Prejsť na obsah
Authorized Training Center for MSC.ADAMS

doc.Ing. František Palčák, PhD., ÚAMM 02010

Náplň predmetu

2-5596 Mechanika VMS

pre 4.roč. špecializácie Aplikovaná mechanika, zimný sem.

 

 

Ciele predmetu

 

Predmet poskytuje prehľad o teoretických východiskách potrebných pre analýzu a syntézu štruktúr viazaných mechanických sústav (VMS) ako aj o princípoch fungovania algoritmov programu MSC.ADAMS na automatizovanú dynamickú analýzu VMS v rámci podpory inžinierskych činností pri navrhovaní a optimalizácii virtuálnych prototypov budúcich výrobkov.

Po zvládnutí analýzy a  syntézy štruktúr a nadväzujúcej vektorovej metódy numerickej kinematickej analýzy rovinných mechanizmov sa poslucháči oboznámia s maticovými metódami kinematickej aj dynamickej analýzy a syntézy priestorových mechanizmov, s numerickými metódami a s modálnou reprezentáciou pružných telies. Dozvedia sa ako organizovať citlivostné štúdie vplyvu zmien jednej aj viacerých premenných na cieľovú funkciu, o metódach multidisciplinárnej a multikriteriálnej optimalizácie a o možnostiach ako dosiahnuť vyžadovaný stupeň robustnosti VMS, teda odolnosti na náhodné zmeny vnútorných vlastností a vonkajších zaťažení.

Oboznámia sa s dôvodmi využitia Laplaceovej transformácie diferenciálnych rovníc opisujúcich časovú odozvu systému na algebrické rovnice, do stavového priestoru v ktorých sa čas nevyskytuje, aby sa pomocou prenosovej funkcie dal  sledovať vzťah medzi vstupom a výstupom a ako sa dá pomocou Fourierovej transformácie modifikovať Laplaceova tranformácia s komplexným argumentom na amplitúdovo-fázové spektrum v Gaussovej komplexnej rovine, ktoré poskytuje fyzikálnu predstavu o zobrazovanej funkcii.

Na seminároch sa oboznámia s pracovným prostredím a základnými nástrojmi programu MSC.ADAMS. Ukážky analýzy a syntézy mechanizmov s uvažovaním sytémov riadenia a hydraulických obvodov v rôznych priemyselných aplikáciách sú prípravou na simulácie mechanizmov po teoretickej aj praktickej stránke.

 

1. Analýza a syntéza štruktúr VMS

 • Poloha a pohyblivosť voľných útvarov
 • Štruktúrna analýza VMS
 • Poloha a pohyblivosť v korektných VMS
 • Syntéza štruktúr VMS

 

2. Vektorová metóda kinematickej analýzy VMS

 • Analýza polohy členov VMS, Newton-Raphsonova iteračná metóda
 • Analýza rýchlostí a zrýchlení bodov a členov VMS

 

3. Poloha a pohyblivosť telies v nekorektných VMS

 • Nekorektá VMS s pasívnymi spojeniami, nadbytočnými členmi, nadbytočnou lokálnou pohyblivosťou
 • Freudensteinovo kritérium pohyblivosti
 • Poloha a pohyblivosť VMS s valivými a prekĺzajúcimi spojeniami
 • Základná rovnica epicykloidálneho súkolesia
 • VMS s ohybnými členmi

 

4. Syntéza VMS

 • Polohovanie telesa v rovine, polohovanie  4 člennej VMS
 • Polohovanie osí LCS výstupného člena, mechanizmus postrekovača
 • Polohovanie začiatku LCS výstupného člena, žeriav s horizontálne sklápacím výložníkom
 • Polohovanie začiatku aj osí LCS výstupného člena, kolieskové korčule
 • Polohovanie 6 člennej VMS, Wattova reťaz, Stehensonova reťaz
5. Maticové metódy kinematickej analýzy VMS
 • Poloha a trajektória bodu
 • Transformačné matice
 • Poloha členov OM, v JM a vo VM
 • Rýchlosť bodu, zrýchlenie bodu
 • Maticové diferenciálne operátory
 • Rýchlosť a zrýchlenie členov OM, v JM a vo VM
 • Numerická kinematická analýza mechanizmov
 • Maticová metóda určenia skutočnej pohyblivosti  VMS
6. Maticové metódy dynamickej analýzy VMS 1. časť

·        Hamiltonov variačný princíp

·        Stavové rovnice reprezentujúce každé teleso vo VMS 

·        Stavové premenné v sústave stavových rovníc

      ·    Stavové rovnice mechatronickej sústavy

·        Stratégia výpočtovej efektívnosti algoritmov riešiča GSTIFF

·        Prvý krok stratégie - dosiahnutie riedkosti Jakobiánu

·        Druhý krok stratégie - konvertovanie DAE na ODE substitúciami

·        Tretí krok stratégie - konvertovanie ODE na NAE spätnou Eulerovou implicitnou aproximáciou BE (Backward Euler)

·        Práca prediktora pri dynamickej analýze, Gearov aproximačný integračný algoritmus.

·        Práca korektora pri dynamickej analýze, aproximačný polynóm spätných derivácií BDF (Backward Differentiation Formula)

·    Stabilita procesu integrácie, index I3, SI2, SI1

7. Maticové metódy dynamickej analýzy VMS 2. časť

·          Integrátory ABAM, RKF, Newmark a HHT

·         Typy analýz virtuálneho prototypu: analýza východiskovej polohy členov (Assembly), analýza východiskových rýchlostí členov, Inverzná dynamická analýza, statická analýza,kvázistatická analýza, dynamická analýza, lineárna modálna analýza vlastných tvarov a vlastných frekvencií, frekvenčná analýza vynúteného kmitania

·         Integrátory a ich vlastnosti v prostredí programu MSC.ADAMS 

·    Štandardné nastavenia parametrov integrátorov v prostredí modulu MSC.ADAMS/Solver

      ·    Nástroje riadenia práce riešiča

8. Maticové metódy syntézy VMS
 • Maticová metóda hodnotenia geometrickej presnosti mechanizmov.
 • Syntéza mechanizmov na dosiahnutie vyžadovanej presnosti.
 • Syntéza prevodových a vačkových mechanizmov

 

9. Teoretické východiská modálnej syntézy pružných vlastností telies

 • Craig-Bamptonova teória modálnej syntézy pre reprezentáciu pružných vlastností telies pre dynamické analýzy VMS
 • Utváranie a importovanie MNF súboru

 

10. Teoretické východiská kmitania VMS

 • dynamické charakteristiky VMS
 • Fourierova transformácia Laplaceovej tranformácie signálu s komplexným argumentom tak, aby argument nebol komplexné číslo na  získanie amplitúdovo-fázového spektra frekvenčných charakteristík v Gaussovej komplexnej rovine, ktoré poskytuje fyzikálnu predstavu o zobrazovanej funkcii
 • grafické zobrazenie spektra signálu pomocou amplitúdovo-frekvenčnej charakteristika a fázovo-frekvenčnej charakteristiky
 • spektrálna a modálna analýza

 

11. Teoretické východiská pre PID reguláciu VMS

 • rozdiel medzi reguláciou a riadením,
 • prenosové funkcie
 • Laplaceova transformácia, teda obraz časovo závislej funcie (originálu) lineárneho systému diferenciálnych rovníc opisujúcich časovú odozvu systému do komplexnej oblasti stavového priestoru na systém algebrických rovníc, v ktorých sa čas nevyskytuje,
 • vlastnosti P, D, I regulátorov a ich kombinácií PI, PD

 

12. Teoretické východiská pre optimalizáciu a zodolňovanie VMS

·         identifikácia premenných veličín (DV) a ich kombinácií, ktorých zmeny najviac vplývajú na prevádzkové vlastnosti modelu metódami lineárnej regresie ANOVA (Analysis of Variance) , citlivostné analýzy (Screening)

·         úprava (Fit) vlastností polynómov lineárnej regresie metódou aproximačných plôch odoziev tak, aby generovali odozvy s vyžadovanou presnosťou (Response Surface Method)

·         techniky zodolňovania (Robust Design) zakomponovaním náhodnosti zmien vlastností VMS a systému riadenia

·         metodika prepojenia virtuálneho a reálneho experimentu.

 

Literatúra

1. Orlandea, N., Chace, M.A., Calahan, D.A.: A Sparsity Oriented Approach to the Dynamic Analysis and Design of Mechanical Systems, 1976

2. Wielenga, T.J.: Analysis Methods and Model Representation in ADAMS, Mechanical Dynamics Inc. (MDI), 1987

3. Negrut, D., Harris, B.: ADAMS Theory in a Nutshell, Mechanical Dynamics Inc. (MDI), Ann Arbor, 2001

4.  Palčák, F.: Teória mechanizmov - Návody na cvičenia, ES SVŠT,1989

5.  Palčák, F.: Teória mechanizmov. 2.vydanie, ES STU Bratislava, l993

6. Erdman, A.G., Sandor, G.N, Kota, S.: Mechanism Design, Analysis and synthesis, Prentice Hall, NJ 2001

7.  Documentation for MSC.ADAMS