Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

plnenie kritérií

publikačná činnosť

pedagogická činnosť

citácie

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR dňa 30.9.2014

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 30.9.2014

Oznámenie obhajoby habilitačnej práce a termínu habilitačnej prednášky:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Jána Vachálka, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 17.3.2015 o 8:00 hod. v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom: „Dlhodobá priebežná identifikácia časovo premenlivých systémov“ v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia a o 10:30 hod. sa v miestnosti 023 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom: „Dlhodobá priebežná identifikácia časovo premenlivých systémov s využitím hybridného algoritmu rekurzívneho exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou“.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

rozhodnutie vedeckej rady dňa 17.3.2015

prezenčná listina zo zasadnutia VR 17.3.2015

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 1.4. 2015