Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

významné projekty ústavu (nad 100 000€)

  

 

 

ITMS: 26240220081: Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti

vybraných komponentov energetických zariadení

 

 

ITMS 26220220171: Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení

pri seizmickej udalosti

 

 

ITMS 26240220031: Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešaním

(TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania

 

 

Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí

Analýza zdrojov kmitania PD strojov R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany, návrh metód ich hodnotenia a tlmenia

 

 

Posúdenie únavovej spoľahlivosti a bezpečnosti potrubných dvorov

Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov kompresorových staníc

 

 
Vývoj a realizácia monitorovacieho systému tlakovej a únavovej bezpečnosti haly TK8

Únavová analýza materiálu zvarov potrubných dvorov

Napäťovo-deformačná analýza variantných riešení prepojenia kolektorov a sušiacich kolón

 

APVV

Rozšírenie platnosti výpočtových štandardov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvapalinou, z hľadiska bezpečnosti v jadrových elektrárňach a iných priemyselných oblastiach

 

VÝSKUM ...mikro-elektromechanický systém /MEMS/ akumulácie energie pre využitie v medicíne ... vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi eliminovaného hluku ... návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov... metódy detekcie poškodenia strojných konštrukcií ... získanie energie z kmitajúcich sústav ... monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií ... presné riadenie piezoelektrických systémov ... adaptívne pruženie podvozkov motorových vozidiel... kritérium únavového poškodenia pri viacosovom zaťažovaní... metóda stanovenia stupňa poškodenia HCR ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodenia na hlukové zaťaženie prostredia ...