Prejsť na obsah
Fakulta

 

             Pred Vedeckou radou Strojníckej fakulty STU, inauguračnou komisiou, oponentmi a hosťami predniesol inauguračnú prednášku doc. Ing. Pavol Sejč, CSc. na tému „Technologické aspekty MAG zvárania pozinkovaných oceľových plechov“. Predseda komisie pre vymenovanie za profesora prof. Ing. Ernest Gondár, CSc. informoval VR SjF STU o výsledkoch práce inauguračnej komisie a záveroch. Po zodpovedaní otázok k prednesenej prednáške, vedeckej rozprave a na základe správy inauguračnej komisie Vedecká rada prijala uznesenie:

 

Uznesenie č. 53

 

Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave odporúča dekanovi fakulty, aby podal rektorovi STU v Bratislave návrh na inauguračné pokračovanie doc. Ing. Pavla Sejča, CSc. za profesora v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály.

Výsledky hlasovania:

 

počet členov VR SjF STU         33

počet prítomných členov VR     29

počet hlasujúcich členov VR     29

počet kladných hlasov              26

počet záporných hlasov            0

počet neplatných hlasov           3