Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získa všeobecný prehľad - odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti realizované profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí. Získa poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike, plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného zamerania. Ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokáže riešiť problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov, prvkov automatizácie výrobných procesov. Absolvent nájde uplatnenie v sektoroch výroby, údržby a servisu dopravnej techniky, automobilov a automobilových komponentov. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi štvorročného štúdia variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v oblasti dopravnej a výrobnej techniky, procesov kvality a riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva.

Garant: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.,
Študijný poradca
: Ing. Peter Petrák, CSc.,

Študijný odbor: dopravné stroje a zariadenia
Stupeň štúdia: bakalársky
Forma štúdia: 
denná
Kód študijného programu:
183558

učebné plány

Viac info na: profesijnybakalar.sk

Online brožúrka s informáciami o študijnom programe PROFESIJNÝ BAKALÁR:

Pozri si krátke videá o študijnom programe PROFESIJNÝ BAKALÁR a dozvieš sa viac: