Prejsť na obsah
Fakulta

K bodu 6

            Predseda VR predložil návrh na začatie habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Viery Peťkovej, PhD. v študijnom odbore 5.2.29 Energetika na SjF STU v Bratislave. Po diskusii prijala VR uznesenie:

Uznesenie č. 55

            Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave súhlasí so začatím habilitačného konania a s návrhom zloženia komisie a oponentov pre habilitačné konanie za docenta Ing. Viery Peťkovej, PhD. v študijnom odbore 5.2.29 Energetika.

Habilitačná komisia:

Predseda:        

prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.               SjF STU v Bratislave

Členovia:         

prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.               EKOL spol. s r. o., Brno

prof. Ing. Augustín Varga, CSc.                TU Košice

 

Náhradný člen:  

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.                 TU Košice

 

Oponenti:         

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.                  Česká zemědělská univerzita v Praze

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., TU Košice

prof. Ing. Jozef Balla, CSc.                       dôchodca, Nitra

 

Vedeckou radou odporúčaná téma habilitačnej prednášky:

„Program zavedenia najmodernejších dostupných metód technickej diagnostiky pre energetické stroje a zariadenia a jej postavenie v procese prevádzky energetických strojov a zariadení.“

 

Výsledky hlasovania:

počet členov VR SjF STU          33

počet prítomných členov VR       29

počet hlasujúcich členov VR      29

počet kladných hlasov               24

počet záporných hlasov             0

počet neplatných hlasov             5

 

Výsledky hlasovania o téme habilitačnej prednášky:

počet hlasov za tému č.1:          19

počet hlasov za tému č.2:          2

počet hlasov za tému č.3:          1