Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Výskum na ÚDTK, ako aj spolupráca s praxou je viac ako 50 rokov projektovo orientovaná na riešenia koncepčných úloh rozvoja odvetvia, systémové riešenia zavádzaných výrob, až po jednotlivé stroje a zariadenia dopravnej a manipulačnej techniky, problematiky automobilového a lodiarskeho priemyslu, ako aj na štúdium vplyvu vybraných geometrických a pevnostných parametrov konštrukčných uzlov slúžiacich na prenos výkonu s cieľom dosiahnuť optimálne tribologické a ekologické charakteristiky.

Výskum v oblasti ozubených prevodov

Na ústave sa taktiež riešia aktuálne teoretické otázky

 • počítačovej simulácie kontaktných úloh v oblasti ozubených prevodov a zariadení na prenos rotačného pohybu
 • pohonov s transformáciou rotačného pohybu na pohyb posuvný, a to z hľadiska ekologických požiadaviek kladených na zariadenia pracujúce v prostredí so zvýšenými ekologickými požiadavkami,
 • tribologických procesov, problematiky mazania, aplikácie povlakov na kontaktné plochy a tiež pevnostných a životnostných charakteristík pohonov pri minimalizácii jeho negatívneho vplyvu na životné a pracovné prostredie.

 

Výskum v oblasti mobilných pracovných strojov

V oblasti mobilných pracovných strojov sa výskum sústreďuje na:

 • tvorbu metodík a postupov pre navrhovanie a overovanie virtuálnej modulovanej štruktúry pre vytvorenie platformy orientovaného segmentu mobilných pracovných strojov s optimálnymi parametrami,
 •  na výskum nadčasového dizajnu s aplikáciou konštrukčných materiálov novej generácie v moduloch mobilných pracovných strojov,
 • na optimalizáciu alternatívnych typov štruktúr mechanizmov pracovných zariadení a pohonov strojov z hľadiska energetickej náročnosti prenosu výkonu. 

Výskum v oblasti generatívneho konštruovania

V období rokov 2012 až 2015 sa na ústave rieši projekt EŠF 26240220076  „Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov“. Hlavným zámerom výskumu problematiky generatívneho konštruovania automobilov a využitia prvkov znalostného inžinierstva je definovať originálnu metodiku, resp. konštrukčnú filozofiu návrhu konštrukčných celkov automobilu tak, aby sa urýchlil a skvalitnil celý konštrukčný proces. Nová metodika má vychádzať z databázy vzorov už realizovaných a úspešne v prevádzke odskúšaných prvkov automobilov s tým, že nové riešenia vychádzajú (generujú sa) práve z takýchto prvkov, ale s ohľadom na obmedzenia, resp. požiadavky definované súvisiacimi konštrukčnými celkami vozidla.

Výskum v oblasti automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 • spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie
 • kogeneračné jednotky s pohonom spaľovacieho motora na zemný a syntézny plyn
 • modelovanie a optimalizácia nestacionárneho prúdenia v potrubných systémoch
 • modelovanie procesov pracovného obehu spaľovacích motorov
 • nelinearity v dynamike jazdy vozidiel
 • analýza smerovej dynamiky motorových vozidiel
 • analýza dielčích zdrojov hluku cestných motorových vozidiel, ostatných dopravných prostriedkov a pracovných strojov
 • návrh tlmičov hluku výfuku pre spaľovacie motory a tiež tlmičov hluku pre rôzne ventilačné sústavy
 • optimalizácia a návrh pohonov lodí, navrhovanie lodných sústav
 • optimalizácia projekčných parametrov lodí a stanovenie výnosnosti (CF/ACF)
 • riešenia úloh hydrostatiky, stability a propulzie plavidiel