Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

plnenie kritérií

pedagogická činnosť

publikačná činnosť

zloženie vedeckej rady SjF

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.11.2014

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Juraja Beniaka, PhD., pracovníka
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa v Kongresovom centre SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice,

dňa 12. januára 2015 o 17.00 hod. uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom:
„Stanovenie vplyvu vybraných parametrov zariadenia rapid prototyping na kvalitu modelov“.

Dňa 13. januára 2015 o 10.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:
„Faktory ovplyvňujúce proces výroby modelov pomocou FDM zariadenia“.

Oponentské posudky:

prof. Ing. Janko Hodolič, PhD.                                      

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.                      

prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.  

Prezenčná listina z vedeckej rady dňa 13.1.2015     

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 13.1.2015

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelenie titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 1.4. 2015