Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

pedagogická činnosť

publikačná činnosť

plnenie kritérií

vedecko - výskumné kritériá

ostatné kritériá

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR zo dňa 1.10.2013

uznesenie vedeckej rady (zahájenie habilitačného konania, zloženie komisie, téma habilitačnej prednášky)

oponentské posudky:

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

prof. Ing. Jozef Balla, CSc.

Oznámenie o obhajobe habilitačnej práce a habilitačnej prednáške:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Viery Peťkovej, PhD., pracovníčky Eustream, a.s., Votrubova 11/A v Bratislave sa dňa 3. decembra 2013 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 357 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Vývoj metód pre hodnotenie stavu a prevádzkovej spoľahlivosti energetických strojov a zariadení” a o 10:30 hod. habilitačná  prednáška: “Program zavedenia najmodernejších dostupných metód technickej diagnostiky pre energetické stroje a zariadenia a jej postavenie v procese prevádzky energetických strojov a zariadení“ v miestnosti 023.

prezenčná listina VR zo dňa 3.12.2013

rozhodnutie VR dňa 3.12.2013

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 11.12. 2013