Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc.,  Ing. Július Koneracký, PhD.,
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc. Ing. Karol Prikkel, PhD., Ing. Karol Stračár
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA ROTAČNÝCH HYDROSTATICKÝCH POHONOV
Technická diagnostika hydrostatických pohonov s využitím matematického modelovania

V monografii je opísaná metóda technickej diagnostiky hydrostatických pohonov, založená na dlhodobom, periodickom sledovaní degradácie diagnostických parametrov a porúch hydrostatických pohonov počas celého ich technického života formou exaktného porovnávania časových priebehov výstupných parametrov reálnych objektov (diela) s výsledkami simulácie ich matematických modelov pri identických vstupoch. Vstupy sú stanovené experimentálne, zosnímané z reálneho zariadenia. Opísaný je zostavený simulačný model dynamických vlastností konkrétneho hydrostatického rotačného pohonu, ktorý bol spresnený na základe rozsiahleho experimentu na reálnom hydrostatickom pohone - fyzikálnom modele. Na reálnom pohone boli realizované postupne výmeny základných elementov s rôznym stupňom poškodenia zodpovedajúcemu určitému počtu prevádzkových hodín. Výsledky experimentu boli porovnávané s výsledkami simulácií matematických modelov v prostredí MATLAB. Sledované boli diagnostické parametre, ktoré reprezentujú technický stav diagnostikovaného objektu, tzv. K-parametre vyjadrujúce zmenu technického stavu v K-násobkoch stratových členov - stratových prietokov, resp. stratových krútiacich momentov hydrogenerátora a hydromotora (QGS, MGS, QMS, MMS)vzhľadom na ich referenčný stav.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia monografií
Rozsah 121 strán, 61 obrázkov, 20 tabuliek,
6,916 AH, 7,112 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5489,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-3309-0
 

doc. Ing. Zita Iždinská, PhD.
ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI ZV ÁROVÝCH SPOJOV

Publikácia je zameraná na poznanie a možnosti ovplyvňovania vlastností zvarových spojov z hľadiska ich únavy. Ide o dôležitú oblasť fyzikálnej metalurgie a praktického využitia pre potreby spájania materiálov. Prvé tri kapitoly sú venované definícii základných pojmov, súvisiacich s únavou materiálu a faktorom, vplývajúcim na medzu únavy, charakteristike zvarového spoja z hľadiska koncentrácie napätí a pôsobenia zvyškových napätí vo zvarových spojoch, vzniku a rastu únavovej trhliny v týchto spojoch. Štvrtá a piata kapitola sa venujú možnostiam zvyšovania únavových vlastností zvarových spojov a vplyvu chýb zvarov na únavové vlastnosti Publikácia je určená študentom druhého stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti strojárskych technológií a materiálov, ako aj pre prax v oblasti únavovej životnosti materiálov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia monografií Rozsah 91 strán, 64 obrázkov, 8 tabuliek, 6,919 AH, 7,080 VH,
1. vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 5474, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-207-2010
ISBN 978- 80- 227-3248-2