Prejsť na obsah
Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY TEPELNEJ TECHNIKY

 

 

Orientácia vedecko-výskumnej činnosti katedry

a) Termomechanika:

 • termodynamická analýza kombinovaných systémov využívania primárnej energie paliva a transformácie na požadované formy energie (elektrina, teplo, chlad), energetická, exergetická a ekonomická efektívnosť;

 • výskum energeticky efektívnejších systémov chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel spolu s výskumom vlastností nových ekologicky neškodných  zmesí chladív

 • rýchlostné a teplotové polia pri termokinetických procesoch a pri prúdení vo vzduchotechnických zariadeniach (experimentálne a numerické riešenia programom Fluent a vlastné programy). 

b) Technika prostredia (v rámci nového študijného programu “Nízkopotenciálna energetika”) 

 • aplikovaný výskum v oblasti vykurovania, chladenia, klimatizácie, vetrania a techniky ochrany ovzdušia, ktorý je orientovaný  na intenzifikáciu prenosu tepla vo výmenníkoch tepla a ostatných zariadeniach techniky prostredia, na racionalizáciu spotreby energií v týchto zariadeniach, ako aj na vypracovávanie nových metodických postupov na optimálne dimenzovanie  zariadení, s cieľom minimalizovania ich energetickej náročnosti. Ďalej sa výskum orientuje na kombinované energetické sústavy pre súčasné zásobovanie objektov elektrinou, teplom a chladom, na chladiace sústavy a na sústavy s tepelnými čerpadlami  a využívanie netradičných zdrojov energií na účely vykurovania, chladenia a klimatizácie.

 • konštrukcia nových prvkov zariadení;

 • optimalizácia systémov s dôrazom na racionálne využívanie energií;

 • hospodárne dimenzovanie týchto prvkov a ich optimálna skladba z hľadiska zdrojov a potrieb energií v rámci projektov;

 • zhospodárnenie montáže, prevádzky a údržby zariadení;

 • ekologické aspekty návrhu nových systémov vykurovania, chladenia, klimatizácie, vetrania a ochrany ovzdušia 

 Z hľadiska maximálneho využitia vstupných energií potrebných na prevádzku vykurovacích, klimatizačných a chladiacich zariadení sa koncentrujú vedecké kapacity do výskumu systémov: 

 1. s kogeneračnými jednotkami;

 2. s tepelnými čerpadlami;

 3. s chladiacími  absorpčnými aj adsorpčnými zariadeniami;

 4. kombináciou týchto zariadení s cieľom komplexného využitia primárnej energie paliva;

 5. s nízkopotenciálnymi zdrojmi energií  a so spätným získavaním tepla resp chladu z pracovných látok odchádzajúcich zo systémov ako aj slnečnej energie.

Z hľadiska konštrukcie nových prvkov:

 • Vo vykurovacej technike - s prvkami kondenzačnými a adsorpčnými, veľkoplošné sálavé prvky vykurovania. 

 • Vo vetracej a klimatizačnej technike nové prvky vodo-vzduchovej klimatizácie Fan-coily (ventilátorovo-konvektorové jednotky), chladiace stropy a iné 

 • V chladiacej technike - nové chladivá a zmesi chladív a ich vplyv na konštrukciu a prevádzku chladiacich zariadení . 

 

spät na začiatok strany

 

Výskumné laboratóriá a materiálovo-technické katedry

Laboratórium chladenia a tepelných čerpadiel

 • Vybavenie: K dispozícii je klimatizovaná komora s objemom  12 m3, experimentálna trať malého chladiaceho obehu zostaveného z komponentov domácich chladničiek Calex a.s., prístrojové vybavenie na meranie teplôt, tlakov, prietokov s príslušným softvérovým vybavením. Adsorpčné chladiace zariadenie s pracovnou dvojicou látok zeolit-voda vyvinuté ako kontinuálny zdroj chladu a tepla o tepelnom výkone 15kW a chladiacom výkone 2,5 kW  využiteľné pre prípravu teplej  vody o teplote 50 až 55 0C a pre chladenie vody na  0 až 5 0C. Tepelné čerpadlo na prípravu TÚV a tepelné čerpadlo „vzduch-vzduch“.

 • Možnosti využitia: Meranie termofyzikálnych vlastností  chladív, testovanie výkonových parametrov a energetickej efektívnosti  predmetných zariadení a ich  komponentov.

 

Laboratórium vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie

 • Vybavenie: K dispozícii je funkčný model podlahového vykurovania, stacionárny kotol 14 kW a závesný plynový kotol výkonu 24 kW, meranie výhrevnosti plynu, termokondenzačný výmenník tepla na využitie spalín plynu, doskový výmenník tepla pre spätné získavanie tepla s prístrojovým vybavením merania teplôt, tlakov, prietokov, vlhkosti analýzy spalných plynov.

 • Možnosti využitia: Testovanie a vývoj zariadení a ich komponentov

 

Laboratórium priemyselnej vzduchotechniky

 • Vybavenie: K dispozícii sú tri typy laboratórnych prúdových mlynov na drobenie kovových a keramických materiálov, trať na výskum injektorových podávačov práškových materiálov a zariadenia techniky ochrany ovzdušia pred tuhými znečisťujúcimi látkami (TZL), zisťovanie TZL izokinetickou sondou.  K dispozícii je funkčný model podlahového vykurovania, stacionárny kotol 14 kW a závesný plynový kotol výkonu 24 kW, meranie výhrevnosti plynu, termokondenzačný výmenník tepla na využitie spalín plynu, doskový výmenník tepla pre spätné získavanie tepla s prístrojovým vybavením merania teplôt, tlakov, prietokov, vlhkosti analýzy spalných plynov.

 • Možnosti využitia: Ultrajemné mletie tvrdých a veľmi tvrdých materiálov. Návrh prvkov pneumatickej dopravy a odlučovania tuhých častíc. Testovanie a vývoj zariadení a ich komponentov

 

Laboratórium termomechaniky

 • Vybavenie: 12 experimentálnych štandov pre laboratórne cvičenia z Termomechaniky, z toho 6 pre predmet „Termodynamika“ a 6 pre predmet „Prenos tepla“. 

 • Možnosti využitia: Experimentálne merania v rámci laboratórnych cvičení pre poslucháčov spoločného základu štúdia na Strojníckej fakulte STU.

 

Súčasný stav materiálovo-technického vybavenia katedry

 • Funkčný model podlahového (veľkoplošného) vykurovania firmy Pedotherm Slovakia; 

 • Plynový nástenný kotol eml. Leblanck Slovakia, tepelného výkonu 14,3 - 23,5 kW; 

 • Tepelné čerpadlo voda - vzduch Tesla Blatná;

 • Doskový výmenník tepla viacúčelový - Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, voda - voda /kondenzácia a vyparovanie chladív.

 • Tepelné čerpadlo na prípravu TUV vzduch – voda, výrobca Calex;

 • Adsorpčné chladiace zariadenie s pracovnou dvojicou látok zeolit-voda vyvinuté ako kontinuálny zdroj chladu a tepla o tepelnom výkone 15kW a chladiacom výkone 2,5 kW

 • Veľkoobjemový chladiací box s klimatizačnou jednotkou; 

 • Meraciu trať na meranie jednotiek malých chladiacich výkonov; 

 • 3 typy laboratórnych prúdových mlynov v zostave s cyklónovými odlučovačmi a filtrami; 

 • Meracia trať na určovanie fyzikálnych vlastností tuhých látok v rozmedzí teplôt 10 až 300 K; 

 • Výpočtový program Fluent v4.5-najnovšia verzia 

 • Merací prístroj TESTO 452 - na meranie, tlakov v prúdiacom plyne Prandtlovou rúrkou, teplôt termočlánkovými sondami, povrchových teplôt, vlhkosti špeciálnou vlhkostnou sondou, rýchlosti pomocou Prandlotvej sondy, teplotovej sondy ako aj anemometrickou sondou so zápisom meraných hodnôt; 

 • Zapisovací prístroj na meranie teplôt termočlánkami a odporovými teplomermi - 6 miestny - Jumo C200 s prípojkou na PC;

 • Prístroj na meranie rosného bodu - Sulzer. 

 

spät na začiatok strany

 

Partneri spolupráce

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava,

 • Intercalex, s.r.o. Zlaté Moravce,

 • Danfoss, s r.o. Zlaté Moravce,

 • JDK Slovakia Nitra,

 • M.F. Team, s.r.o. Bratislava,

 • Pedotherm Bratislava,

 • BAT-Klima Bratislava,

 • ZEO-TECH,GmbH Mníchov,

 • SHMÚ Bratislava,

 • ABC Klima Bratislava,

 • Embraco, Spišská Nová Ves,

 • Ekotez Slovakia, Nitra,

 • Energy Centre, Bratislava,

 • Intech Slovakia,

 • Klima Konzult, Bratislava,

 • SZ CHKT, Rovinka,

 • SEA Bratislava,

 • TSÚ Piešťany,

 • York International, s.r.o. Slovakia,

 • Emerson Inc.- Liebert Hiross Division Nové Mesto n.Váhom,

 • IIR Paris,

 • TU Graz,

 • ČVUT Praha -fakulta strojní,

 • a ďalší

 

spät na začiatok strany

 

Realizované projekty a diela

Grantové projekty

 • grantový projekt č. 1/4245/97: Kombinované energetické systémy pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu.

 • grantový projekt č. 1/4246/97: Výskum a vývoj neazeotrópnych zmesí a ich aplikácia pri použití v obehoch chladiacich strojov a tepelných čerpadiel.

 • grantový projekt č. 1/6007/99: Kombinácia kogenarčných jednotiek a sopčných chladiacich strojov s využitím drevoplynu.

 • grantový projekt č.1/4250/97: Ekologické a ekonomické využitie  tepla na získanie iných foriem energie, včítane chladu s využitím  nových chladív.

 • VÚ 271- Zefektívnenie ekologického využitia primárnej energie, kombinovaných systémov     chladenia, klimatizácie a vykurovania., vedúci projektu Doc. Ing. Ľ. Pastor, PhD.

 • a mnoho ďalších.

Projekty podnikateľskej činnosti

 • HZ 30/97- II etapa: Adsorpčná klimatizačná jednotka na báze  zemného plynu. Výstup: Vývoj jednotky o tepelnom výkone 15 kW a  chladicom výkone 5 kW pre pracovné látky zeolit-voda.

 • HZ 30/98 : Termodynamická analýza prúdenia vzduchu a tlakových nádob prefukovaného potrubia. 

 • HZ 51/98: Výpočtová kontrola návrhu sacieho traktu stroja Cooper Rolls pre kompresorovú stanicu 02 Jablonov nad Turňou.

 • HZ 28/97, II. etapa: Energetický systém na výrobu elektrickej energie a tepla kogeneračnými jednotkami kombinovanými s tepelnými čerpadlami.

 • HZ 81/2001 – Development of reciprocating hermetic compressor simulation program, spolupráca so zahraničnou firmou Emraco Brasil, poverený pracovník Prof. Ing. V. Havelský, PhD.

 • HZ 46/2002 – Využitie elektrického ohrevu cirkulačného potrubia v rozvode TÚV, spolupráca so Slovenskými elektrárňami, a.s., poverený pracovník Doc. Ing. Ľ. Pastor, PhD.

 • HZ 81/2001 – Development of reciprocating hermetic compressor simulation program, spolupráca so zahraničnou firmou Emraco Brasil, poverený pracovník Prof. Ing. V. Havelský, PhD.

 • a mnoho ďalších.

 

spät na začiatok strany

 

Ponuka hospodárskej a podnikateľskej činnosti

V rámci spolupráce s praxou, ktorá sa realizuje prostredníctvom hospodárskych zmlúv, ponúkame firmám i fyzickým osobám naše odborné služby a pomoc z oblasti vykurovania, vetrania, chladenia a klimtizácie, ako aj techniky ochrany ovzdušia. V rámci týchto služieb a pomoci:

 • Vykonávame poradenstvo z hľadiska dosiahnuteľných úspor energie pri prevádzke zariadení techniky prostredia

 • Vypracovávame expertízne posudky v prípadoch vzniknutých technických problémov, odborné posudky na energetické zdroje a rôzne nové kombinované systémy výroby tepla, chladu a elektrickej energie

 • Poskytujeme odborné rady pre efektívne využívanie a prevádzkovanie tepelných čerpadiel, chladiacich jednotiek, plynových kotlov , kogeneračných jednotiek a ďalších energetických systémov výroby a  premeny  rôznych druhov energií

 • Diagnostikujeme vnútorné prostredie z hľadiska tepelnej pohody (čistota, teplota, vlhkosť a rýchlosť vzduchu), ako aj technické zariadenia budov z uvedených oblastí (výkony ohrievačov a chladičov, prietoky vzduchu a pracovných látok),

 • Správne nadimenzujeme klimatizačné zariadenia (stanovíme potrebné prietoky vzduchu, výkony výmenníkov tepla a zvlhčovača, navrhneme vhodný systém a optimálnu zostavu jeho prvkov, vykreslíme procesy úpravy vzduchu do h,x-diagramu),

 • Urobíme jazykové preklady prospektov, katalógov výrobkov, návodov na obsluhu, údržbu a opravy strojných zariadení z uvedených oblastí z cudzojazyčných prameňov do slovenčiny.

 

spät na začiatok strany

 

Vážení čitatelia, radi s Vami podelíme o naše vedomosti a skúsenosti na stránkach odborných časopisov, na odborných seminároch a konferenciách a radi Vás privítame na našej katedre za účelom vedeckých a odborných konzultácií a riešení Vašich i našich problémov

 

spät na začiatok strany