávaním. Vaše ďalšie vzdelávanie sa aj tak nikdy nekončí, ale vedomosti získané v študijných programoch AISP a MaS vám ho zjednodušia.

Nie je štúdium v študijnom programe Automatizácia a informatizácia strojov a procesov orientované príliš teoreticky?
Vyvážený pomer teoretickej a praktickej časti výučby na AISP je jedným zo základných predpokladov výchovy kvalitných inžinierov pre potreby technickej praxe. Známy a dlhoročne pretrvávajúci nedostatok modernej laboratórnej techniky, ako aj softvérových produktov na technických univerzitách často vedie k skutočnosti, že značná časť praktických laboratórnych cvičení sa zväčša nahrádza simuláciou na počítačoch.
V študijnom programe AISP je však miesto praktickej výučby nezastupiteľné, pretože študentom umožňuje pracovať priamo s reálnymi zariadeniami, získavať praktické postupy a návyky, manuálnu zručnosť, ale hlavne určitú istotu, skúsenosti a odvahu pri práci na takýchto moderných, priemyselne vyrábaných a priamo aplikovateľných systémoch a zariadeniach. Práve absolventi technických univerzít so schopnosťami a návykmi získanými v experimentálnej časti výučby prednostne nachádzajú uplatnenie v technickej praxi a v súčasnosti je ich značný nedostatok.

Aké prostriedky a technológie ponúkate?
ÚAMAI v spolupráci s mnohými firmami už dlhodobo, systematicky a cieľavedome vynakladá značné úsilie a prostriedky na budovanie moderných špecializovaných a unikátnych laboratórií a neobmedzený prístup k Internetu. Pritom významné postavenie má Laboratórium informačných a riadiacich systémov, ktoré ústav buduje ako unikátne pracovisko na základe zmluvnej spolupráce s firmou Siemens, s.r.o. a ktoré je svojim vybavením zamerané na oblasť priemyselnej automatizácie. V laboratóriu inštalované prostriedky a technológie predstavujú v súčasnosti svetovú špičku v oblasti priemyselnej automatizácie.

Implementácia informačných technológií dopĺňa pôvodné riadiace funkcie o kontrolné funkcie a funkcie na monitorovanie prístrojov a zariadení, diagnostické funkcie a funkcie na vyhodnotenie správ a udalostí, ako aj riešenie komplexnej viacúrovňovej integrácie automatizácie s využitím SCADA/HMI (Supervision Control And Data Acquisition / Human Machine Interface) systémov, ktoré zahŕňajú vizualizáciu procesu, správu procesných a interných údajov, systém správ a poplachových hlásení a tiež tlačové výstupy vrátane zabezpečenia spojenia s riadeným procesom prostredníctvom Internetu. Tým sa mimoriadne progresívne prejavila implementácia informačných technológií v oblasti informačných a riadiacich systémov v laboratóriu, ktoré sa z pôvodného určenia na riadenie technologických procesov pretransformovali na systémy komplexného zabezpečenia technologických procesov.
Ústav cestou dvoch spoločných pracovísk: Centrum neštandardných meraní (ÚAMAI SjF STU, KM FEI STU, Ústav merania SAV) a Spoločné pracovisko Metrológia a skúšobníctvo (ÚAMAI SjF STU a Slovenský metrologický ústav) využíva pre vzdelávanie okrem špičkových odborníkov aj laboratória spomínaných pracovísk. V oblasti merania sa potom orientuje vzdelávanie na oblasti merania, ktorých cieľom je zabezpečenie: ochrany občana spotrebiteľa; ochrany zdravia obyvateľstva (kvalita diagnostických metód, kvalita terapií vrátane liekových); ochrany životného prostredia (monitorovanie kvality a nezávadnosti životného prostredia, potravinového reťazca, vôd, ovzdušia, elektromagnetického žiarenia, ochrana pred škodlivým hlukom); jadrovej bezpečnosti; bezpečnosti v chemickom priemysle; funkčnosti a ekonomickej prevádzky produktovodov; ochrany pri práci, oddychu, športe, atď.; technologických procesov, ktoré plne závisia od správnosti merania; metrologickej nadväznosti meradiel; rozvoja vedy.

Sú laboratóriá ústavu známe aj širšej odbornej verejnosti?
S výsledkami prác laboratórií ÚAMAI sa už pravidelne zoznamuje aj odborná verejnosť. Známe sú napr. práce Laboratória informačných a riadiacich systémov v rámci medzinárodných výstav a veľtrhov, kde sú prezentované progresívne technológie, ktoré majú ambíciu stať sa v budúcnosti štandardom. Spomenúť treba predovšetkým práce z oblasti diaľkovej diagnostiky a manažmentu riadiacich systémov. Za dosiahnuté a prezentované výsledky práce laboratória sa firma Siemens, s.r.o. stala jeho generálnym sponzorom, pričom zároveň deklaruje ÚAMAI Sjf STU ako školiace a konzultačné pracovisko firmy pre riadiace systémy Simatic S7, priemyselné komunikačné systémy a SCADA/HMI systémy v rámci celej STU v Bratislave.

Čo je základom experimentálnych prác študentov?
Základom experimentálnych prác študentov je systémový prístup, pričom vlastná experimentálna činnosť v laboratóriu prebieha koordinovane a cieľavedome a v značnej miere využíva výsledky získané z realizácie predchádzajúcich diplomových prác a projektov. Ukážka funkčných zariadení a pracovísk, ktoré realizujú študenti ich robí zaujímavými a stávajú sa tak inšpiráciou pre ich ďalšiu činnosť. Pokiaľ je nový absolvent univerzity postavený pred úlohu konkrétnej vývojovej práce vo svojom odbore, má vychádzať z vedomostí o poslednom stave techniky, ale zároveň tiež stavať na získaných predpokladoch k samostatnej tvorivej práci. Práve preto je lepšie v rámci štúdia komplexne riešiť samostatne jednoduchšie úlohy, ako mechanicky podľa predlohy realizovať zložitejšie riešenia pre dané aplikácie.

Aká je tematická oblasť diplomových prác riešených v laboratóriách ÚAMAI ?
Tematická oblasť diplomových prác riešených v laboratóriách nášho ústavu predovšetkým zodpovedá celému spektru opísaných možností laboratórií, ale aj implementácii informačných technológií v oblasti meracej a experimentálnej techniky pri realizácii experimentov spojených so získavaním nových poznatkov prostredníctvom progresívnych metód a virtuálnych meracích prístrojov, ako aj s možnosťou ich sprístupnenia a efektívneho využitia pri vedeckom skúmaní. Tematická oblasť zároveň tiež zahŕňa implementáciu informačných technológií do oblasti priemyselnej automatizácie za účelom aplikácie a verifikácie pokročilých riadiacich algoritmov zo simulačného prostredia do priemyselných regulátorov, ako aj využitie možností siete Internet v aplikáciách zberu a spracovania údajov. Ďalej sú práce zamerané na riešenie problémov skúšobníctva a meraní v automobilovom priemysle ako aj akreditácie a certifikácie.

A čo ľudské zdroje garantujúce predmety v študijnom programe?
Štruktúra a odborná charakteristika pracovníkov ÚAMAI zodpovedá vysokým požiadavkám kvality kladeným na pedagogických pracovníkov garantujúcich študijný odbor AISP. Sú osobne a odborne kompetentní s adekvátnou kvalifikáciou s vyžadovanými odbornými znalosťami a mnohoročnými skúsenosťami a osobnými predpokladmi pre ich ďalší odborný rast, čo možno dokumentovať ich bohatou publikačnou činnosťou.
Máme veľký záujem o zlepšovanie a inovácie v štúdiu a pojem spätnej väzby na spoločenskú prax aplikujeme v každodennom živote na univerzite. Každý pedagóg a zamestnanec je pripravený na konzultácie a pomoc študentom. Dobre si uvedomujeme, že z dnešných študentov sa stanú naši budúci partneri a najlepší propagátori a reprezentanti študijného programu.

Ako je to s tým medzinárodným uznaním a uplatnením?
Katedra má kontakty na adekvátne pracoviská doma aj v zahraničí a podieľa sa na riešení domácich ako aj zahraničných projektov. Študenti môžu študovať aj v anglickom jazyku. Vybraní študenti môžu študovať aj v zahraničí. Takáto skúsenosť je dôležitá vo vašom životopise, nehovoriac o zlepšení ovládania cudzieho jazyka. Máme kontakty a spoločné projekty s poprednými európskymi univerzitami. Naši doktorandi a pracovníci absolvovali krátkodobé a dlhodobé pobyty najmä na univerzitách v Anglicku (Oxford, Glasgow, Swansea, Portsmouth), Nemecku, Francúzsku, Holandsku a inde.
Aké aktivity vyvíja ústav v oblasti ďalšieho vzdelávania?
Zabezpečujeme školenia v oblasti certifikácie, akreditácie a systémov riadenia merania a zároveň sa tiež podieľame na školení servisných pracovníkov Porsche Slovakia.

Čo podnikáte v rámci utužovania vzájomných vzťahov?
Pre bližšie spoznávanie, budovanie a upevňovanie vzájomných vzťahov medzi pracovníkmi ÚAMAI a študentmi AISP sa na ÚAMAI organizuje Študentská vedecká konferencia (ŠVK), letná Železná studnička so športovými podujatiami a vianočná kapustnica.

Čo by ste chceli uviesť na záver týchto informácií?
Modifikácia štruktúry zahraničných investícií v priemysle v súčasnosti len potvrdzuje fakt, že investovať do vzdelania sa oplatí aj na technických univerzitách na Slovensku a to najmä v takých atraktívnych študijných programoch ako je AISP a MaS. Sme presvedčení, že ak vás poskytnuté informácie zaujali a dočítali ste predložený text dokonca, tak ste urobili všetko pre to, aby sme Vás mohli privítať v našich radoch.
Ak vám predsa len ešte niečo vŕta v hlave, tak nás navštívte a o problémoch si pohovoríme a spolu nájdeme prijateľné riešenie. Na váš záujem a stretnutia s vami sa tešíme a budeme radi, ak vám budeme môcť poskytnúť aj ďalšie doplňujúce informácie.