Prejsť na obsah
Fakulta
 • Člen Vedeckej rady SjF STU
 • Príprava a implementácia  zmeny organizačnej štruktúry fakulty
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Pracovno-právna oblasť
 • Mzdová oblasť a oceňovanie pracovníkov
 • Investičná činnosť
 • Informatizácia fakulty a zavádzanie nových funkcionalít AIS
 • Reorganizácia Pavilónu laboratórií
 • Systém riadenia kvality fakulty (stratégia, budovanie, dohľad)
 • Podnikateľská činnosť fakulty (HZ, DoP....)
 • Vnútorné predpisy upravujúce chod fakulty a štúdium na nej (študijný poriadok, organizačný poriadok....)