Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Alexander Krok, PhD., doc. Ing. Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
KOMPAKTOVANIE PARTIKULÁRNEHO MATERIÁLU

Monografia sa venuje teoretickým aj experimentálnym aspektom skúmania valcového kompaktovania partikulárnych materiálov. Okrem rozsiahlej literárnej rešerše na danú problematiku, opisuje detailný postup výpočtu rozloženia napätia v materiáli počas stláčania, implementáciu núteného plnenia a výpočet hlavných procesných parametrov pri návrhu procesu. V experimentálnej časti sa práca venuje skúmaniu vplyvu procesných parametrov na vlastnosti produktu a vplyvom pracovných parametrov na pohyblivosť materiálu v medzivalcovom priestore. V tejto súvislosti sa použili nové, moderné a doteraz netradičné experimentálne techniky sledovania plnenia lisovacej zóny kompaktora pomocou vysokorýchlostnej CCD kamery, čo umožnilo posunúť problematiku na vyššiu úroveň.

ISBN 978-80-227-3836-1

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.


Tomáš Polóni, Boris Rohaľ-llkiv
PREDIKTÍVNE RIADENIE ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
Multimodelový prístup
 

Monografia sa zaoberá aproximačným modelovaním a prediktívnym riadením súčiniteľa prebytku vzduchu (AER), ako základnej riadiacej funkcie zážihového spaľovacieho motora. Navrhnuté riešenie modelovania AER je založené na myšlienke váhovaných, lineárnych lokálnych modelov dvoch podsystémov zážihového motora, vzduchovej a palivovej vetvy. Práca obsahuje experimentálne overenie prediktívneho riadenia súčiniteľa prebytku vzduchu spaľovacieho motora na testovacej stolici.

ISBN 978-80-227-3788-3


doc. Ing. Miloš Musil, PhD., Ing. Marián Zuščík, PhD.
AKTÍVNE A SEMIAKTÍVNE ODPRUŽENIE VOZIDLA


Kniha sa venuje aktívnemu a semiaktívnemu odpruženiu vozidla. V prvých kapitolách sú zhrnuté poznatky o vozovke a konfliktných kritériách kladených na odpruženie. Nasledujúce kapitoly sú venované tvorbe matematických modelov komponentov odpruženia. Pre simulácie sú použité rôzne vhodne zvolené modely vozidla. V kapitole o riadení sú naznačené viaceré efektívne spôsoby riadenia vertikálnej dynamiky vozidla.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
Edícia monografií
Rozsah 152 strán, 57 obrázkov, 9 tabuliek, 9,355 AH, 9,593 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5630, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave 85 -231 -2012
ISBN 978-80-227-3692-3


Ing. Róbert Sikhart, PhD.
VÝVOJ PRIAMOPRÚDYCH TURBÍN PRE MALÉ SPÁDY

monografie

Monografia sa snaží o ozrejmenie existujúcich rozdielov v prístupe k parametrom podobnosti a pojmu rýchlobežnosti. Zaoberá sa dokumentovaním vývoja priamoprietočných a priamoprúdych turbín pre malé spády, ktoré boli inštalované u nás a vo svete, s dôrazom na energetické parametre štatisticky spracované a porovnané s doposiaľ uvádzanými v dostupnej literatúre. Ďalej sa zaoberá porovnaním vplyvu jednotlivých častí hydraulického traktu na energetické parametre a na rýchlobežnosť turbín.

V poslednej časti sa zaoberá zhodnotením parametrov novo navrhnutej rýchlo-bežnej priamoprúdej turbíny, vzhľadom na dlhodobé sledovanie energetických parametrov turbín u nás i vo svete.

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďalšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo nakladateľstva.

© Ing. Róbert Sikhart, PhD.

Recenzenti: prof. Ing. Michal Varchola, CSc. prof. Ing. Jozef Turza, PhD. doc. Ing. Marian Kučera, PhD.

Schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
Edícia monografií
Rozsah 143 strán, 77 obrázkov, 15 tabuliek, 30 príloh, 10,330 AH, 10,538 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5649, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3758-6


Doc. Ing. Jozef Krclinár, CSc. - Ing. Imre Pósa, PhD. doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. - doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. Ing. Karol Stračár
SIMULÁCIA ROTAČNÉHO HYDROSTATICKÉHO POHONU A PROGNÓZA JEHO TECHNICKÉHO STAVU

Monografia sa zaoberá úlohou prognózy trendu degradácie parametrov hydrostatického pohonu s využitím jeho matematického modelu dynamických vlastností. Je zostavený matematický model konkrétneho hydrostatického pohonu pozostávajúceho z axiálnych piestových prevodníkov. Matematický model je overený porovnaním experimentálnych výsledkov s výsledkami simulácie pri rovnakých podmienkach. Simulované sú jednotlivé poruchové stavy, ktoré sú následne analyzované za účelom získania poznatkov o technickom stave sledovaného objektu. Navrhnutá je metóda predikcie degradácie komponentov hydrostatického pohonu s využitím prostriedkov umelej inteligencie.

Recenzenti: prof. Ing. Jozef Turza, CSc., prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Ing. Alojz Krajčovič, CSc.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
Edícia monografií
Rozsah 106 strán, 124 obrázkov, 12 tabuliek, 6,755 AH, 6,935 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5647, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave


doc. Ing. Miloš Musil, PhD.
PASÍVNA A AKTÍVNA VIBROIZOLÁCIA STROJOV

V publikácií sú rozobrané základné princípy pri pasívnej a aktívnej vibroizolá-cii, respektíve potláčaní kmitania. Spracované a analyzované sú možnosti riešenia danej problematiky klasickými a modernými prístupmi. Jednotlivé typy sú dokumentované názornými príkladmi z praxe, ktoré umožňujú čitateľovi hlbšie vniknúť do riešenej problematiky.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.

Edícia monografií
Rozsah 152 strán, 89 obrázkov, 2 tabuľky, 9,540 AH, 9,764 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5645, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-3733-3


prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Ing. Pavol Tôkôly, PhD., Ing. Attila Vanya
NEŠTANDARDNÉ OZUBENÉ PREVODY

Monografia poskytuje prehľad o navrhovaní korektne zaberajúcich profilov neštandardného ozubenia, uvádza klasický spôsob definovania profilov rovinného ozubenia pre daný tvar záberovej čiary, ale hlavný dôraz kladie na pôvodnú metódu odvodenia parametrických rovníc profilov zubov pre daný tvar záberovej čiary. Z teoretického hľadiska autori tiež podrobne analyzujú ohraničenia existencie korektného záberu pre neštandardné rovinné ozubenia a uvádzajú matematicky formulované vzťahy pre syntézu profilových kriviek zubov určených tvarom záberovej čiary. Súčasne uvádzajú i porovnania únosnosti rôznych neštandardných ozubených prevodov z hľadiska ohybového, dotykového namáhania i náchylnosti na poškodenie termickým zadieraním.
Monografia bude slúžiť vedeckej komunite v tejto oblasti ako podnet pre ďalší rozvoj vedného odboru, ako i praktická pomôcka v praxi pri navrhovaní progresívnych ozubených prevodov so špičkovými parametrami, ale aj študentom doktorandského štúdia strojníckych fakúlt ako doplnková literatúra.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
Edícia monografií
Rozsah 159 strán, 156 obrázkov, 25 tabuliek, 11,875 AH, 12,120 VH,
1. vydanie, edičné číslo 5641, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-3713-5


doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE A SPÁJKOVANIE POZINKOVANÝCH OCEĽOVÝCH PLECHOV


Publikácia sa zaoberá problematikou zvariteľnosti najpoužívanejších typov pozinkovaných oceľových plechov (hlbokoťažných materiálov so zvýšenou pevnosťou), technológiami zvárania a spájkovania MIG/MAG, TIG, plazmovým oblúkom a novými variantmi oblúkového zvárania a spájkovania. Je v nej rozpracovaná problematika správneho výberu vhodných prídavných materiálov, ochranného plynu a elektrických parametrov zvárania na dosiahnutie spojov s požadovanou kvalitou a mechanickými vlastnosťami. Publikácia je určená ako doplnková študijná literatúra na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v predmetoch Technológia 1, Vybrané technológie, Technológia zvárania a Teória zvárania.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.

Edícia monografií

Rozsah 174 strán, 143 obrázkov, 20 tabuliek, 10,175 AH, 10,433 VH 1. vydanie, edičné číslo 5659, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave. '

85-260-2012 ISBN 978-80-227-3783-8

PERFORMANCE EVALUATION O F BEARINGS 
Edited by Rakesh Sehgal

Contributors

Amit Chauhan, Rakesh Sehgal, Jerzy Nachimowicz, Marek Jatbrzykowski, Ľubomír Šooš, Mike Danyluk, Anoop Dhingra, Jiangtao Huang, Teruo Azukuzawa, Shigehiro Yamamoto, Dorota Kozanecka, Hwang Hun Jeong, So Nam Yun, Joo Ho Yang

Published by InTech

Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia

ISBN 978-953-51-0786-6 


Gergely Takács, Boris Rohaľ-Iľkiv
Model Predictive Vibration Control
 

Efficient Constrained MPC Vibration Control for Lightly Damped Mechanical Structures

ISBN 978-1-4471-2332-3

e-ISBN 978-1-4471-2333-0

DOI 10.1007/978-1-4471-2333-0

Springer London Heidelberg New York Dordrecht

British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library

Library of Congress Control Number: 2011941708