Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2020/2021

Dôležitý oznam:
Z preventívnych dôvodov nie je potrebné doklady posielať poštou. Stačí, ak doklad vložíte elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému (e-prihláška), zatiaľ aj bez potrebného overenia a po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení, doručíte požadované doklady, t.j. potvrdené známky SŠ spolu s kópiou dokladu z posledného roka štúdia na SŠ a overenou kópiou maturitného vysvedčenia – platí to pre tých uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2020. Uchádzači, ktorí maturovali pre rokom 2020, taktiež dodatočne doručia všetky požadované overené kópie vysvedčení.
V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na poradkyňu pre prijímacie konanie: uchadzac@sjf.stuba.sk

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2020/2021 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia.  

Externá forma štúdia (4-ročné štúdium) sa v akademickom roku 2020/2021 neotvára.

 • Termín podania prihláškydo 31.3.2020
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:
  20   € -   uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (štúdium v štátnom jazyku),
  80  € -   uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
 • Zaslanie všetkých povinných príloh  (kópia maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia v papierovej forme) : po vygenerovaní a podaní e-prihlášky alebo ihneď po vykonaní maturitnej skúšky
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 8.6.2020 a 17.6.2020 - po prijímacích skúškach

 • Postup pri vypĺňaní E-Prihlášky - 2020
 • Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať  (1. – prioritný, 2. a 3. - alternatívny )

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium)

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (4 -ročné štúdium)

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium):

Ďalšie informácie pre uchádzačov o študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku sú uvedené Tu.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie dva študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného (prioritného) študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

E - prihláška musí obsahovať:

 • životopis (podpísaný - scan ako príloha), neposielate už v papierovej podobe!
 • scan kópie dokladu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie vložený v E – prihláške ako príloha v prípade úhrady inej ako platobnou bránou (internet banking, bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky)
 • v E - prihláške vyplnené známky z koncoročných vysvedčení (v prípade 4 – ročného štúdia za 2. až 4. ročník, v prípade 5 - ročného štúdia za 3. až 5.ročník), ako príloha E – prihlášky vložené scany overených fotokópií vysvedčení  + maturitného vysvedčenia nasledovne:
 • A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2020 – vyplnia v E – prihláške známky (+priemery) z koncoročných vysvedčení (za 2 a 3., príp. 3. a 4. ročník, vytlačia a  dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Scan tlačiva Známky zo SŠ - potvrdené školou a podpísané uchádzačom vložia ako prílohu do E – prihlášky. Overenú kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný rok štúdiaj. 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 4. júna 2020 v PAPIEROVEJ PODOBE!

Poznámka:

Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade,  že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

E - prihláška musí byť RIADNE PODANÁ!

!!! DÔLEŽITÉ !!!

Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY - budete ich potrebovať pri zápise na štúdium

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške!

Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!

Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  80€ - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Držiteľom čestných prihlášok finalistom Strojárskej olympiády bude manipulačný poplatok za prijímacie konanie odpustený po vložení čestnej prihlášky (scan) ako prílohy v E-prihláške v časti – Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Poplatky za štúdium
Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na www.stuba.sk

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky.

Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/4566.

Prijímacie konanie

Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole.
Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška pre pozvaných uchádzačov pozostáva z testov stredoškolskej matematiky a fyziky.

Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Počty prijímaných študentov:

Študijný program  (štátny jazyk)

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

80

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

denná / prezenčná

60

automobily a mobilné pracovné stroje

denná / prezenčná

180

energetické stroje a zariadenia

denná / prezenčná

35

environmentálna výrobná technika

denná / prezenčná

35

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denná / prezenčná

35

strojárske technológie a materiály

denná / prezenčná

60

technika ochrany životného prostredia 

denná / prezenčná

35

prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

denná / prezenčná

35

 Spolu

 denná / prezenčná

 555

Študijný program uskutočňovaný
v cudzom (anglickom) jazyku

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

20

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denná / prezenčná

20

Spolu

denná / prezenčná

40

Naša kontaktná adresa:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností 
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
Tel.: +421 948 937 278
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk , nadezda.svancarova@stuba.sk
Internet: http://www.sjf.stuba.sk
Facebook: https://www.facebook.com/strojnickafakultastuba/
Instagram: https://www.instagram.com/strojnicka_fakulta_stu_ba/