Prejsť na obsah
Koordinacne centrum odborneho vzdelavania – laboratoria na SjF

Učebňa priemyselnej údržby nachádzajúca sa v suteréne budovy umožňuje realizovať teoretickú výučbu i praktické tréningy v oblasti preventívnej a korektívnej údržby na dvoch linkách MOM a Ermaflex.

Linka MOM

Linka MOM je určená na plnenie plastových fliaš kvapalinou. Tvoria ju dve pracoviská prepojené článkovým dopravníkom. Na vstupe sú fľaše uložené na otočnom stole, ktorý plní funkciu vstupného zásobníka a pomocou článkového dopravníka sú dopravované do plniacej časti. Na hrdlo fľaše dosadne plniaca hlavica, ktorá v sebe integruje ústia dvoch obvodov – vzduchového podtlakového a kvapalinového. Pomocou vákuovej pumpy sa vytvorí vo fľaši podtlak, vďaka ktorému začne do nej prúdiť kvapalina. Po naplnení je fľaša dopravená dopravníkom na uzatváracie pracovisko. Počas jedného pracovného cyklu sa naplnia naraz štyri fľaše. Hlavným prvkom uzatváracieho pracoviska je skrutkovacia jednotka slúžiaca na zaskrutkovanie vrchnáka. Vrchnáky sú uložené vo vibračnom zásobníku a pôsobením vibrácií prejdú labyrintovou dráhou, čím sa docieli ich požadovaná orientácia pod skrutkovacou hlavou. Uzatvorené fľaše sú následne dopravené článkovým dopravníkom na otočný stôl, ktorý plní funkciu výstupného zásobníka. Linka MOM umožňuje vytvorenie alebo nasimulovanie rôznych porúch na elektrických, pneumatických a hydraulických komponentoch, ktorých vyhľadávanie a odstraňovanie je náplňou tréningu zameraného na korektívnu údržbu.. Rovnako umožňuje nacvičovať väčšie údržbárske zásahy, napr. výmena vákuovej pumpy, časti otočného stola a pod.

 

 

Výrobný systém ERMALEX

Výrobný systém Ermaflex pozostáva z troch pracovísk slúžiacich na plnenie produktu do obalov, balenie výrobkov do krabíc a paletizáciu naplnených krabíc. Na vstupe do systému sú obaly (kelímky alebo fľaštičky) uložené na otočnom stole, ktorý slúži ako zásobník. Článkovým dopravníkom sú privedené na prvé pracovisko – do plničky, kde sa do nich plní produkt. Môže ísť o granule, či perly – sú plnené do kelímkov alebo kvapalinu, ktorá je dávkovaná do fľaštičiek. Samotná plniaca jednotka pozostáva zo zásobníka produktu a dávkovacej jednotky, ktorá umožňuje nastaviť dávkovanie presného množstva. Po naplnení nasleduje uzavretie obalu. Pomocou manipulátora s podtlakovou prísavkovou hlavicou je položené veko, ktoré je potom skrutkovacou hlavou zaskrutkované. Ďalším krokom je výstupná kontrola výrobku, ktorá je realizovaná pomocou automatickej váhy vyraďujúcej výrobky s nedostatočným alebo nadmerným množstvom produktu.

 

Na druhom pracovisku sú výrobky pomocou portálového manipulátora ukladané do krabíc. Kelímky prichádzajúce na článkovom dopravníku sú ukladané do väčších krabíc v jednej alebo dvoch vrstvách, fľaštičky iba v jednej vrstve do menších krabíc. Objekty sú uchopované chápadlom vybaveným prísavkami (kelímky) alebo mechanickými čeľusťami (fľašičky). Krabice prichádzajú na samostatnom dopravníku s presne vymedzenou polohou pri plnení.

 

Na treťom pracovisku prebieha paletizácia naplnených krabíc. Palety sú uložené v zásobníku a pomocou reťazového dopravníka dopravované na hydraulický stôl, ktorý zabezpečuje potrebnú výšku palety počas procesu. Portálový manipulátor najprv uloží na paletu kartón a následne ukladá krabice s výrobkami, ktoré postupne prichádzajú po pásovom dopravníku. Užívateľ môže zadať počet vrstiev krabíc na palete, pre každú veľkosť krabice je v riadiacom programe definovaný iný ukladací vzor. Po naložení je paleta dopravená reťazovým dopravníkom na výstupné miesto.

 

Výrobný systém Ermaflex vzhľadom na svoju komplexnosť umožňuje realizovať široké spektrum rôznych teoreticky, či prakticky orientovaných tréningov a školení v oblasti preventívnej i korektívnej údržby. Je možné vytvoriť alebo nasimulovať rôzne poruchy na elektrických, pneumatických a hydraulických komponentoch a precvičovať ich vyhľadávanie a odstraňovanie. Rovnako sa dajú skúšať aj väčšie údržbárske zásahy súvisiace so zmenou výrobného sortimentu vyžadujúce výrazné zásahy do systému. Činnosť uzlov niektorých zariadení (ako napr. podtlakového i mechanického chápadla, dávkovacej jednotky na perly a granule a pod.) možno detailne študovať na menších pracovných staniciach.

 

Zariadenia pre tréning činnosti preventívnej údržby

Učebňa priemyselnej údržby svojím vybavením umožňuje realizáciu teoretických i praktických školení a tréningov v oblasti preventívnej údržby a diagnostiky prevádzkového stavu strojov.
Stanica od výrobcu GTI-systemes doplnená o snímaciu jednotku a vyhodnocovací program od firmy 01 dB-Stell je na určená na štúdium používania vibračnej analýzy ako účinného nástroja pre diagnostiku stavu výrobného stroja. Mechanická časť je tvorená elektromotorom, ku ktorému je možné pomocou pružných zubových spojok pripájať jednostupňovú prevodovku, čerpadlo a hriadeľ uložený v ložiskách. S využitím týchto prvkov sa dajú vytvoriť rôzne poruchy (nevyváženosť, nesúososť, poškodenie, preťaženie ložiska a pod.), ktorých výskyt a priebeh možno diagnostikovať, či monitorovať na základe zmien vo vibračnom spektre. Vyhodnocovací program umožňuje vytvorenie rôznych meracích modelov zariadení, s využitím ktorých sa potom realizuje meranie pomocou snímacej jednotky, namerané dáta potom možno detailne analyzovať a vyhodnocovať v tomto programe (pomocou frekvenčných spektier, trendových grafov a pod).

 

Ďalším prostriedkom preventívnej údržby je analýza znečistenia oleja, ktorá sa vykonáva na pracovisku vybavenom mikroskopom Leica s CCD kamerou a špeciálnym programom na báze strojového videnia, ktorý slúži na zatriedenie a určenie počtu nečistôt v meranej vzorke. Program umožňuje vyhodnotiť znečistenie oleja podľa rôznych noriem používaných v priemysle. V rámci školenia sa účastník oboznámi nielen s teoretickými základmi analýzy oleja, ale naučí sa aj pripraviť meraciu vzorku a realizovať samotné meranie s počítačovým vyhodnotením.

 

Veľmi dôležitú úlohu v preventívnej údržbe má aj využívanie termoanalýzy výrobnej linky pomocou termokamery. Mnohé poškodenia súčiastok, či poruchy sa prejavujú zvýšeným trením, čo vedie k nárastu teploty jednotlivých súčiastok alebo až celých uzlov. Rovnako aj v elektrických obvodoch najmä výskyt „studených spojov“ je spojený s výrazným nárastom prechodového odporu, čo vedie k vývinu tepla a vzniku nebezpečenstva „zhorenia“ súčiastok, či celých obvodov. Termokamerou pracujúcou v infračervenom vlnovom spektre možno identifikovať tieto problematické miesta bez nutnosti odstaviť výrobnú linku. V rámci analýzy možno určiť aj teplotu a s ňou spojené riziko poškodenia okolných súčiastok. Obrázky získané kamerou možno detailnejšie analyzovať pomocou počítačového programu.

Priemyselná hydraulika a pneumatika

Ďalšou oblasťou vzdelávania pracovníkov údržby je oblasť výkonovej fluidnej techniky, t.j. priemyselnej hydrauliky a pneumatiky. V tejto oblasti je poskytované vzdelávanie v troch úrovniach: základy hydrauliky a pneumatiky, priemyselná hydraulika a pneumatika, proporcionálna hydraulika. Vzdelávanie je zamerané jednak na základné vedomosti z danej oblasti na požadovanej úrovni vedené formou prednášok a cvičení, a tiež na zíkanie potrebných zručností formou praktických tréningov. Praktické tréningy pre oblasť hydrauliky sú realizované na dvoch didaktických zariadeniach, ktoré umožňujú praktické vzdelávanie v oblasti štandardnej a proporcionálnej priemyselnej hydrauliky.

 

Taktiež je zabezpečená náväznosť vzdelávia v oblasti údržby hydraulických a pneumatických zariadení a systémov. Okrem už uvedených metód a postupov údržby je možné vzdelávanie v oblasti pokročilých diagnostických metód hydraulických a pneumatických systémov. Jedná sa o pokročilé metódy analýzy hydraulickej kvapaliny (viskozita, viskozitný index, obsah plynov a vody, identifikácia poškodenia, analýza príčin a následkov porúch....), pokročilé metódy vyhľadávania porúch a ich príčin metódami snímania akustických emisií a pod. Samozrejme je možné cieľ a rozsah vzdelávania z oblasti hydraulických a pneumatických systémov prispôsobiť na konkrétne potreby zadávateľa.