Prejsť na obsah
Fakulta
  • Smernica č. 1/2008 - o určení výšky školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium na viacerých študijných programoch na akademický rok 2008/2009
  • Smernica č. 2 / 2008 - odmeňovanie externých a interných pracovníkov za osobitné pedagogické a recenzné činnosti
  • Smernica č. 3/2008 -  k Študijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2008/2009
  • Smernica č. 4/2008 - o určení príjmu štipendijného fondu SjF STU v Bratislave
  • Smernica č. 5/2008 - Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 2009-2010
  • Smernica č. 6/2008 - o zásadách priznávania motivačného štipendia
  • Smernica č. 7/2008 - Príprava a spracovanie dokumentácie súvisiacej s habilitačným a vymenúvacím konaním a knižnými publikáciami na SjF STU v Bratislave
  • Smernica č. 8/2008 - určenie krátkodobého prenájmu priestorov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave