Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Základné informácie

o akreditovanom študijnom programe Aplikované mechanika a Mechatronika

 

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky a údržby meracích, riadiacich, robotických a mechatronických systémov, resp. pri konštruovaní nových  výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v  spotrebnej technike a pod.  


Naučíte sa ako:

- navrhnúť optimálny tlmič na kolese lietadla či automobilu

- vypočítať a posúdiť životnosť dopravných prostriedkov (automobilu, lietadla,...)

- navrhnúť tvar rámu bicykla z kompozitného materiálu

- namerať a vyhodnotiť záznamy zrýchlenia, vibrácií, deformácie v skutočnej prevádzke

- pevnostne navrhnúť rám automobilu

- simulovať a riešiť mechanické systémy využitím elektrických obvodov

- riešiť prenos dát v priemyselných systémoch

- programovo riadiť mechanické procesy

- simulovať tepelné namáhanie, prúdenie, magnetické polia, ...

- a mnoho ďalších vecí s použitím najnovších postupov (nelineárne modelovanie, neurónové siete)

  a softwaru (ANSYS, ADAMS, LABVIEW, MATLAB, CATIA)


Podmienky prijímacieho konania

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2018/2019 otvára dennú formu bakalárskeho a inžinierského štúdia. Na Strojnícku fakultu STU budú študenti prijímaní na akademický rok 2018/2019 podľa týchto zásad:

Časť uchádzačov bude prijatá bez prímacej skúšky (na základe študíjnych výsledkov dosiahnutých na strednej škole - hranicu určuje dekan na základe návrhu prímacej komisie) a ostatní uchádzači vykonajú písomnú skúšku z matematiky a fyziky, na základe ktorej možu byť prijatí na štúdium.

Uchádzači v prihláške uvádzajú dva študijné programy. Ak by sa pre nedostatočný záujem študijný program (v prvej voľbe) neotváral (menej uchádzačov, než stanovený limit), bude prihláška uchádzača presunutá na študijný program, ktorý uviedol ako druhú voľbu. Počas bakalárskeho štúdia nie je možné prestúpiť na iný študíjný program.

Je požadovaná vstupná znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština) na úrovni "mierne pokročilý".

Nevyžaduje sa lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.


Prihlášky na štúdium

E-prihláška na bakalárske štúdium

Základné informácie o E-PRIHLÁŠKE