Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A KMITANIE
 

Základom vedeckej monografie sú výsledky dlhodobej vedecko-výskumnej práce navrhovateľa. Cieľom tejto monografie je uviesť teoretické poznatky a špecifiká šírenia sa nízkofrekvenčného vibroakustického vlnenia (zvuku a kmitania) v tuhom a plynnom prostredí. Teoreticky rozoberá princípy vzniku nízkofrekvenčného vlnenia a špecifikuje zdroje tohto vlnenia. Podrobnejšie analyzuje správanie sa nízkofrekvenčného vlnenia v uzatvorených priestoroch, ktoré je generované vonkajšími a vnútornými zdrojmi. Opisuje metodiku merania hluku a kmitania nízkych frekvencií a navrhuje korektné kritériá na hodnotenie nízkofrekvenčného hluku vzhľadom na ochranu zdravia a komfortu človeka. Analyzuje aj vplyv nízkofrekvenčného seizmického zaťaženia (kmitanie a otrasy) generovaného predovšetkým aktivitami človeka na technologické a stavebné konštrukcie. Uvádza špecifiká meracej techniky využívanej na meranie nízkofrekvenčného vlnenia; legislatívne a normatívne dokumenty využívané v špecifikovanej oblasti.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2016.
ISBN 978-80-227-4536-9


Prof. Ing. Michal VARCHOLA, CSc. - Ing. Peter HLBOČAN, PhD.
HYDRAULICKÝ NÁVRH AXIÁLNEHO STROJA


Vedecká monografia sa zaoberá problémom hydraulického návrhu axiálnych lopatkových strojov. Hydraulický návrh obežného kolesa pozostáva z návrhu axiálneho čerpadla na základe obtekania aerodynamických profilov zostavených v lopatkovej mreži. Hydraulický návrh obežného kolesa čerpadla aj turbíny je rovnaký. Odlišnosť je v optimálnych parametroch pri čerpadle aj pri turbíne. Hydraulický návrh difúzorov, resp. rozvádzačov, je odlišný pre čerpadlo aj pre turbínu. Publikácia môže tiež slúžiť pre prevádzkovateľov, konštruktérov aj projektantov hydraulických strojov. Rovnako môže byť dobrou pomôckou pri štúdiu uvedenej problematiky.

Vydavateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1. vydanie
Rok vydania 2016
ISBN 978-80-8106-069-4