Prejsť na obsah
Fakulta

Postup pri odovzdaní publikácie do vydavateľstva:

1. Autor požiada recenzentov o vypracovanie recenzného posudku (žiadosť)

2. Autor požiada edičnú referentku o vystavenie objednávky neperiodickej publikácie

3. Vyplnenú objednávku autor odovzdá edičnej referentke:
• Elektronicky – e-mailom
• 2x originál v papierovej podobe

4. Autor odovzdá edičnej referentke spolu s objednávkou:
• rukopis v papierovej a v elektronickej forme na CD (Worde, resp. inom programe, príp. v pdf formáte)
• 2x originál recenzného posudku

Dielo je následne odovzdané do jazykovej redakcie. V prípade publikácií vydávaných v cudzom jazyku je podmienkou vydania publikácie najmenej 1 zahraničný recenzent, ktorého materinskou rečou je jazyk, v ktorom bude publikácia vydaná.

Pokyny na úpravu rukopisu
Žiadosť na vypracovanie recenzného posudku
Objednávka neperiodickej publikácie


Poznámka:
Úprava rukopisu sa riadi:
STN 016910:1999 – Pravidlá písania a úpravy rukopisu, STN ISO 2145:1998 – Dokumentácia – Bibliografia, odkazy, obsah, forma a štruktúra, STN ISO 2145:1997 – Dokumentácia, číslovanie odielov a pododdielov písaných dokumentov. Pri citovaní použitej literatúry treba dodržať platnú normu STN ISO 690 (01 0197). Rovnako meracie jednotky treba používať v súlade s normou STN 01 1300, resp. STN ISO 31-0 (01 1301). Vyjadrovanie časových údajov platí STN 01 0186. Pre úpravu rukopisov vydaných v elektronickej forme platí ČSN ISO 690-2:2000 Informace a dokumentace – Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov.