Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

plnenie kritérií

pedagogická činnosť

publikačná činnosť

citácie

zloženie vedeckej rady

rozhodnutie vedeckej rady

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci
habilitačného konania Ing. Vladimíra Gogu, PhD., pracovníka
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa v Kongresovom centre SAV
Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, dňa 12. januára 2015
o 17.00 hod. uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom:
„Počítačové modelovanie v mechatronike“. Dňa 13. januára 2015 o
12.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:
„Využitie CAE nástrojov pri modelovaní mechatronických systémov:"

Oponentské posudky:

prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.                               

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.                      

doc. Ing. Milan Naď, CSc.    

Prezenčná listina z vedeckej rady dňa 13.1.2015

Rozhodnutie vedeckej rady dňa 13.1.2015          

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelenie titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 1.4. 2015