Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Peter Peciar, PhD., doc. Ing. Roman Fekete, PhD,, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
TLAKOVÉ ÚČINKY PARTIKULÁRNEHO MATERIÁLU NA LOPATKU HOMOGENIZÁTORA

Monografia sa venuje teoretickým a experimentálnym aspektom skúmania homogenizácie partikulárneho materiálu so zameraním sa na energetickú stránku ako základu na výpočet príkonu miešacieho zariadenia, výpočet silových a tlakových účinkov pohybujúceho sa miešacieho elementu vo vrstve partikulárneho materiálu a na dimenzovanie uloženia miešadla a jeho časti. Okrem teoretických základov napätosti v partikulárnom materiáli sa zameriava na teoretický opis správania častíc partikulárneho materiálu počas jeho pohybu v procese homogenizácie. Experimentálna časť a navrhnutý nový merací systém pomohol k objasneniu tlakových účinkov partikulárneho materiálu na plochu miešacieho elementu po jeho šírke a výške. Inovatívnym riešením bolo nasadenie a testovanie možností programu EDEM Academic™ - počítačového programu počítajúceho metódou diskrétnych častíc, do skúmaného procesu miešania partikulárnych látok.

Edícia monografií
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava Vazovova 5,  v roku 2019.