Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). V prípade externej formy štúdia je požadovaná 2-ročná prax po ukončení vysokoškolského štúdia.

Harmonogram a termíny prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky do: 15.augusta 2015

Poplatok za prijímacie konanie pre dennú aj externú formu štúdia a forma prihlášky:
35,00 € ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky, 
50,00 € ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku.

 Ponuka študijných programov, na ktoré si môžete podať prihlášku:

  forma štúdia denná 

Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Srojárske technológie a materiály 
Výrobné stroje a zariadenia
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 

   a externá

Aplikovaná mechanika
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Dopravná technika 
Mechatronika 
Metrológia 
Procesná technika 
Srojárske technológie a materiály 
Výrobné stroje a zariadenia
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 

 

 • Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016 bude uverejnený do 31. marca 2015 na tejto adrese vis.stuba.sk       
 • Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016. Bližšie informácie o konkrétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické okruhy zamerania prijímacej skúšky.

Prihláška musí obsahovať: 

 • doklad o absolvovaní inžinierskeho/magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru (programu),
 • overenú kópiu inžinierskeho / magisterského diplomu,
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
 • overenú kópiu dodatku k  vysokoškolskému diplomu, prípadne výpis absolvovaných predmetov s kreditným hodnotením,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o absolvovanej praxi,
 • originál ústrižku o zaplatení manipulačného poplatku

Elektronickú prihlášku je potrebné z informačného systému vytlačiť, podpísať a fyzicky doručiť spolu s povinnými prílohami na fakultu. Iba podpísaná a včas doručená prihláška je platná. Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.

K prihláške na doktorandské štúdium sú odporúčanými prílohami :

 • referencie,
 • prehľad o vedeckovýskumnej činnosti,
 • zoznam publikácií

Súčasťou prijímacieho konania sú prijímacie skúšky s týmto rámcovým obsahom:

 • zhodnotenie študijných výsledkov inžinierskeho/magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru (programu), požaduje sa vážený študijný priemer do 1,8 za II. stupeň štúdia.
 • zhodnotenie účasti žiadateľa vo vedeckovýskumnej činnosti,
 • preverenie motivácie žiadateľa pre vedeckú prácu,
 • test z jedného cudzieho jazyka,
 • preverenie znalosti daného odboru a prerokovanie témy

Uchádzači so špecifickými potrebami:   

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium (§ 58 ods. 5 zákona).

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Alena Cepková, PhD.

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Poplatok za prijímacie konanie:

 • Správny poplatok za prijímacie konanie :
  35,00 € ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky, 
  50,00 € ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku.

Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť hodnotu variabilného symbolu v správnom tvare z dôvodu bezproblémového prijatia správneho poplatku. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii Zaplatené.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu:

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800

SWIFT BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol
pri podaní:
a) - elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky  
b) - papierového tlačiva ŠEVT je variabilný symbol 20152016
Konštantný symbol: pre platbu prevodom: 0558

Správny poplatok je možné uhradiť aj poukážkou typu U.

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800 
SWIFT kód: SPSRSKBA

Prijímacie konanie:

Súčasťou prijímacieho konania sú prijímacie skúšky s týmto rámcovým obsahom:

 • zhodnotenie študijných výsledkov inžinierskeho/magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru (programu),
 • zhodnotenie účasti žiadateľa vo vedeckovýskumnej činnosti,
 • preverenie motivácie žiadateľa pre vedeckú prácu,
 • test z jedného cudzieho jazyka,
 • preverenie znalosti daného odboru a prerokovanie témy.

Smernica č.3 - Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 2015 - 2016

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo vnútornom predpise STU č. 5 / 2013

Naša kontaktná adresa:

Naša kontaktná adresa:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Oddelenie pre vedu a výskum
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava 1 

Tel.:  + 421 2 57296 255, +412 917 797 251
Fax.: + 421 2 52925 749 

E-mail: katarina.herzogova@stuba.sk  ernest.gondar@stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk