Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Pridelené grandy

VEGA č.1/7240/20

Monitorovanie zdravotného stavu, telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov univerzít“

Inštitucionálne projekty VÚ 341/A (2000)

„Vplyv diferencovaného a edukačného telovýchovného procesu na zdravotný stav, telesný,

funkčný rozvoj a pohybové predpoklady študentov Strojníckej fakulty STU“

VEGA č. 1/2538/05  (2005)

„Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia“

Projekt Vega – Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov SjF STU na rozličné formy pohybového

zaťaženia. Č. R.2005 -2007 Výskumný projekt rieši problematiku reakcií, adaptácie, zmien stavov

organizmu na rôzne druhy pohybového zaťaženia, ako prostriedku zvyšovania telesnej,

funkčnej zdatnosti a podpory aktívneho zdravia u študentov.

 

Projekt:  1/2538/05 | 33 |Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov Strojníckej fakulty STU na rozličné formy pohybového zaťaženia.

Vedúci projekt: Mgr.Alena Cepková,PhD.

Spoluriešitelia: členovia odd.TVaŠ SjF STU

Projekt:  1/0106/08 | 11 | Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorický  a psychických faktorov.

Vedúci projekt: Mgr.Alena Cepková,PhD.

Spoluriešitelia: členovia odd.TVaŠ SjF STU

 

Výskumný projekt rieši problematiku anomálii správneho držania tela, ktorý je do istej miery ovplyvňovaný profesijným zameraním, je dôsledkom určitej pohybovej aktivity a športového zamerania pričom vo veľkej miere zodpovedá duševným stavom  študentov. Výsledkom pôsobenia uvedených faktorov je individuálne držanie tela. Odchýlku od ideálneho držania tela stanovíme Cramptonovými testmi a doplníme posúdením stability postoja stabilografickým systémom. Mieru vplyvu podnetov a závislostí jednotlivých faktorov  zistíme osobnostnými, motorickými, somatickými,  funkčnými a psychologickými testmi. Predpokladáme, že na základe zisťovania a hodnotenia jednotlivých faktorov môžeme objektívne posúdiť ich vplyv na individuálne optimálne držanie tela študenta a získané poznatky aplikovať do praxe.

Projekt:  1/0835/11 | 11 | Halové veslovanie ako prostriedok zvýšenia sily svalov trupu a zlepšenie   držania tela.

Vedúci projekt: Mgr.Alena Cepková,PhD.

Spoluriešitelia: členovia odd.TVaŠ SjF STU

Tréningová a súťažná forma halového veslovania podporuje záujem u študentov o  pohybovú aktivitu. Pravidelné tréningové zaťaženie v halovom veslovaní  zvyšuje okrem iného silu trupu, ktoré priamo ovplyvňujú  správne držanie tela. Zmeny v sile chrbtového svalstva zistíme diagnostickým prístrojom FITRO-dyne a chrbtovým dynamometrom. Stav a zmeny stavu držania tela zdiagnostikujeme 3D snímaním tvaru chrbtice a  monitorovaním 3D trajektórie pohybu segmentov ľudského tela mikropočítačovým systémom.  Zvýšenie silových schopností do určitej miery ovplyvní aj rovnováhové schopnosti.    Mieru zlepšenia rovnováhových schopností posúdime vizuálnym spätnoväzobným riadením pohybu ťažiska v predozadnom a bočnom smere systémom FiTRO Sway Check Light. Považujeme halové veslovanie  za optimálnu športovú činnosť, vhodnú pre študentov, ktorá bude pozitívne pôsobiť na držanie tela a rovnováhu.

APVV project: Muscular power in resistance exercises under unstable conditions: Application in sport and rehabilitation

Funded by a Slovak Research and Development Agency „Slovak – Serbian Research and Development Cooperation“. Duration: March 1, 2010 - December 31, 2011.

Mgr.Alena Cepková,PhD.  - coworker