Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

I. OBDOBIE PRED VZNIKOM KATEDRY 1951 - 1964

II. OBDOBIE KATEDRY AUTOMATIZÁCIE A REGULÁCIE 1964-1986

III. OBDOBIE KATEDRY AUTOMATIZáCIE A MERANIA 1986 - 2001


[ HORE ]

I. OBDOBIE PRED VZNIKOM KATEDRY 1951 - 1964

1951 Nastup Prof. Krivanka a Prof. Nechlebu zo zrusenej VUT Brno naSjF
Zaciatok vyrazneho prehlbenia vyucby automatickej regulacie a merania najprv v energetickych specializaciach (tepelne energeticke stroje,vodne stroje) a neskor aj v ostatnych konstrukcnych studijnychodboroch. Tazisko vyucby bolo v regulacii vodnych a parnych turbin,prve roky tiez parnych strojov.

1952 Prve osobitne prednasky z merania a regulacie na specializaciach
V sk.r. 1952/53 sa prednasali predmety "Regulacia vodnych a tepelnychcentral" a "Meranie a prevadzkova kontrola tepelnych central".

1952 Zaciatok vychovy vedeckych pracovnikov v automatickej regulacii
V skolskom roku 1952/53 nastupili prvi dvaja aspiranti do internejvedeckej pripravy so specializaciou automaticka regulacia (Ing. JanFilip u Prof. Krivanka na regulaciu parnych turbin a Ing. LudvikVarcop u Prof. Nechlebu na regulaciu vodnych turbin). Vedny odbor,v ktorom sa tieto studia uskutocnovali mal nazov "Vseobecnestrojarstvo a teoria strojov".

1954 Zaciatok vychovy vedeckych pracovnikov v meracej technike
V skolskom roku 1954/55 nastupil aspiranturu (skoliacich pracovisk,resp. externu) so specializaciou meracia technika (v energetike)asistent Katedry parnych generatorov a motorov Ing. Jozef Skakala.Jeho skolitelom bol Prof. Krivanek.

1954 Rozdelenie prednasok z regulacie na sirsi zaklad a specializaciu
V sk.r. 1954/55 boli prednasky z regulacie v energetickejspecializacii rozdelene do dvoch predmetov. Zaklady regulaciea technickeho merania sa preberali v predmete "Meranie a zakladyregulacie" vo 4. rocniku a regulacia parnych turbin a regulaciavodnych turbin v osobitnych predmetoch v 5. rocniku. Prvy z uvedenychpredmetov mal poskytnut potrebne zaklady pre regulaciu nielen turbin,ale tiez pernych kotlov a ostatnych energetickych zariadeni.

1955 Zacatie prednasok z predmetu "Meranie, regulacia a automatizacia"
Tento predmet sa stal mnoho rokov spolocnym odbornym predmetom vovacsine specializacii na fakulte, poskytujucim teoreticke aj praktickezaklady technickeho merania a automatickej regulacie prednasok sa vo4. rocniku v roznom rozsahu (vacsinou ako dvojsemestrovy 2-2, 2-2 sospolocnou skuskou), ako prednasatelia sa vystriedali mnohi uciteliaKatedry parnych generatorov a motorov, neskor Katedry automatizaciea regulacie (Skakala, Sutek, Skokan, Kachanak, Belansky), pricomneskor jeho nazov sa skratil na "Meranie a regulacia" bez vplyvu nazameranie a stale sa zdokonalujuci obsah prednasok a laboratornychcviceni.

1956-63 Rozvoj a stabilizacia studijnych odborov a zamerani na fakulte
V tomto obdobi v ramci kontinualnej prestavby sa na fakulte rozvinulistudijne smery (konstrukcny, technologicky a ekonomicky) a postupneustalovali hlavne specializacie. Rastuci vyznam automatizacie vovsetkych oblastiach priemysle vyzadoval venovat tejto problematikeadekvatnu pozornost v jednotlivych specializaciach. To sa odrazilov postupnom pribudani predmetov v 5. rocnikoch specializacii,orientovanych na specificke problemy merania, regulaciea automatizacie a nadvazujucich na zaklady poskytovane vo vseobecnekoncipovanom spolocnom predmete "Meranie, regulacia a automatizacia".Strucne povedane, model pre vyuku tychto disciplin zavedenyv energetickych specializaciach Prof. Krivankom a Prof. Nechlebom sazacal uplatnovat aj v ostatnych specializaciach.

1958 Na SjF udelena prva hodnost CSc. so specializaciou autom.regulacia
Po uspesnej obhajobe udelila Vedecka rada SjF hodnost kandidatatechnickych vied Ing. L. Varcopovi (obhajoval 13.1. 1958). Ing. Filipobdrzal hodnost v r. 1960.

1961 Na SjF udelena prva hodnost CSc. so specializaciou meraciatechnika
Po uspesnej obhajobe udelila Vedecka rada SjF tuto hodnost Ing. J.Skakalovi 18.6. 1961 (uvedeny odbor Vseobecne strojarstvo a teoriastrojov).

1964 Pripravne kroky a opatrenia k zriadeniu Katedry automatizacie naSjF
Potreby a skutocnosti naznacene v odstavci venovanom rozvoju vyucbyautomatizacie na SjF v rokoch 1956-63, zriadenie Katedry automatizaciea regulacie na Elektrotechnickej fakulte SVST (1961) a existenciakatedier automatizacie na viacerych strojnickych fakultach v republikestale nastojcivejsie stavali pred vedenie fakulty otazku zriadeniaosobitnej katedry, ktora by mala prevziat gesciu, zodpovednost zarozvoj a zabezpecenie pozadovanej urovne vyuky automatizacie,regulacie a merania na fakulte. K rozhodujucim krokom prislo v prvejpolovici roku 1964 najma vdaka nasledovnym okolnostiam:

a) Dna 28.4. 1964 sa pred Vedeckou radou SjF habilitoval za docentapre vtedajsi vedny odbor "Vseobecne strojarstvo a teoria strojov",specializacia "Automatizacia a regulacia" Ing. J. Skakala, CSc.,veduci odboru automatizacie Ustavu mechaniky a automatizacie SAV. Bolato prva docentska habilitacia s touto specializaciou na SjF SVST.

b) Dna 28.5. 1964 sa uskutocnila porada vedenia SjF a zastupcovvedenia Ustavu mechaniky a automatizacie SAV vo veci zabezpeceniarozvoja automatizacie (vyucba, vyskum) a zriadenia Katedryautomatizacie na SjF SVST. Dohodnute konkretne opatrenia predpokladalizriadenia "Katedry automatizacie SjF detasovanej pri SAV na zakladezasad schvalenych prezidiom CSAV dna 11.12. 1963 a Ministerstvomskolstva dna 27.1. 1964".

c) Dna 16.6. 1964 Kolegium dekana SjF prerokovalo a s pripomienKAIPTischvalilo Navrh na zriadenie Katedry automatizacie pripraveny Ing.Skakalom, CSc. Prijate uznesenie viedlo k navrhu zriadenia katedrydnom 1.9. 1964 so spresnenym nazvom "Katedra automatizaciea regulacie" vytvorenej priamo na fakulte so zakladnym vybavenimziskanym vyclenenim pracovnikov, priestorov a inventaru z Katedryparnych generatorov a motorov. Od vytvorenia detasovanej katedry naSAV sa teda upustilo.


[ HORE ]

II. OBDOBIE KATEDRY AUTOMATIZACIE
A REGULACIE 1964-1986

1964 Zriadenie a start Katedry automatizacie a regulacie SjF (dalejKAR)
Po splneni predpisanych nalezitosti Rektor SVST rozhodnutim z 13.10.1964 zriadil na Strojnickej fakulte katedru automatizacie a regulacies ucinnostou od 1.9. 1964. Externym veducim katedry bol menovany Ing.Skakala, CSc., samostatny vedecky pracovnik UMaA SAV. Prvym tajomnikoma zastupcom veduceho katedry sa stal Ing. L. Skokan, ktory spolus dalsimi troma asistentami (Ing. A. Kachanak, Ing. J. Sasik, Ing. L.Hirnerova) a jednym remeselnikom (J. Kytlica) boli delimitovaniz Katedry parnych generato rov a motorov. Z rovnakej katedry boli tiezdelimitovane priestory (laboratoria, pracovne) na 3. poschodi budovySjF v celkovej vymere 195 m2, zakladne vybavenie v hodnote 315.000 Kcsa cca 730 zvazkov knih a viazanych casopisov z merania, regulaciea automatizacie.

1965 Menovanie prveho docenta pre odbor Technicka kybernetika na SjF
(Ing. J. Skakala, s ucinnostou od 1.9. 1965)

1966 Stabilizacia cinnosti KAR SjF
Ustanovenie Doc. Skakalu s plnym uvazkom na SjF (16.5. 1966),doplnenie stavu pracovnikov na planovany pocet, prevzatiea zabezpecenie urcenych predmetov, zahajenie vyskumnej cinnosti.

1967 Skolenie aspirantov v meracej technike a automatizacii na SjF
V sk. roku 1967/68 obdrzala fakulta povolenie skolit vedeckychaspirantov vo vednom odbore Meracia technika (1041) a Technickakybernetika (1040). Vychovu zabezpecovala KAR, prvymi aspirantami (zozaciatku ziadny interny) boli Ing. A. Kachanak (KAR SjF) a Ing. J.Hornis (VSDS Zilina).

1968 Otvorenie postgradualneho studia Meracia technika a metrologia
V sk. roku 1968/69 bolo otvorene prve stvorsemestralne PGSzabezpecovane KSE SjF a zamerane na pripravu kadrov pre rok predtymzriadeny Ceskoslovensky metrologicky ustav.

1969 Otvorenie studijneho odboru PRAT, KSR pat rokov po zalozeni
V sk. roku 1969/70 bolo zahajene studium v studijnom odborePristrojova, regulacna a automatizacna technika, ako v druhomv republike a prvom (a dlho jedinom) na Slovensku. Na studium saprihlasilo (do 5. rocnika) 11 posluchacov SjF. Prvymi prednasatelmi naodbore boli Ivan, Glezl, Puzjak, Garaj, Sutek, Skakala, Sindelar,Skokan, rocnikovy projekt viedol Belansky. V sk. roku 1969/70 KARzabezpecovala popri predmetoch studijneho odboru PRAT a predmeteMeranie a regulacia vo 4. rocniku vsetkych studijnych odborovkonstrukcneho smeru dalsie predmety v 5. rocnikoch konstrukcnychstudijnych odborov, menovite: Regulacia a automatizacia v SCHaPP(2-2, 2-2), Regulacia energoblokov v TEZ (4-1) a Regulaciaa automatizacia v VSZ (5-52). Mozno teda konstatovat,ze 5 rokov pozalozeni KAR v podstate plnila zamery, ktore viedli k jej vzniku.
Dna 1.5. 1969 bol Doc. Skakala menovany mimoriadnym profesorom preodbor Meracia technika, co otvorilo moznost udelovania vedeckychhodnosti a habilitacii na fakulte v uvedenom odbore.

1970 Prvi inzinieri - absolventi studijneho odboru PRAT
Obhajobou diplomovej prace a vykonanim statnej skusky ukoncilo najesen studium na odbore PRAT prvych 11 posluchacov, z toho 5s vyznamenanim.

1973 Zaciatok obhajob KDP vo vednom odbore Meracia technika
Prva obhajoba KDP vo vednom odbore Meracia technika (vtedy 1041, teraz26-16-9) sa uskutocnila na SjF dna 18.4. 1973. Pod predsednictvomakad. Kneppu obhajoval Ing. Pavol Pis (skolitel Prof. Skakala).Opravnenie udelovat vedecke hodnosti CSc. v tomto odbore dostalafakulta este v roku 1971. Od roku 1973 do 1993 udelila VR SjF nazaklade uspesnej obhajoby hodnost kandidata technickych vied v odboreMeracia technika celkom 33 uchadzacom, z coho 14 bolo skolenych na SjFa 17 na Ceskoslovenskom metrologickom ustave.

1976, 1981 Zmeny vo funkcii veduceho Katedry automatizacie a regulacie
V juni 1976 funkciu veduceho katedry prevzal Doc. Skokan. Prof.Skakala tuto funkciu od septembra 1972, ked presiel do hlavnehozamestnania na ceskoslovensky metrologicky ustav, zastaval externev ramci ciastkoveho uvazku na fakulte. po navrate na fakultu (jun1981) zastaval funkciu veduceho KAR od septembra 1981 znovu Prof.Skakala.

1980, 1990 Habilitacie a menovania docentov pre AR, MT a PRAT na SjF
V uvedenej dekade sa na fakulte habilitovalo, resp. Vedeckou radou SjFpreslo celkom 16 navrhov na docentury z vednych odborov Meraciatechnika, Technicka kybernetika - Automaticke riadenie, resp. stud.odboru Pristrojova, regulacna a automatizacna technika. Z uvedenehopoctu bolo
- 11 ucitelov SjF: Doc. V. Chudy (80/81), Doc. A. Kachanak (81/83),Doc. J. Belansky (83/84), Doc. G. Hulko (83/84), Doc. B. Rohal-Ilkiv(83/84), Doc. R. Palencar (83/84), Doc. S. Vidlar (85/86), Doc. P.Viest (86/87), Doc. L. Sapak (87/88), Doc. L. Dedik (88/89), Doc. J.Sasik (90/91),
- 4 ucitelia z EF STU: Doc. Kodaj (1986), Doc. Smiesko (1986), Doc.Ravas (1987), Doc. Kalus (1987) a
- 1 ucitel z VSDS Zilina: Doc. J. Capek (1990).

1981 Diferenciacia zamerani AT, PT
Od sk. roku 1981/82 nastupuje vyraznejsia diferencia zameraniPristrojova technika a Automatizacna technika PRAT, do tohoto casuzalozena len na volbe zadani projektov (semestralne, zaverecne), DPa nepovinnych predmetov. Tato zacala v 4. rocniku (5. rocnik dosielv sk. roku 1981/82 podla stareho programu), pricom v dalsich skolskychrokoch sa diferenciacia plne uplatnovala len v 5. rocniku.

1983 Otvorenie MOS Strojarska aplikovana elektronika
V tomto roku, po ziskani potrebneho suhlasu MS, sa pri studijnomodbore PRAT otvorilo medziodborove studium Strojarska aplikovanaelektronika, sledujuce v tom case aktualne potreby (spolocenskej praxea priemyslu) a sprevadzane velkym zaujmom posluchacov. Studium sadiferencovalo uz od 4. rocnika, pocet posluchacov bol MS obmedzeny na20 a chapalo sa ako docasne experimentalne studium (skoncilo s 8rocnikmi absolventov).

1984 Postgradualne studium "Metrologia a skusobnictvo"
V sk. roku 1984/85 po takmer 20 rocnej prestavke otvorila katedrastvorsemestrove postgradualne studium "Metrologia a skusobnictvo". Nastudium sa zapisalo 32 posluchacov, z ktorych ho v roku 1986 28uspesne ukoncilo. S ohladom na pokracujuci zaujem sa toto PGSzopakovalo v dalsich dvoch behoch: druhy v kalendarnych rokov 1987a 1988 (28 absolventov), treti v kalendarnych rokoch 1980 a 1990 (17absolventov). Realizacia tychto PGS sa pozitivne prejavila v dalsomzdokonalovani inzinierskeho aj aspirantskeho studia zabezpecovanehokatedrou a na spolupraci katedry s podnikmi a instituciami.


[ HORE ]

III. OBDOBIE KATEDRY AUTOMATIZACIE
A MERANIA 1986 - 2001

1986 Zmena nazvu katedry na Katedry automatizacie a merania
Dovody pre upravu nazvu katedry boli vecne (neodpovedal posobnostikatedry, dve katedry na SVST s rovnakym nazvom) aj formalne. Boli vsakaj ine hlbsie, dlhsie sa uvazovalo s rozdelenim na dve katedry,vytvorenim novej katedry (technicka kybernetika, informatika), resp.s dalsimi zmenami v strukture katedier fakulty.

1987 Postgradualne studium v automatizacii
V kalendarnych rokoch 1987 a 1988 katedra zorganizovalastvorsemestrove PGS "Progresivne smery v automatizacii strojova procesov", ktore absolvovalo 20 posluchacov.

1987 Skupinove studium Biomedicinske pristroje
V skolskom roku 1987/88 sa na zaklade poziadaviek koncernoveho podnikuCHIRANA otvorilo v ramci studijneho odboru PRAT skupinove studiumBiomedicinske pristroje s obmedzenym poctom posluchacov. Pre velkyzaujem predbehli za sebou tri cykly tohoto studia, vzdy s vacsimpoctom posluchacov (13), ako sa planovano.

1988 Stahovanie katedry na Mytnu ulicu
V roku 1988 bolo rozhodnute, ze katedra sa prestahuje do priestorovuvolnenych elektrotechnickou fakultou na Mytnej ulici c. 36 (prizemie,1. a 2. poschodie). Stahovanie prebiehalo postupne, v zavislosti odnutnych rekonstrukcii a uprav a definitivne sa ukoncilo az v roku1994, ked katedra ziskala este dalsie priestory v prilahlom kridlebudovy na Vazovovej ulici.

1989 Obhajoby KDP vo vednom odbore Technicka kybernetika na SjF
V tomto roku ziskala fakulta opravnenie vykonavat obhajoby a udelovatvedecke hodnosti CSc. vo vednom odbore 26-15-9 Technicka kybernetika.Do tohoto casu aspiranti skoleni v tomto odbore na fakulte od roku1968 museli svoje prace obhajovat na UTK SAV alebo EF SVST. Moznostobhajovat na SjF vyuzili styria aspiranti KAIPT, menovite Ing. R.Richter (1991), Ing. C. Belavy (1993), Ing Petrasova (1994) a Ing. Z.Orszaghova (1994).

1990 Nove vedenie katedry
Po abdikacii veduceho a zastupcu veduceho katedry v decembri 1989 bolzvoleny novy veduci katedry Doc. Chudy a jeho zastupcovia Doc. Sasika Doc. Sapak.

1991 Prichod ucitelov z Katedry kybernetiky
Zo zrusenej celoskolskej Katedry kybernetiky prichadza na KAIPT Doc.Vitko, Ing. Rodzinakova a Ing. Kurekova spolu s predmetom Zakladytechnickej kybernetiky, ktory tato katedra zabezpecovala preStrojnicku fakultu.

1991 Doktorandske studium
Fakulta ziskala opravnenie skolit doktorandov, vykonavat rigorozneskusky a udelovat titul Dr. okrem inych tiez v odbore "Meraniea riadenie strojov a procesov". Rada tohto studijneho odboru sidli naKAIPT a jeho garantami su profesori Frankovic (SAV), Hulko (KAIPT SjF),Mikles (CHTF), Skakala (KAIPT SjF) a RNDr. Karovic (UM SAV).

1992 Novi profesori a DrSc. na katedre
V roku 1992 je menovany Doc. Chudy profesorom pre vedny odbor Meraciatechnika a Doc. Hulko ziskal hodnost DrSc. v odbore Technickakybernetika ako prvy v tomto odbore na fakulte a ako vobec prvy DrSc.na katedre. Doc. Hulko bol v roku 1994 menovany profesorom pre studijny odbor Pristrojova, regulacna a automatizacna technika. V tomto obdobi vyhovela Akreditacna komisia ziadosti o zmenu nazvu studijneho odboru z Pristrojova, regulacna a automatizacna technika (PRAT) na Pristrojova, informacna a automatizacna technika (PIAT)