Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

plnenie kritérií

publikačná činnosť

pedagogická činnosť

citácie

certifikáty

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina vedeckej rady dňa 30.9.2014

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 30.9.2014

Oponentské posudky:

prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Petra Križana, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 25. novembra 2014 o 8:00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov” a o 10:30 hod. habilitačná  prednáška: “Faktory ovplyvňujúce proces zhutňovania biomasy“ v miestnosti 023. 

Rozhodnutie vedeckej rady dňa 25.11.2014

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelenie titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 10.12. 2014