Prejsť na obsah
Fakulta

 

Vymenúvacie konanie

§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z.

§ 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

Marcela Pokusová, rod. Pokusová

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti

  doc. Ing., PhD.

Rok narodenia

 1964

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora

 16. 11. 2017 

Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti

 -

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f)

 publikácie

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:

1986 - Ing. odbor „Ekonomické informácie a kontrola“ Fakulta riadenia VŠE Bratislava

1987 - 1988 mimoriadne štúdium vybraných predmetov (6 predmetov) Strojárskotechnologická fakulta SVŠT Trnava

1995 - CSc. vedný odbor 27 03 9 „Strojárska technológia” Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

2002 -doc. vedný odbor „Technológie strojárskej výroby“ Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

 Priebeh zamestnaní:

1986 - 1988  študijný pobyt Katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie Strojárskotechnologická fakulta SVŠT Trnava

1988 - 1991  interná ašpirantúra Katedra zvárania, zlievania a práškovej metalurgie Strojárskotechnologická fakulta SVŠT Trnava

od 1991  odborný pracovník I. Katedra zlievarenstva a zlievarenských strojov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

1992  výskumný pracovník Katedre zlievarenstva a zlievarenských strojov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

1992   vedecký pracovník Katedra zlievarenstva a zlievarenských strojov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

1997 - 2003  samostatný vedecký pracovník

Katedra zlievarenstva Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave vedúca Oddelenia Elektromagnetických metodík

2003 - 2005   funkčné miesto - docent

Katedra zlievarenstva Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave vedúca Oddelenia Elektromagnetických metodík

vedúca poloprevádzkového pracoviska Zlievareň

2005 – 2008  funkčné miesto - docent

Katedra zlievarenstva

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

2008 – 2010  hlavný štátny radca – riaditeľka odboru odpadového hospodárstva,

                          hlavný štátny radca – generálny riaditeľ sekcie, Sekcia kvality životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR

2011 - 2015  výskumný pracovník, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Oddelenie kvality produkcie v strojárskych podnikoch, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

2015 -   funkčné miesto - docent

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Priebeh pedagogickej činnosti

Priebeh vedecko-výskumných činnosti

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní

 zlievarenstvo

Údaje o publikačnej činnosti

(AAB ap.)

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

Publikačná činnosť

1, monografia -1ks /AAB

2, učebnica - 0ks

3, skriptá -2 ks/ BCI, BCI

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS          20

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch                                                              12

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch                                                              49

Súčet                                                                   81

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje

 5.2.7 strojárske technológie a materiály

Téma inauguračnej prednášky

Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre kontinuálne liatie tenkých profilov zo zliatin na báze Al.

Počet doktorandov : školených ukončených

školených - 1

ukončených - 2

Údaje o oponentoch  a členoch inauguračnej komisie, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko

predseda inauguračnej komisie

prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.- SjF STU v Bratislave - zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojárske technológie a materiály

členovia inauguračnej komisie

prof. dr hab. inż. Antoni Władysław Orłowicz, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowskaim. I. Łukasiewicza, Poľsko - zahraničný odborník

prof. Ing. Milan Horáček, CSc. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojírenská technologie

prof. Ing. František Greškovič, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojárske technológie a materiály

Náhradník:

prof. Ing. Jozef Meško, CSc. - žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojárske technológie

Oponenti:

prof. Ing. Iva Nová, CSc. - Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojírenské technologie, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojírenská technologie,

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojárske technológie,

prof. Ing. Emil Spišák, CSc. - Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Ústav technologického a materiálového inžinierstva,pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: Strojárske technológie a materiály,

Oponentské posudky

prof. Ing. Iva Nová, CSc., posudok

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., posudok

prof. Ing. Emil Spišák, CSc., posudok

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním udeliť/neudeliť titul prof. v odbore

stanovisko (scan)

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na vymenovanie profesora, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti.

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena.

VR SjF STU v Bratislave

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2

výpis uznesenia VR fakulty (scan)

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

prezenčná listina VR fakulty (scan)
originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u tajomíčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky a

 

13. marca 2018 o 10:30 hod. v miestnosti 023 na SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava

https://www.sjf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5960

Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá prerokovala  návrh na vymenovanie profesora, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti.

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena.

https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady STU, ktorá o žiadosti rozhodovala

prezenčná listina VR STU (scan)
originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u tajomíčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2

výpis uznesenia VR STU (scan)

Kontaktná adresa  inauguranta

Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

marcela.pokusova (a) stuba.sk