Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Štefan Benča, CSc.
RIEŠENIE NELINEÁRNYCH PEVNOSTNÝCH ÚLOH POMOCOU MKP

monografia 

Monografia obsahuje základnú teóriu metódy konečných prvkov na riešenie geometricky a fyzikálne nelineárnych pevnostných úloh. Pre tieto úlohy zároveň poskytuje podrobné postupy konkrétneho numerického riešenia v prostredí programov Mathematica, Matlab, ANSYS a vlastného fortranovského programu NELMKP, ktorý je v práci uvedený v zdrojovom tvare. Teória a výpočtové postupy MKP pri riešení takýchto úloh sa demonštrujú na geometricky jednoduchých telesách s množstvom príkladov ilustrujúcich numerické spracovanie a využitie teoretických formulácií. Práca sa pokúša vyplniť medzeru existujúcu medzi teoretickými monografiami určenými predovšetkým tvorcom programov MKP a výskumným pracovníkom v tejto oblasti a fyzikálne i teoreticky nekompletnými užívateľskými príručkami, ktoré sprevádzajú jednotlivé komerčné programy MKP. Môže byť tiež vhodným doplnkom základných učebníc MKP, ktoré sa väčšinou venujú len lineárnym úlohám, resp. nelineárne úlohy analyzujú len teoreticky, bez numerického programového spracovania, a teda bez názornej a motivujúcej demonštrácie využitia nelineárnej teórie.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.
Edícia monografií

Rozsah 205 strán, 100 obrázkov, 7 tabuliek, 16,005 AH, 16,317 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5422, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85-221-2009
ISBN 978- 80- 227-3077-8


doc. Ing. Peter Šolek, PhD.
NUMERICAL ANALYSES OF PIEZOELEKTRIC ELEMENTS

 

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009. Edícia monografií

Rozsah 121 strán, 74 obrázkov, 8,335 AH, 8,532 VH, 1. vydanie, náklad 50 výtlačkov, edičné číslo 5404, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85 - 203 - 2009
ISBN 978-80-227-3009-9

 


doc. Ing. Pavel Élesztös, PhD.
NESTACIONÁRNE TLAKOVÉ ÚČINKY PRÚDIACEHO MÉDIA NA POTRUBNÝ SYSTÉM

 

Monografia je venovaná numerickému riešeniu niektorých neštandardných problémov potrubných systémov metódou konečných prvkov, ktoré sa v ostatnom období vyskytli na tranzitnom plynovode. V publikácii sú uvedené základné rovnice potrebné na riešenie nestacionárneho prúdenia stlačiteľných médií. Komplexne sa rieši problematika vzniku a šírenia sa tlakového rázu v potrubí za kompresorovou stanicou tranzitného plynovodu. Pre príslušné vstupné parametre sa uvádzajú výsledky numerického riešenia fluidnej úlohy pre vybrané alternatívy tlakového rázu. Na základe výsledkov riešenia fluidnej úlohy riešime aj dynamickú pevnostnú úlohu od tlakového rázu. Práca sa venuj tiež rozboru prúdom plynu budeným tlakovým osciláciám v T- tvarovkách a analýze podmienok za akých tieto oscilácie nemôžu byť zanedbateľné z pevnostného hľadiska. V tretej časti práce je riešená problematika šírenia sa tlakového rázu v dlhom antipumpážnom potrubí systému Cooper-Rolls pri havarijnom odstavení kompresora a uvádzaný aj základný postup posúdenia účinku tlakových rázov plynu na bezpečnosť potrubného systému.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.

Edícia monografií
Rozsah 119 strán, 97 obrázkov, 7 tabuliek, 10,128 AH, 10,329 VH, 1. vydanie, náklad 80 výtlačkov, edičné číslo 5423,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85 - 222 - 2009
ISBN 978-80-227-3078-5

 


Doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
PRACOVNÝ CYKLUS KVAPALINOKRUŽNEJ VÝVEVY Analýza hydraulických a energetických aspektov

 

Základom pre monografiu je habilitačná práca „Príspevok k analýze hydraulicko-energetických aspektov pracovného cyklu kvapalinokružnej vývevy", ktorú obhájil autor v roku 2006. Publikácia sa venuje teoretickej a experimentálnej analýze hydraulických a -energetických pomerov pracovného cyklu kvapalinokružného stroja. Monografia je určená študentom II. a III. stupňa strojníckych fakúlt, ale tiež inžinierom a technikom z praxe zaoberajúcich sa konštrukciou, projekovaním a prevádzkou vákuových systémov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.

Edícia monografií

Rozsah 121 strán, 80 obrázkov, 2 tabuľky, 9,040 AH, 9,229 VH, 1. vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 5409, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85-208-2009
ISBN 978-80-227-3021-1